https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Komering (Ulu), Damarpura Village

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:kge  Glottocode: kome1238 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above di      
191 all uɲɪni   22  
192 and ʁiʔ   42  
146 ash hɑmbuwɑ   36  
173 at di   20  
13 back word info tundun   55  
13 back word info tundud̯n   55  
165 bad, evil jɑhɑʔ   1  
14 belly      
176 below di      
153 big bɑlɑk̚   21  
97 bird mɑnuʔ   1  
147 black hɑlom   55  
23 blood ʁɑh   1  
15 bone tuhlɑn   1  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
18 breast      
56 child sɑnɑʔ   1  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
139 cold word info ŋison   20  
166 correct, true      
168 day ʁɑni   37  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
96 dog kɑci   59  
140 dry word info ŋəluh   63  
82 dull, blunt kudul   80  
11 dust hɑlpuʔ   1  
43 ear cupiŋ   15, 51  
119 earth/soil tɑnoh   1  
98 egg tɑhluy   1  
204 Eight word info wɑlu   3  
45 eye mɑtɑ   1  
180 far jɑwo̞h   1  
104 fat/grease bɑŋiʔ   59  
60 father bɑʔ   13  
99 feather bulu   1  
208 Fifty word info      
143 fire ɑpuy   1  
111 fish iwɑ   25  
201 Five word info limɑ   1  
116 flower buŋɑ   1  
132 fog kɑbut   1  
200 Four word info ɘpɑʔ   1  
117 fruit buɑh   1  
164 good həlɑw   82  
118 grass jukuʔ   2  
151 green hujɑw   25  
26 hair word info buwoʔ   1  
1 hand culuʔ   46  
184 he/she iyɑ   1  
24 head hu̞lu   1  
142 heavy biyɑʔ   1  
61 house ləmbɑhɑn   33  
61 house m̯bɑhɑn   33  
194 how? word info n̯juʔʁipɑ   20  
57 husband k̩hɑjoŋ   24  
182 I ɲɑʔ   7  
193 if kɑntu   87  
174 in, inside dilom   1  
174 in, inside delom   1  
16 intestines isɑw   44  
126 lake dɑnɑw   1  
114 leaf buluŋ   18  
2 left      
4 leg/foot cukut̚   29  
135 lightning kilɑp̚   1, 88  
17 liver hɑti   1  
155 long word info tijɑŋ   102  
108 louse word info kutu   1  
54 man/male bɑkɑs   37  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
129 moon bulɑn   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
59 mother ƞduʔ   10  
30 mouth bɑŋũʔ   16  
63 name gəlɑʁ   10  
158 narrow ʁupiʔ   40  
179 near ʁiʔdiʔ   64  
25 neck gɑlɑh   33  
68 needle səʁoʔ   13  
163 new      
167 night dəbiŋi   1  
205 Nine word info suwɑy   5  
195 no, not maʔwat   48  
27 nose iʁuŋ   1  
162 old word info tohɑ   1  
197 One word info sɑy   1, 61  
209 One Hundred word info səʁɑtus   4  
210 One Thousand word info səʁibu   5  
190 other      
160 painful, sick      
53 person/human being      
133 rain təʁɑy   35  
102 rat tikus   22  
149 red      
3 right      
6 road/path ʁɑŋʁɑyɑ   1  
6 road/path ŋəʁɑyɑ   1  
115 root bɑkɑʔ   2  
65 rope tɑli   1  
112 rotten word info busuʔ   56  
125 salt siyɑ   1  
121 sand həni   1  
124 sea lɑwoʔ   6  
203 Seven word info pitu   1  
81 sharp tɑjom   1  
154 short word info buntɑʔ   35  
19 shoulder piŋpiŋ   16  
161 shy, ashamed liyom   40  
202 Six word info ǝnom   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
128 sky lɑŋiʔ   1  
152 small ʁəniʔ   65  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
106 snake u̞lɑy   2  
110 spider lɑwɑh   1  
130 star bintɑŋ   43  
79 stick/wood kɑyu   1  
120 stone bɑtu   1  
105 tail gundɑŋ   48  
206 Ten word info puluh   5  
178 that hudi   21  
62 thatch/roof hɑto̞ʔ   1  
187 they tiyɑn   11  
157 thick word info kədol   45  
156 thin word info nipis   1  
177 this   29  
183 thou niku   1  
199 Three word info təlu   1  
134 thunder gɘgoʁ   1  
41 to bite kəʁoh   1  
137 to blow word info səbu   50  
28 to breathe məhəŋɑs   50  
144 to burn word info suwɑh   64  
144 to burn word info suwɑʔ   64  
91 to buy əmbəli   1  
38 to chew word info ŋɑlŋɑl   13  
85 to choose milih   1  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
196 to count bəbilɑŋ   1  
196 to count bilɑŋ   1  
34 to cry miwɑŋ   9  
78 to cut, hack word info pəlo̞ʔ   72  
75 to die, be dead mɑti   1  
90 to dig ŋɑli   1  
50 to dream nipi   1  
50 to dream bənɪpi   1  
40 to drink ŋinum   1  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
95 to fall word info tiyɑʔ   66  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
123 to flow məhili   56  
123 to flow hili   56  
101 to fly hɑmboʁ   52  
86 to grow word info tuwɔh   1, 25  
44 to hear nəŋɪs   1  
171 to hide word info məsəgoʔ   25  
72 to hit word info təgom   64  
89 to hold word info bəkom   66  
69 to hunt word info bəbuʁu   23  
74 to kill pɑtiko   15  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive huʁɪʔ   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
84 to plant nɑnom   2  
93 to pound, beat word info nutu   20  
64 to say cɑwɑ   21  
77 to scratch word info kuykuy   19  
46 to see liɑʔ   19, 23  
46 to see ŋəliɑʔ   19, 23  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
70 to shoot word info nimbɑk̚   49  
70 to shoot word info timbɑk̚   49  
51 to sit məjoŋ   28  
48 to sleep pədom   16  
48 to sleep tuʁuy   1  
29 to sniff, smell undug̯ŋ   34  
29 to sniff, smell unduŋ   34  
36 to spit ŋəʁətoʔ   41  
80 to split word info bəlɑh   1  
88 to squeeze word info ʁo̞ʔʁo̞ʔ      
71 to stab, pierce nujɑ   22  
71 to stab, pierce tujɑ   22  
52 to stand coʔcoʔ   30  
73 to steal mɑlin   16  
42 to suck hisɔʔ   1  
87 to swell word info bɑyoh   1  
9 to swim lɑŋuy   1  
21 to think      
94 to throw word info cɑmpɑʔ   57  
66 to tie up, fasten kɑʁuʔ   44  
8 to turn word info m̩biluk̚   24  
8 to turn word info əmbiluk̚   24  
8 to turn word info ligoʔ   52  
35 to vomit mutɑ   1  
5 to walk lɑpɑh   42  
83 to work word info bəgɑwi   21  
47 to yawn huwɑpɑn   19  
32 tongue m̩ɑ   1  
32 tongue əmɑ   1  
31 tooth ipon   1  
207 Twenty word info      
198 Two word info ʁuɑ   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
122 water word info uɑy   2  
185 we word info hikɑm   2, 65  
185 we word info ʁɑm   23  
141 wet bɑsoh   1  
188 what? word info      
170 when? word info idɑn   1  
181 where? word info di      
148 white hɑndɑʔ   25  
189 who? word info sɑpɑ   12  
159 wide      
58 wife k̩hɑjoŋ   40  
136 wind ɑŋɪn   1  
100 wing kəpi   52  
55 woman/female bɑy   1  
127 woods/forest pulɑn   71  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
169 year tɑhun   1  
150 yellow kuɲeʁ   1  
186 you kuti   34  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: