https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Komering (Ulu), Damarpura Village

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:kge  Glottocode: kome1238 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
14 belly      
18 breast      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
149 red      
159 wide      
160 painful, sick      
163 new      
166 correct, true      
188 what? word info      
190 other      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
88 to squeeze word info ʁo̞ʔʁo̞ʔ      
175 above di      
176 below di      
181 where? word info di      
6 road/path ʁɑŋʁɑyɑ   1  
6 road/path ŋəʁɑyɑ   1  
9 to swim lɑŋuy   1  
11 dust hɑlpuʔ   1  
15 bone tuhlɑn   1  
17 liver hɑti   1  
23 blood ʁɑh   1  
24 head hu̞lu   1  
26 hair word info buwoʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
31 tooth ipon   1  
32 tongue m̩ɑ   1  
32 tongue əmɑ   1  
35 to vomit mutɑ   1  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite kəʁoh   1  
42 to suck hisɔʔ   1  
44 to hear nəŋɪs   1  
45 eye mɑtɑ   1  
48 to sleep tuʁuy   1  
50 to dream nipi   1  
50 to dream bənɪpi   1  
55 woman/female bɑy   1  
56 child sɑnɑʔ   1  
62 thatch/roof hɑto̞ʔ   1  
65 rope tɑli   1  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive huʁɪʔ   1  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info bəlɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
85 to choose milih   1  
87 to swell word info bɑyoh   1  
90 to dig ŋɑli   1  
91 to buy əmbəli   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
97 bird mɑnuʔ   1  
98 egg tɑhluy   1  
99 feather bulu   1  
108 louse word info kutu   1  
110 spider lɑwɑh   1  
116 flower buŋɑ   1  
117 fruit buɑh   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand həni   1  
125 salt siyɑ   1  
126 lake dɑnɑw   1  
128 sky lɑŋiʔ   1  
129 moon bulɑn   1  
132 fog kɑbut   1  
134 thunder gɘgoʁ   1  
136 wind ɑŋɪn   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biyɑʔ   1  
143 fire ɑpuy   1  
150 yellow kuɲeʁ   1  
156 thin word info nipis   1  
162 old word info tohɑ   1  
165 bad, evil jɑhɑʔ   1  
167 night dəbiŋi   1  
169 year tɑhun   1  
170 when? word info idɑn   1  
174 in, inside dilom   1  
174 in, inside delom   1  
180 far jɑwo̞h   1  
183 thou niku   1  
184 he/she iyɑ   1  
196 to count bəbilɑŋ   1  
196 to count bilɑŋ   1  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info təlu   1  
200 Four word info ɘpɑʔ   1  
201 Five word info limɑ   1  
202 Six word info ǝnom   1  
203 Seven word info pitu   1  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
86 to grow word info tuwɔh   1, 25  
197 One word info sɑy   1, 61  
135 lightning kilɑp̚   1, 88  
59 mother ƞduʔ   10  
63 name gəlɑʁ   10  
155 long word info tijɑŋ   102  
187 they tiyɑn   11  
189 who? word info sɑpɑ   12  
38 to chew word info ŋɑlŋɑl   13  
60 father bɑʔ   13  
68 needle səʁoʔ   13  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
74 to kill pɑtiko   15  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
43 ear cupiŋ   15, 51  
19 shoulder piŋpiŋ   16  
30 mouth bɑŋũʔ   16  
48 to sleep pədom   16  
73 to steal mɑlin   16  
12 skin bɑwɑʔ   18  
114 leaf buluŋ   18  
47 to yawn huwɑpɑn   19  
77 to scratch word info kuykuy   19  
46 to see liɑʔ   19, 23  
46 to see ŋəliɑʔ   19, 23  
84 to plant nɑnom   2  
106 snake u̞lɑy   2  
115 root bɑkɑʔ   2  
118 grass jukuʔ   2  
122 water word info uɑy   2  
185 we word info hikɑm   2, 65  
93 to pound, beat word info nutu   20  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
139 cold word info ŋison   20  
173 at di   20  
194 how? word info n̯juʔʁipɑ   20  
64 to say cɑwɑ   21  
83 to work word info bəgɑwi   21  
153 big bɑlɑk̚   21  
178 that hudi   21  
71 to stab, pierce nujɑ   22  
71 to stab, pierce tujɑ   22  
102 rat tikus   22  
191 all uɲɪni   22  
69 to hunt word info bəbuʁu   23  
185 we word info ʁɑm   23  
8 to turn word info m̩biluk̚   24  
8 to turn word info əmbiluk̚   24  
57 husband k̩hɑjoŋ   24  
111 fish iwɑ   25  
148 white hɑndɑʔ   25  
151 green hujɑw   25  
171 to hide word info məsəgoʔ   25  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
51 to sit məjoŋ   28  
4 leg/foot cukut̚   29  
177 this   29  
204 Eight word info wɑlu   3  
52 to stand coʔcoʔ   30  
25 neck gɑlɑh   33  
61 house ləmbɑhɑn   33  
61 house m̯bɑhɑn   33  
29 to sniff, smell undug̯ŋ   34  
29 to sniff, smell unduŋ   34  
186 you kuti   34  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
133 rain təʁɑy   35  
154 short word info buntɑʔ   35  
146 ash hɑmbuwɑ   36  
54 man/male bɑkɑs   37  
168 day ʁɑni   37  
209 One Hundred word info səʁɑtus   4  
58 wife k̩hɑjoŋ   40  
158 narrow ʁupiʔ   40  
161 shy, ashamed liyom   40  
36 to spit ŋəʁətoʔ   41  
5 to walk lɑpɑh   42  
192 and ʁiʔ   42  
130 star bintɑŋ   43  
16 intestines isɑw   44  
66 to tie up, fasten kɑʁuʔ   44  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
157 thick word info kədol   45  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
1 hand culuʔ   46  
105 tail gundɑŋ   48  
195 no, not maʔwat   48  
70 to shoot word info nimbɑk̚   49  
70 to shoot word info timbɑk̚   49  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
205 Nine word info suwɑy   5  
206 Ten word info puluh   5  
210 One Thousand word info səʁibu   5  
28 to breathe məhəŋɑs   50  
137 to blow word info səbu   50  
8 to turn word info ligoʔ   52  
100 wing kəpi   52  
101 to fly hɑmboʁ   52  
13 back word info tundun   55  
13 back word info tundud̯n   55  
147 black hɑlom   55  
109 mosquito ɑgɑs   56  
112 rotten word info busuʔ   56  
123 to flow məhili   56  
123 to flow hili   56  
94 to throw word info cɑmpɑʔ   57  
96 dog kɑci   59  
104 fat/grease bɑŋiʔ   59  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
124 sea lɑwoʔ   6  
140 dry word info ŋəluh   63  
72 to hit word info təgom   64  
144 to burn word info suwɑh   64  
144 to burn word info suwɑʔ   64  
179 near ʁiʔdiʔ   64  
152 small ʁəniʔ   65  
89 to hold word info bəkom   66  
95 to fall word info tiyɑʔ   66  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
182 I ɲɑʔ   7  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
127 woods/forest pulɑn   71  
78 to cut, hack word info pəlo̞ʔ   72  
82 dull, blunt kudul   80  
164 good həlɑw   82  
193 if kɑntu   87  
34 to cry miwɑŋ   9  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: