https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Komering (Kayu Agung Asli)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:kge  Glottocode: kome1238 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above de      
175 above duŋɑʔ   30  
191 all      
192 and      
146 ash hɑbu   1  
173 at de   20  
13 back word info keʁuyuŋ   41  
13 back word info kəʁuyuŋ   41  
165 bad, evil jɑhɑt̚   1  
14 belly bɔtoŋ   29  
176 below de      
176 below dibɑh   1  
153 big bɑlɑk̚   21  
97 bird mɑnɔʔ   1  
147 black hɑlom   55  
23 blood ɔɾɑh   1  
15 bone tuhlɑn   1  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
18 breast susu   1  
56 child sɑnɑʔ   1  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
139 cold word info ŋison   20  
166 correct, true bonoʁ   1  
168 day      
10 dirty kɑmɑh   35  
96 dog ɑ̝:su   1  
140 dry word info ŋõ̝luh   63  
82 dull, blunt kudul   80  
11 dust      
43 ear cupiŋ   15, 51  
119 earth/soil tɑnoh   1  
98 egg tɑu̯luy   1  
204 Eight word info wɑlu   3  
45 eye mɑte   1  
180 far jɑwoh   1  
104 fat/grease gɑjih   60  
60 father bɑpɑk̚   5  
99 feather bulu   1  
208 Fifty word info      
143 fire ɑpuy   1  
111 fish iwe   25  
201 Five word info lime   1  
116 flower buŋe   1  
132 fog kɑbut̚   1  
200 Four word info opɑʔ   1  
117 fruit buɑh   1  
164 good hɐlo   82  
118 grass jukuʔ   2  
151 green hujow   25  
26 hair word info buwɔʔ   1  
1 hand pũŋũ   17  
184 he/she oye   1  
24 head hulu   1  
142 heavy biyɑʔ   1  
61 house mɑhɑn   33  
194 how? word info sənipe   20  
194 how? word info sɛnipe   20  
57 husband lɑkʰi   28  
182 I oɲɑʔ   7  
193 if lɑmon   10  
174 in, inside de      
174 in, inside dilom   1  
16 intestines isi   44  
126 lake dɑnɑw   1  
114 leaf buluŋ   18  
2 left      
4 leg/foot kukʊt̚   29  
135 lightning kilɑʔ   1  
17 liver hɑti   1  
155 long word info tojɑŋ   10  
108 louse word info kutu   1  
54 man/male bɑkɑs   37  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
129 moon bulɑn   1  
109 mosquito ɑ̝:gɑs   56  
59 mother ɪndɔʔ   10  
30 mouth bɑŋɔʔ   16  
63 name golɑʁ   10  
158 narrow      
179 near pɑʁoʔ   27  
25 neck gɑlɑh   33  
68 needle sɔʁɔʔ   13  
163 new ɔmpɑy   17  
167 night dəbiŋi   1  
167 night debiŋi   1  
205 Nine word info suɑy   5  
195 no, not homaʔ   48, 60  
27 nose iʁo̝ŋ   1  
162 old word info tuhe   1  
162 old word info muni   89  
197 One word info osɑy   1, 61  
209 One Hundred word info səʁɑtus   4  
210 One Thousand word info səʁibu   5  
190 other      
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
53 person/human being      
133 rain hujɑn   1  
102 rat tikus   22  
149 red suluh   61  
3 right      
6 road/path ʁəŋʁɑye   1  
115 root m̯bɑkɑʔ   2  
65 rope tɑli   1  
112 rotten word info busuʔ   56  
125 salt sʲie   1  
121 sand honi   1  
124 sea lɑwut̚   6  
203 Seven word info pitu   1  
81 sharp tɑjom   1  
154 short word info ʁobɑh   61  
19 shoulder piŋpiŋ   16  
161 shy, ashamed liom   40  
161 shy, ashamed mɑlu   20  
202 Six word info onom   1  
12 skin kulit̚   1  
128 sky lɑŋɪt̚   1  
152 small ʁoneʔ   65  
145 smoke word info hɑsɔʔ   49  
106 snake ulɑy   2  
110 spider m̯bɑhlɑbɑh   1  
130 star bintɑŋ   43  
79 stick/wood kɑyu   1  
120 stone bɑtu   1  
105 tail bʊntʊt̚   50  
206 Ten word info puluh   5  
178 that udo   57  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
187 they tiɑn   11  
157 thick word info kɔdol   45  
156 thin word info tipɪs   1, 44  
177 this ije   1  
183 thou niku   1  
199 Three word info tɔlu   1  
134 thunder      
41 to bite gigɪʔ   21  
137 to blow word info ɲobu   50  
28 to breathe      
144 to burn word info mulpul   18  
144 to burn word info pulpul   18  
91 to buy boli   1  
91 to buy moli   1  
38 to chew word info ŋɑlŋɑl   13  
85 to choose milɪh   1  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
196 to count      
34 to cry miwɑ̃ŋ   9  
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead mɑti   1  
90 to dig ŋɑli   1  
50 to dream ŋipi   1  
40 to drink ŋinum   1  
37 to eat moŋɑn   1, 14  
95 to fall word info      
22 to fear ʁɑbɑy   14  
123 to flow      
101 to fly mehɑmboʁ   52  
101 to fly məhɑmboʁ   52  
86 to grow word info tumbuh   1  
44 to hear doŋi   1  
44 to hear noŋi   1  
171 to hide word info bejɑmõt̚   24  
72 to hit word info mukul   27  
89 to hold word info bokom   66  
69 to hunt word info beburu   23  
69 to hunt word info bəburu   23  
74 to kill mɑtiʔi   15  
74 to kill pɑtiʔi   15  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh mɑ̃hẽ   23  
49 to lie down word info beguliŋ   54  
49 to lie down word info bəguliŋ   54  
76 to live, be alive huʁeʔ   1  
92 to open, uncover buke   1  
84 to plant nɑnõ̝m   2  
93 to pound, beat word info nutu   20  
64 to say ŋo̝moŋ   15  
77 to scratch word info kuykuy   19  
46 to see ŋonɑh   64  
67 to sew word info ɲɔʁʊʔ   45  
70 to shoot word info nim:ɑk̚   49  
51 to sit mɔjoŋ   28  
48 to sleep tuʁʊy   1  
29 to sniff, smell s̙ium   20  
36 to spit ŋẽhutoʔ   41  
80 to split word info bolɑh   1  
88 to squeeze word info piyoh   55  
71 to stab, pierce nujɑh   22  
52 to stand təmogi   14  
73 to steal mɑliŋ   16  
42 to suck hisɔʔ   1  
87 to swell word info bɑyo   1  
9 to swim melɑŋoy   1  
9 to swim məlɑŋoy   1  
21 to think      
94 to throw word info ɲɑmpɑʔkon   57  
66 to tie up, fasten kɑʁoʔ   44  
8 to turn word info biluk̚   24  
8 to turn word info mutɑr   54  
35 to vomit mutɑh   1  
5 to walk məlɑpɑh   42  
83 to work word info bəguɑy   21  
83 to work word info beguɑy   21  
47 to yawn huɑʔ   19  
32 tongue ome   1  
31 tooth ipo̞n   1  
207 Twenty word info      
198 Two word info ʁuwe   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
122 water word info uɑy   2  
185 we word info sikɑm   2, 65  
185 we word info kite   1  
141 wet bɑsoh   1  
188 what? word info ɑ̝pi   1  
170 when? word info idɑn   1  
181 where? word info de      
181 where? word info dipe   9  
148 white hɑndɑʔ   25  
148 white hɑn:ɑʔ   25  
189 who? word info sɑpe   12  
159 wide boʁɑʔ   50  
58 wife ŋomɑn   25  
136 wind ɑŋɪn   1  
100 wing kopɑy   52  
55 woman/female obɑy   1  
127 woods/forest pulɑn   71  
107 worm (earthworm) goloŋ   15  
169 year tɑhun   1  
150 yellow kuɲeʁ   1  
186 you ŋìkü   40  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: