https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Gelao (Niupo)

Source/Author:  Zhang Jimin 
Identifiers:  ISO-639-3:giw  Glottocode: whit1267 
Notes:  ISO 639-3: gio Gelao is a Kra language similar to Buyang and Qabiao. There are currently around 500,000 Gelao residing mostly in Guizhou, China. Data collected from Niupo village (牛坡村) is used. This dialect is spoken in Liuzhi Special District (六枝特区), Guizhou, China by the White Gelao, or Duolou (to31 ʔlo55) people. Ostapirat classifies this variant as Southwestern Gelao.

Source: 张済民/Zhang Jimin. 仡佬语研究/Gelao yu yan jiu (A Study of Gelao). 贵阳市/Guiyang, China: 贵州民族出版社/Guizhou min zu chu ban she, 1993.

Zhang's book always uses "ɑ" but not "a." Here, "a" is always used in place of "ɑ."

PAN & PMP reconstructions, given for reference, are not necessarily potential cognates. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 177
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 1
 
Classification:  Tai-Kadai:Kra:Western Kra 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 23 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand pa31 mi31 PAN *(qa)lima ? 1  
2 left zɯ31 PAN *ka-wiʀi ? 46  
3 right tsɯ31 PAN *ka-wanaN ? 46  
4 leg/foot qo35 PAN *qaqay? 42  
5 to walk bi31      
6 road/path qə33 ʔlan31 PAN *zalan 1  
7 to come do31 to come    
7 to come ta31 to arrive    
8 to turn word info      
9 to swim      
10 dirty      
11 dust      
12 skin mu33 qu35      
13 back word info taŋ35 kaŋ53      
14 belly pu33 ɬaŋ33 PAN *tiaN ?    
15 bone qa33 qei31 de13 Mulao: qu24 za53    
16 intestines qa33 ɕe33 PAN *Cinaqi ?    
17 liver tie35 PAN *qaCay ?    
18 breast pa31 pa35 PAN *nunu/*susu ?    
19 shoulder ku33 plaŋ31      
20 to know, be knowledgeable sɯ31      
21 to think      
22 to fear pu33 lɯ31      
23 blood pla35      
24 head tɛ31 lui35 PAN *qulu 1?  
25 neck taŋ31 laŋ31 PAN *liqeʀ ?    
26 hair word info qə33 suŋ31 PAN *bukeS ?; Lachi: mɛ31 ɕaŋ55    
27 nose te31 ŋɛ35 PAN *mujiŋ / PMP *ijuŋ ?    
28 to breathe      
29 to sniff, smell      
30 mouth      
31 tooth plaŋ31 PAN *nipen 1  
32 tongue dɯ35 maɯ31 PAN *Sema ? 1  
33 to laugh      
34 to cry      
35 to vomit qə33 ta35 PAN *utaq, why?, initial q not explained 1  
36 to spit qə33 thu35 PMP *luzaq ?    
37 to eat ka31 PAN *kaen 1  
38 to chew word info qə33 qɛ35 PAN *qelqel    
39 to cook word info tuŋ35 PAN *tanek ?    
40 to drink zan55      
41 to bite tsaŋ55      
42 to suck tsi35 PAN *sepsep ?    
43 ear pa35 vei31      
44 to hear ȵuŋ35 PAN *tumaNa / PMP *deŋeʀ ?    
45 eye mu33 tɯ31 PAN *maCa 1  
46 to see qə33 lɯ35 PAN *kita ?    
46 to see qa31 qa35      
47 to yawn      
48 to sleep ŋu35      
49 to lie down word info      
50 to dream laŋ31 pla31 PAN *Sepi ?    
51 to sit qaɯ33      
52 to stand lo35 tsi31 PAN *diʀi ?    
53 person/human being qa33 tshu35 PAN *Cau ? 1?  
53 person/human being to55 o55 other people 人家    
54 man/male paɯ55 ʔlo55 PAN *ma-ʀuqaNay ?    
55 woman/female ma55 ʔlo55 PAN *bahi ?; Lachi: pu33 li13 mia33    
56 child la35 lie55 PAN *aNak ?    
57 husband la31 ba31      
58 wife lɯ55 mi55      
59 mother a55 mi55      
60 father a55 ba33   14  
61 house ʔlei31 PAN *ʀumaq / PMP *balay ?    
62 thatch/roof      
63 name ne31 PAN *ŋajan ?    
64 to say ɕi31 PMP *kaʀi ?    
65 rope mei31 ʑa35 string    
65 rope pei31 zo31 rope    
66 to tie up, fasten      
67 to sew word info kaŋ55      
68 needle lei35      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce      
72 to hit word info ʔlɯ35 PAN *palu ? 1?  
73 to steal lan55      
74 to kill zen31      
75 to die, be dead plan31 PAN *p-aCay ?    
76 to live, be alive puŋ55      
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info tɛ55 PMP *taʀaq ?    
78 to cut, hack word info tshɛ35      
79 stick/wood dɯ13 lu31 tsu35      
80 to split word info fei31 to separate, PMP *belaq ?    
80 to split word info pla35      
81 sharp      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose plɛ35 PAN *piliq 1  
85 to choose ɬei31 ɬei55      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
90 to dig kei31 kei35 PAN *kalih ? 1?  
91 to buy tsei31      
92 to open, uncover vu31 ha31 to open a door; PMP *buka 1  
93 to pound, beat word info tan55      
94 to throw word info ʔʑaɯ31 PMP *tudaq ?    
95 to fall word info to35      
96 dog ṃɯ31 PAN *wasu ?    
97 bird ma33 no35 PMP *manuk 1  
98 egg pa33 tuŋ53      
99 feather qa33 mei35      
100 wing lui31 lui31 qɛ33      
101 to fly paɯ31 paɯ35      
102 rat ɬei55 PAN *labaw ?    
103 meat/flesh ʔvu33      
104 fat/grease mlaŋ31 oil; PAN *Simaʀ ?    
105 tail      
106 snake ma55 ŋɯ31      
107 worm (earthworm) ŋɯ31 kɯ33 tɕi55      
108 louse word info tuŋ53 PAN *kuCu ?; Buyang: qa0 tu54 1?  
109 mosquito qa33 ʑu55      
110 spider      
111 fish ma55 liɯ31      
112 rotten word info      
113 branch word info      
114 leaf dʑi31 dʑi31      
115 root tsu31 tsu31      
116 flower hu55 ŋo53 PMP *buŋa 1  
117 fruit ma35 PAN *buaq 1  
118 grass ȵu35      
119 earth/soil lu35      
119 earth/soil pu31 daɯ35      
120 stone eŋ53 PAN *batu ?    
120 stone puŋ31 eŋ55      
121 sand      
122 water word info eŋ55      
123 to flow ɬei33 ɬei33 PAN *qaluʀ ?    
124 sea      
125 salt qa33 ȵɯ33      
126 lake      
127 woods/forest ti31 tree    
128 sky lui31 lui31 PAN *laŋiC ? 1?  
129 moon pu31 dʑi31 month; PAN *bulaN ?; Moji Gelao: bə0 dʑi31 1?  
130 star duŋ31 dɛ55 PAN *bituqen ? 1?  
131 cloud word info qə33 pu55 PMP *ʀabun ? 1?  
132 fog      
133 rain man31 PAN *quzaN ?    
134 thunder      
135 lightning      
136 wind vei55 ʑuŋ31 PAN *bali ?    
137 to blow word info      
138 warm word info qə33 den31      
139 cold word info qə33 ʑi13      
140 dry word info sen55      
141 wet tsaɯ35 PMP *ma-baseq or Chinese ?    
142 heavy guŋ31 guŋ31      
143 fire pie33 PAN *Sapuy 1  
144 to burn word info plan55      
145 smoke word info xei31      
146 ash      
147 black (tsɛ35) lu55 PAN *CeŋeN ?    
148 white paɯ31 paɯ35 PAN *ma-puNi ? 1?  
149 red pla31 die35 PAN *ma-taNah ? 2?  
150 yellow tin55 ȵi55 PMP *ma-kunij ?    
151 green lɯ55 ŋɯ55      
152 small plei31 ple35      
153 big dzuŋ31      
154 short word info ṇei35 ṇei31      
155 long word info lui33 PAN *inaduq ?    
156 thin word info vu33      
156 thin word info qə33 ʑi31      
157 thick word info qə33 ŋie35 PAN *ma-kaSepal ?    
158 narrow ŋaŋ31      
159 wide tsə33      
160 painful, sick qa33 ze33 sickness; PMP*ma-sakit ?    
161 shy, ashamed      
162 old word info ʔʑɯ55 PAN *ma-tuqaS ?    
163 new      
164 good gei55      
165 bad, evil vu31 a35 PAN *kuya ? 2?  
166 correct, true dɯ31 ŋɯ35      
167 night vei31 PAN *beʀŋi ?    
168 day uŋ31      
168 day lu55 vu55 sun, PAN *qalejaw ?    
169 year hei31      
169 year plei31      
170 when? word info      
171 to hide word info qɯ53 pi53      
172 to climb word info qə33 mlɯ31 to ascend a house    
173 at aŋ31      
174 in, inside ʔlei53      
175 above qɯ55 zu55      
176 below qɛ53 tsei31      
177 this ȵi35 PAN *i-ni 1  
178 that bɯ35      
179 near qə33 lu55 PAN *ma-azaNih ?    
180 far      
181 where? word info      
182 I (aɯ31) ei33 compare with Austronesian clitic pronouns    
183 thou (aɯ31) mɯ31 compare with Austronesian clitic pronouns 1?  
184 he/she (aɯ31) mi35 compare with Austronesian clitic pronouns    
185 we word info ti55 to31 compare with Austronesian clitic pronouns    
186 you ti55 tɕo31 compare with Austronesian clitic pronouns    
187 they ti55 ma55 compare with Austronesian clitic pronouns    
188 what? word info vu33 tɕe55      
189 who? word info kan53 na55      
190 other      
191 all tsi55 the numeral "one" is also used to mean "all"    
192 and ɬiaɯ35      
193 if      
194 how? word info ɕaŋ55 aŋ31      
195 no, not ma55      
195 no, not o55 used after predicate    
196 to count du55      
197 One word info tsi55   1  
198 Two word info sɯ31 PAN *duSa 1  
199 Three word info ta31 PAN *telu 1  
200 Four word info pu55 PAN *epat 11  
201 Five word info mlɯ31 PAN *lima 1  
202 Six word info tɕɯ31 Chinese origin; Lachi: ȵang31    
203 Seven word info hei31 Chinese origin; Lachi: tie35    
204 Eight word info he31 Chinese origin; Lachi: ŋuɛ31    
205 Nine word info kɯ31 Chinese origin; Lachi: liu35   L
206 Ten word info tshei55 Chinese origin; Lachi: pɛ31    
207 Twenty word info ŋɯ31 tshei35 Chinese origin    
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info liɯ35      
210 One Thousand word info ŋan55      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: