https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Buyang (Ecun)

Source/Author:  Kosaka, Zhou, & Li 
Identifiers:  ISO-639-3:yha  Glottocode: baha1256 
Notes:  Source: Ryūichi Kosaka, Guoyan Zhou, Jinfang Li. 仡央语言词汇集/Geyang yu yan ci hui ji (A Wordlist of Ge-Yang Languages). 贵阳市/Guiyang, China: 贵州民族出版社/Guizhou min zu chu ban she, 1998.

This dialect of Buyang is spoken in Ecun (峨村), Wenshan (文山), Yunnan, China. Speakers' autonym is ʑa:ŋ32. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 212
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 7
 
Classification:  Tai-Kadai:Kra:Central Kra 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 10 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
69 to hunt word info      
71 to stab, pierce      
88 to squeeze word info      
113 branch word info      
134 thunder      
170 when? word info      
190 other      
192 and      
193 if      
15 bone ʑen33      
16 intestines ʔa0 la11      
20 to know, be knowledgeable ʔdɛ55      
26 hair word info mui55(53) ðu11      
28 to breathe θup55      
35 to vomit ʔo:k55      
46 to see ŋɯ53 la:ŋ24      
47 to yawn lwa:u24 lum33      
57 husband va:i55 χəi24      
62 thatch/roof neŋ33 lu:k55 lu:k55 = house    
63 name miŋ33 fei33 Chinese; given name   L
64 to say kɔn33      
67 to sew word info ʔda:p55      
72 to hit word info tup55      
72 to hit word info pja:k53      
74 to kill pja:ŋ33(53)      
77 to scratch word info ʔa0 ʔduk55      
78 to cut, hack word info ʔdi55 to split (wood) 劈    
79 stick/wood qha54 qa0 tui54      
82 dull, blunt mun24      
86 to grow word info man55      
89 to hold word info ʔa0 mia:n33      
90 to dig ʔbu:i24      
92 to open, uncover ha:i24      
95 to fall word info hut55      
100 wing ta0 ðia:ŋ33      
101 to fly pi55      
110 spider qɔŋ33 ka:k53      
116 flower va24 Chinese   L
124 sea ha:i33 Chinese   L
126 lake hu31 Chinese   L
135 lightning lɯ:n33 pja33      
144 to burn word info tut55 po11      
151 green lok55 Chinese   L
153 big man55      
158 narrow qep55      
159 wide ʔua:ŋ24      
160 painful, sick piŋ53 Chinese   L
161 shy, ashamed ʑa:k55 pa33      
162 old word info ʔie55      
169 year ma0 ðia:ŋ33      
172 to climb word info pin24. hən24 to climb a tree; to climb a mountain    
185 we word info θa24 va:i33 ma33 dual    
186 you ɕom55 ma33      
188 what? word info ma0 ne24      
195 no, not na:i53      
197 One word info pi53      
209 One Hundred word info va:ŋ33      
210 One Thousand word info ɕin24 Chinese   L
19 shoulder ʔa0 ʔba55   1  
24 head ʔa0 ðu11   1  
32 tongue ʔe0 me33   1  
37 to eat ka:n24   1  
45 eye mak31 (ma0) ta24   1  
56 child la:k53 ʔoi55   1  
97 bird ma0 ðe11   1  
108 louse word info ʔa0 tu24 head louse 1  
120 stone ma0 ða33   1  
143 fire fi24   1  
147 black ʔdam24   1  
177 this ni33   1  
178 that va:i33 ȵa33   1  
182 I ku24   1  
183 thou ma33   1  
198 Two word info θa24   1  
199 Three word info tu24   1  
201 Five word info ma33   1  
202 Six word info nam24   1  
203 Seven word info tu33   1  
204 Eight word info ma0 ðu33 cf walu (LS) 1  
205 Nine word info va55   1  
206 Ten word info put55   1  
200 Four word info pa24   11  
40 to drink ʑɔt55   16  
207 Twenty word info θa24 put55   18  
17 liver tap55   1?  
104 fat/grease man33 oil 1?  
137 to blow word info hip55 to blow (wind) 1?  
165 bad, evil ʑa:k55   1?  
54 man/male la:k53 θe24   2  
84 to plant ʔdam24 to transplant (rice seedlings) 2  
75 to die, be dead la:m33   21  
30 mouth hɛ0 ŋo:ŋ24   23  
125 salt ȵo33   23  
184 he/she ke24   23  
93 to pound, beat word info θiak55   24  
117 fruit ma:k55   24  
53 person/human being ma0 ʔiŋ24   25  
60 father pa55   26  
81 sharp tsit55   26  
85 to choose le53 PAN *piliq ? 27  
163 new ma:n33   27  
189 who? word info ȵɔ32 ke24   27  
6 road/path hun24   27?  
5 to walk va11   28  
44 to hear ʔin24 ʑa24   29  
70 to shoot word info ŋiŋ33 nuk55   30  
27 nose ʔa0 tiŋ33   31  
174 in, inside pa33 lɔŋ11   31  
31 tooth ʔa0 θo:ŋ24   33  
115 root θa:ŋ24   33  
185 we word info ɕom55 θa33 inclusive 34?  
23 blood χa32   35  
61 house lu:k55   35  
171 to hide word info ʔdi:t55   35  
173 at ʔan24   35  
73 to steal lu:m11   36  
114 leaf ʔdja:ŋ24   36  
185 we word info ɕom55 tu24 exclusive 36  
175 above pa:ŋ55 lu33   36, 37  
18 breast ʔem55   37  
65 rope ha:ŋ24 ɕa:k53   37  
91 to buy ɕɯ55   37  
187 they ɕom55 ke24   37, 38  
11 dust muk55 mɔn32   38  
156 thin word info ta0 vɛ11   38  
187 they θa24 va:i33 ke24 dual 38  
42 to suck ʑot55 to suck the breast 39  
59 mother mi11   39  
7 to come ʔdɔŋ24   4  
122 water word info ʔo:ŋ32   40  
194 how? word info ʔdu11 nɔ24 Langjia Buyang 40  
107 worm (earthworm) ŋa33 ʔin55 ŋa33 = snake 41  
133 rain ʑu:t55   41  
168 day vən11(24)   41  
4 leg/foot pa:k53 ʔa11 foot 42  
22 to fear ma0 la11   43  
52 to stand ʑen55   43  
58 wife ma0 liu33   43  
123 to flow ta0 lu:i33   43  
146 ash ma0 tu55   43  
38 to chew word info ʔa0 ȵa:ŋ11   43?  
142 heavy han24   43?  
98 egg tam24   44  
118 grass ʔa0 ȵa33   44  
181 where? word info ta55 ne33(24)   44  
129 moon ʔa:ŋ33 ti:n11   46  
1 hand ȵiak55   47  
99 feather mui55   47  
130 star la11 lɔŋ33   47  
157 thick word info ta0 na33   47  
2 left ʔa33 pjak55   48  
41 to bite ʔa:m55   48  
76 to live, be alive li33   48  
29 to sniff, smell hɔm33   49  
208 Fifty word info ma33 put55   5  
106 snake ŋa33   50  
167 night (ton11) ve24   50  
3 right ma0 ði53   51  
34 to cry ȵi:t53   51  
128 sky ʔbun24   51  
87 to swell word info pɔ55   52  
87 to swell word info po55   52  
105 tail ɕut55   52  
176 below pa:ŋ55 ha:p55   52  
196 to count ʔa:n24   52  
21 to think nɯ33   53  
119 earth/soil ʔɔt55   53  
132 fog la33 mok55   53  
191 all taŋ53 le24   53, 54  
25 neck hɛ0 ʑo33   54  
166 correct, true hɔ22   54  
180 far ʔa0 li33   54  
8 to turn word info pan24   55  
145 smoke word info ʔat55   56  
12 skin ʔbuŋ24   57  
49 to lie down word info ʔu55 ʔan24   57  
83 to work word info ʔdu24 to work for a living 57  
150 yellow ŋa:n33   57  
102 rat ʔa0 θi24   58  
14 belly luŋ24   59  
55 woman/female la:k53 ʔiŋ33   59  
103 meat/flesh ʔuə32   59  
109 mosquito ʔa0 ʑa:ŋ33   60  
141 wet ðak55   60  
80 to split word info fok55   61?  
96 dog ʔu:i33   62  
136 wind vɔn33   62  
39 to cook word info ʔdu32 to cook meat 63  
39 to cook word info ʔdwa32 to cook porridge 63  
94 to throw word info vit55   63  
121 sand ʔɔt55 ɕa33   63  
104 fat/grease ma0 nen33 animal fat 64  
111 fish pja24   64  
112 rotten word info ðuŋ53   64  
13 back word info pa0 ʔda:ŋ33   65  
149 red lu:n11   65  
155 long word info ði33   65  
9 to swim ʔa:p55   66  
51 to sit tu32   66  
148 white ʔɔk55   66  
160 painful, sick ʔa0 ði11 hurt, wounded 66  
66 to tie up, fasten pat55   67  
48 to sleep ʔu55 ʔdap55   68  
36 to spit ʔa0 tu53   69  
138 warm word info ʔu:n53   69  
139 cold word info ʔa0 bɔt55   70  
154 short word info ta11   70  
131 cloud word info la11 mok55   71  
179 near θuə33   71?  
33 to laugh ʔa0 θo24   73  
127 woods/forest ʔaŋ33   73  
152 small ʔit55   75  
95 to fall word info pja:k55 tuk55   76  
43 ear ʔba:i55 ða33   8  
50 to dream paŋ24 ka:n33 noun 8  
68 needle ŋa:t55   8  
140 dry word info χa55 χ = lowercase chi 83  
64 to say ʔdɛ24   84  
10 dirty ma0 ʔam24   86  
164 good ŋa55   86  
78 to cut, hack word info tam24   93  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: