https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Komering (Ulu), Damarpura Village

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:kge  Glottocode: kome1238 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
14 belly      
18 breast      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
149 red      
159 wide      
160 painful, sick      
163 new      
166 correct, true      
188 what? word info      
190 other      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
196 to count bilɑŋ   1  
130 star bintɑŋ   43  
142 heavy biyɑʔ   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
99 feather bulu   1  
114 leaf buluŋ   18  
129 moon bulɑn   1  
154 short word info buntɑʔ   35  
112 rotten word info busuʔ   56  
26 hair word info buwoʔ   1  
116 flower buŋɑ   1  
117 fruit buɑh   1  
54 man/male bɑkɑs   37  
115 root bɑkɑʔ   2  
153 big bɑlɑk̚   21  
141 wet bɑsoh   1  
120 stone bɑtu   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
55 woman/female bɑy   1  
87 to swell word info bɑyoh   1  
104 fat/grease bɑŋiʔ   59  
30 mouth bɑŋũʔ   16  
60 father bɑʔ   13  
196 to count bəbilɑŋ   1  
69 to hunt word info bəbuʁu   23  
83 to work word info bəgɑwi   21  
89 to hold word info bəkom   66  
80 to split word info bəlɑh   1  
50 to dream bənɪpi   1  
52 to stand coʔcoʔ   30  
4 leg/foot cukut̚   29  
1 hand culuʔ   46  
43 ear cupiŋ   15, 51  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
94 to throw word info cɑmpɑʔ   57  
64 to say cɑwɑ   21  
174 in, inside delom   1  
173 at di   20  
175 above di      
176 below di      
181 where? word info di      
174 in, inside dilom   1  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
126 lake dɑnɑw   1  
167 night dəbiŋi   1  
105 tail gundɑŋ   48  
25 neck gɑlɑh   33  
134 thunder gɘgoʁ   1  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
63 name gəlɑʁ   10  
185 we word info hikɑm   2, 65  
123 to flow hili   56  
42 to suck hisɔʔ   1  
178 that hudi   21  
151 green hujɑw   25  
47 to yawn huwɑpɑn   19  
76 to live, be alive huʁɪʔ   1  
24 head hu̞lu   1  
147 black hɑlom   55  
11 dust hɑlpuʔ   1  
101 to fly hɑmboʁ   52  
146 ash hɑmbuwɑ   36  
148 white hɑndɑʔ   25  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
17 liver hɑti   1  
62 thatch/roof hɑto̞ʔ   1  
164 good həlɑw   82  
121 sand həni   1  
170 when? word info idɑn   1  
31 tooth ipon   1  
16 intestines isɑw   44  
111 fish iwɑ   25  
184 he/she iyɑ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
118 grass jukuʔ   2  
165 bad, evil jɑhɑʔ   1  
180 far jɑwo̞h   1  
135 lightning kilɑp̚   1, 88  
82 dull, blunt kudul   80  
186 you kuti   34  
108 louse word info kutu   1  
77 to scratch word info kuykuy   19  
150 yellow kuɲeʁ   1  
132 fog kɑbut   1  
96 dog kɑci   59  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
193 if kɑntu   87  
79 stick/wood kɑyu   1  
66 to tie up, fasten kɑʁuʔ   44  
157 thick word info kədol   45  
100 wing kəpi   52  
41 to bite kəʁoh   1  
57 husband k̩hɑjoŋ   24  
58 wife k̩hɑjoŋ   40  
8 to turn word info ligoʔ   52  
201 Five word info limɑ   1  
161 shy, ashamed liyom   40  
46 to see liɑʔ   19, 23  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
5 to walk lɑpɑh   42  
124 sea lɑwoʔ   6  
110 spider lɑwɑh   1  
128 sky lɑŋiʔ   1  
9 to swim lɑŋuy   1  
61 house ləmbɑhɑn   33  
195 no, not maʔwat   48  
85 to choose milih   1  
34 to cry miwɑŋ   9  
35 to vomit mutɑ   1  
73 to steal mɑlin   16  
97 bird mɑnuʔ   1  
75 to die, be dead mɑti   1  
45 eye mɑtɑ   1  
123 to flow məhili   56  
28 to breathe məhəŋɑs   50  
51 to sit məjoŋ   28  
171 to hide word info məsəgoʔ   25  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
8 to turn word info m̩biluk̚   24  
32 tongue m̩ɑ   1  
61 house m̯bɑhɑn   33  
183 thou niku   1  
70 to shoot word info nimbɑk̚   49  
50 to dream nipi   1  
156 thin word info nipis   1  
71 to stab, pierce nujɑ   22  
93 to pound, beat word info nutu   20  
84 to plant nɑnom   2  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
44 to hear nəŋɪs   1  
194 how? word info n̯juʔʁipɑ   20  
203 Seven word info pitu   1  
19 shoulder piŋpiŋ   16  
206 Ten word info puluh   5  
127 woods/forest pulɑn   71  
138 warm word info pɑnɑs   1  
74 to kill pɑtiko   15  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
48 to sleep pədom   16  
78 to cut, hack word info pəlo̞ʔ   72  
125 salt siyɑ   1  
144 to burn word info suwɑh   64  
205 Nine word info suwɑy   5  
144 to burn word info suwɑʔ   64  
177 this   29  
56 child sɑnɑʔ   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
197 One word info sɑy   1, 61  
137 to blow word info səbu   50  
210 One Thousand word info səʁibu   5  
68 needle səʁoʔ   13  
209 One Hundred word info səʁɑtus   4  
155 long word info tijɑŋ   102  
102 rat tikus   22  
70 to shoot word info timbɑk̚   49  
187 they tiyɑn   11  
95 to fall word info tiyɑʔ   66  
162 old word info tohɑ   1  
15 bone tuhlɑn   1  
71 to stab, pierce tujɑ   22  
13 back word info tundud̯n   55  
13 back word info tundun   55  
86 to grow word info tuwɔh   1, 25  
48 to sleep tuʁuy   1  
98 egg tɑhluy   1  
169 year tɑhun   1  
81 sharp tɑjom   1  
65 rope tɑli   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
72 to hit word info təgom   64  
199 Three word info təlu   1  
133 rain təʁɑy   35  
29 to sniff, smell undug̯ŋ   34  
29 to sniff, smell unduŋ   34  
122 water word info uɑy   2  
191 all uɲɪni   22  
106 snake u̞lɑy   2  
204 Eight word info wɑlu   3  
40 to drink ŋinum   1  
139 cold word info ŋison   20  
90 to dig ŋɑli   1  
38 to chew word info ŋɑlŋɑl   13  
46 to see ŋəliɑʔ   19, 23  
140 dry word info ŋəluh   63  
6 road/path ŋəʁɑyɑ   1  
36 to spit ŋəʁətoʔ   41  
59 mother ƞduʔ   10  
202 Six word info ǝnom   1  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
109 mosquito ɑgɑs   56  
143 fire ɑpuy   1  
136 wind ɑŋɪn   1  
200 Four word info ɘpɑʔ   1  
8 to turn word info əmbiluk̚   24  
91 to buy əmbəli   1  
32 tongue əmɑ   1  
182 I ɲɑʔ   7  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
192 and ʁiʔ   42  
179 near ʁiʔdiʔ   64  
88 to squeeze word info ʁo̞ʔʁo̞ʔ      
158 narrow ʁupiʔ   40  
198 Two word info ʁuɑ   1  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
23 blood ʁɑh   1  
185 we word info ʁɑm   23  
168 day ʁɑni   37  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
6 road/path ʁɑŋʁɑyɑ   1  
152 small ʁəniʔ   65  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: