https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Buyang (Ecun)

Source/Author:  Kosaka, Zhou, & Li 
Identifiers:  ISO-639-3:yha  Glottocode: baha1256 
Notes:  Source: Ryūichi Kosaka, Guoyan Zhou, Jinfang Li. 仡央语言词汇集/Geyang yu yan ci hui ji (A Wordlist of Ge-Yang Languages). 贵阳市/Guiyang, China: 贵州民族出版社/Guizhou min zu chu ban she, 1998.

This dialect of Buyang is spoken in Ecun (峨村), Wenshan (文山), Yunnan, China. Speakers' autonym is ʑa:ŋ32. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 212
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 7
 
Classification:  Tai-Kadai:Kra:Central Kra 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 10 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above pa:ŋ55 lu33   36, 37  
191 all taŋ53 le24   53, 54  
192 and      
146 ash ma0 tu55   43  
173 at ʔan24   35  
13 back word info pa0 ʔda:ŋ33   65  
165 bad, evil ʑa:k55   1?  
14 belly luŋ24   59  
176 below pa:ŋ55 ha:p55   52  
153 big man55      
97 bird ma0 ðe11   1  
147 black ʔdam24   1  
23 blood χa32   35  
15 bone ʑen33      
113 branch word info      
18 breast ʔem55   37  
56 child la:k53 ʔoi55   1  
131 cloud word info la11 mok55   71  
139 cold word info ʔa0 bɔt55   70  
166 correct, true hɔ22   54  
168 day vən11(24)   41  
10 dirty ma0 ʔam24   86  
96 dog ʔu:i33   62  
140 dry word info χa55 χ = lowercase chi 83  
82 dull, blunt mun24      
11 dust muk55 mɔn32   38  
43 ear ʔba:i55 ða33   8  
119 earth/soil ʔɔt55   53  
98 egg tam24   44  
204 Eight word info ma0 ðu33 cf walu (LS) 1  
45 eye mak31 (ma0) ta24   1  
180 far ʔa0 li33   54  
104 fat/grease ma0 nen33 animal fat 64  
104 fat/grease man33 oil 1?  
60 father pa55   26  
99 feather mui55   47  
208 Fifty word info ma33 put55   5  
143 fire fi24   1  
111 fish pja24   64  
201 Five word info ma33   1  
116 flower va24 Chinese   L
132 fog la33 mok55   53  
200 Four word info pa24   11  
117 fruit ma:k55   24  
164 good ŋa55   86  
118 grass ʔa0 ȵa33   44  
151 green lok55 Chinese   L
26 hair word info mui55(53) ðu11      
1 hand ȵiak55   47  
184 he/she ke24   23  
24 head ʔa0 ðu11   1  
142 heavy han24   43?  
61 house lu:k55   35  
194 how? word info ʔdu11 nɔ24 Langjia Buyang 40  
57 husband va:i55 χəi24      
182 I ku24   1  
193 if      
174 in, inside pa33 lɔŋ11   31  
16 intestines ʔa0 la11      
126 lake hu31 Chinese   L
114 leaf ʔdja:ŋ24   36  
2 left ʔa33 pjak55   48  
4 leg/foot pa:k53 ʔa11 foot 42  
135 lightning lɯ:n33 pja33      
17 liver tap55   1?  
155 long word info ði33   65  
108 louse word info ʔa0 tu24 head louse 1  
54 man/male la:k53 θe24   2  
103 meat/flesh ʔuə32   59  
129 moon ʔa:ŋ33 ti:n11   46  
109 mosquito ʔa0 ʑa:ŋ33   60  
59 mother mi11   39  
30 mouth hɛ0 ŋo:ŋ24   23  
63 name miŋ33 fei33 Chinese; given name   L
158 narrow qep55      
179 near θuə33   71?  
25 neck hɛ0 ʑo33   54  
68 needle ŋa:t55   8  
163 new ma:n33   27  
167 night (ton11) ve24   50  
205 Nine word info va55   1  
195 no, not na:i53      
27 nose ʔa0 tiŋ33   31  
162 old word info ʔie55      
197 One word info pi53      
209 One Hundred word info va:ŋ33      
210 One Thousand word info ɕin24 Chinese   L
190 other      
160 painful, sick piŋ53 Chinese   L
160 painful, sick ʔa0 ði11 hurt, wounded 66  
53 person/human being ma0 ʔiŋ24   25  
133 rain ʑu:t55   41  
102 rat ʔa0 θi24   58  
149 red lu:n11   65  
3 right ma0 ði53   51  
6 road/path hun24   27?  
115 root θa:ŋ24   33  
65 rope ha:ŋ24 ɕa:k53   37  
112 rotten word info ðuŋ53   64  
125 salt ȵo33   23  
121 sand ʔɔt55 ɕa33   63  
124 sea ha:i33 Chinese   L
203 Seven word info tu33   1  
81 sharp tsit55   26  
154 short word info ta11   70  
19 shoulder ʔa0 ʔba55   1  
161 shy, ashamed ʑa:k55 pa33      
202 Six word info nam24   1  
12 skin ʔbuŋ24   57  
128 sky ʔbun24   51  
152 small ʔit55   75  
145 smoke word info ʔat55   56  
106 snake ŋa33   50  
110 spider qɔŋ33 ka:k53      
130 star la11 lɔŋ33   47  
79 stick/wood qha54 qa0 tui54      
120 stone ma0 ða33   1  
105 tail ɕut55   52  
206 Ten word info put55   1  
178 that va:i33 ȵa33   1  
62 thatch/roof neŋ33 lu:k55 lu:k55 = house    
187 they ɕom55 ke24   37, 38  
187 they θa24 va:i33 ke24 dual 38  
157 thick word info ta0 na33   47  
156 thin word info ta0 vɛ11   38  
177 this ni33   1  
183 thou ma33   1  
199 Three word info tu24   1  
134 thunder      
41 to bite ʔa:m55   48  
137 to blow word info hip55 to blow (wind) 1?  
28 to breathe θup55      
144 to burn word info tut55 po11      
91 to buy ɕɯ55   37  
38 to chew word info ʔa0 ȵa:ŋ11   43?  
85 to choose le53 PAN *piliq ? 27  
172 to climb word info pin24. hən24 to climb a tree; to climb a mountain    
7 to come ʔdɔŋ24   4  
39 to cook word info ʔdu32 to cook meat 63  
39 to cook word info ʔdwa32 to cook porridge 63  
196 to count ʔa:n24   52  
34 to cry ȵi:t53   51  
78 to cut, hack word info tam24   93  
78 to cut, hack word info ʔdi55 to split (wood) 劈    
75 to die, be dead la:m33   21  
90 to dig ʔbu:i24      
50 to dream paŋ24 ka:n33 noun 8  
40 to drink ʑɔt55   16  
37 to eat ka:n24   1  
95 to fall word info hut55      
95 to fall word info pja:k55 tuk55   76  
22 to fear ma0 la11   43  
123 to flow ta0 lu:i33   43  
101 to fly pi55      
86 to grow word info man55      
44 to hear ʔin24 ʑa24   29  
171 to hide word info ʔdi:t55   35  
72 to hit word info tup55      
72 to hit word info pja:k53      
89 to hold word info ʔa0 mia:n33      
69 to hunt word info      
74 to kill pja:ŋ33(53)      
20 to know, be knowledgeable ʔdɛ55      
33 to laugh ʔa0 θo24   73  
49 to lie down word info ʔu55 ʔan24   57  
76 to live, be alive li33   48  
92 to open, uncover ha:i24      
84 to plant ʔdam24 to transplant (rice seedlings) 2  
93 to pound, beat word info θiak55   24  
64 to say ʔdɛ24   84  
64 to say kɔn33      
77 to scratch word info ʔa0 ʔduk55      
46 to see ŋɯ53 la:ŋ24      
67 to sew word info ʔda:p55      
70 to shoot word info ŋiŋ33 nuk55   30  
51 to sit tu32   66  
48 to sleep ʔu55 ʔdap55   68  
29 to sniff, smell hɔm33   49  
36 to spit ʔa0 tu53   69  
80 to split word info fok55   61?  
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand ʑen55   43  
73 to steal lu:m11   36  
42 to suck ʑot55 to suck the breast 39  
87 to swell word info pɔ55   52  
87 to swell word info po55   52  
9 to swim ʔa:p55   66  
21 to think nɯ33   53  
94 to throw word info vit55   63  
66 to tie up, fasten pat55   67  
8 to turn word info pan24   55  
35 to vomit ʔo:k55      
5 to walk va11   28  
83 to work word info ʔdu24 to work for a living 57  
47 to yawn lwa:u24 lum33      
32 tongue ʔe0 me33   1  
31 tooth ʔa0 θo:ŋ24   33  
207 Twenty word info θa24 put55   18  
198 Two word info θa24   1  
138 warm word info ʔu:n53   69  
122 water word info ʔo:ŋ32   40  
185 we word info ɕom55 θa33 inclusive 34?  
185 we word info ɕom55 tu24 exclusive 36  
185 we word info θa24 va:i33 ma33 dual    
141 wet ðak55   60  
188 what? word info ma0 ne24      
170 when? word info      
181 where? word info ta55 ne33(24)   44  
148 white ʔɔk55   66  
189 who? word info ȵɔ32 ke24   27  
159 wide ʔua:ŋ24      
58 wife ma0 liu33   43  
136 wind vɔn33   62  
100 wing ta0 ðia:ŋ33      
55 woman/female la:k53 ʔiŋ33   59  
127 woods/forest ʔaŋ33   73  
107 worm (earthworm) ŋa33 ʔin55 ŋa33 = snake 41  
169 year ma0 ðia:ŋ33      
150 yellow ŋa:n33   57  
186 you ɕom55 ma33      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: