https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Gelao (Judu)

Source/Author:  Zhou Guoyan 
Identifiers:  ISO-639-3:giw  Glottocode: whit1267 
Notes:  周国炎 / Zhou Guoyan. 仡佬族母語生态硏究 / Gelao zu mu yu sheng tai yan jiu [Studies on the linguistic ecology of the Gelao people]. Beijing: 民族出版社 / Min zu chu ban she, 2004.

Spoken in Judu village (居都村), Liuzhi Special District (六枝特区), Guizhou, China. Similar to but distinct from the Niupo village (牛坡村) variant. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 205
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 2
 
Classification:  Tai-Kadai:Kra:Western Kra 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 5 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand pa31 mji31   1  
2 left pa35 ȵin35   50  
3 right pa35 ʔai33   46, 48  
4 leg/foot go31   42  
4 leg/foot ləɯ31 ko214   42  
5 to walk vu214   28  
6 road/path qə0 ʔlan31      
7 to come do31      
7 to come ta31 to arrive    
8 to turn word info lwe33 lwe33   57  
9 to swim ja35 vu31 suŋ31   67  
10 dirty qə0 le24      
11 dust pje33 m̥ɯ35      
12 skin vu31 ko35 vu31 to35 four-word elaborate expression / reduplication ?    
13 back word info tɑŋ35 kɑŋ33      
14 belly vu31 ɬɑŋ31   59  
15 bone qə0 dje214      
16 intestines qə0 ɕe33   48  
17 liver tje24   1  
18 breast dzəu33   39  
19 shoulder ku33 plɑŋ31      
20 to know, be knowledgeable səɯ31   60  
21 to think dəu31      
22 to fear vu31 ləu31   43, 52  
23 blood pla24   28  
24 head tei31 ʔlei35      
25 neck tɑ31 ʔlɑŋ31   50  
26 hair word info qə0 suŋ31   48  
27 nose te31 ŋe35   39  
28 to breathe tsi35 hɯn31   53  
29 to sniff, smell mu214   48  
30 mouth pu0 tso35   64  
31 tooth plɑŋ31   1  
32 tongue dəu35 mɑu31   1  
33 to laugh qə0 səu31      
34 to cry lji214      
35 to vomit qə0 ta214      
36 to spit qə0 thu35   69  
37 to eat ka31   29  
38 to chew word info la31 qɑi35   42  
39 to cook word info tuŋ24   66  
40 to drink zan31      
41 to bite tsɑŋ33   49  
42 to suck tsi31      
43 ear pa35 vei31      
44 to hear ȵu35 huŋ31      
45 eye vu0 tei31   1?  
46 to see qə0 m̥an31   69  
47 to yawn      
48 to sleep ŋo24 tɑɯ31 qhɑɯ24   67  
49 to lie down word info ŋu214   58  
50 to dream lə0 plɑŋ31   8  
51 to sit ga33      
52 to stand lo24 dzi31      
53 person/human being qə0 tshu214      
54 man/male pɑɯ42 ʔlo42   54  
55 woman/female ma42 ʔlo42      
56 child la35 pe35 ʔle35   30  
57 husband la31 pa31      
58 wife lə35 mi35   42  
59 mother ʔa35 mi35   39  
60 father ʔa35 pa35   26  
61 house ʔdʑɑu33 ʔlei31      
62 thatch/roof      
63 name qə0 nɯn31      
64 to say ɕi31   82  
65 rope dəu24 sa24   37  
66 to tie up, fasten kje24   68  
67 to sew word info kɑŋ33      
67 to sew word info da31      
68 needle vu31 lei35   24  
69 to hunt word info ʔlɯ35 pji31      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce duŋ214      
72 to hit word info ʔlɯ214      
73 to steal lan35      
73 to steal la35      
74 to kill lwan31 to kill an animal    
75 to die, be dead plan31      
76 to live, be alive pɯŋ31   45  
77 to scratch word info tɕa33   16  
78 to cut, hack word info tai42   94  
79 stick/wood lə0 dzu35      
79 stick/wood tin31 tree/wood    
80 to split word info lə0 zɯn35      
81 sharp qəɯ31 qəɯ31      
82 dull, blunt dzuŋ33      
83 to work word info      
84 to plant tɑŋ33   20  
85 to choose ɬei31 ɬei35   27?  
86 to grow word info jɑɯ24 kə33 san33 jɑɯ24 = to become, to give birth    
87 to swell word info vu24      
88 to squeeze word info qə0 nan33      
89 to hold word info za214      
90 to dig gei31 gei35      
91 to buy tsei31   37  
91 to buy tsɯn31   36?  
92 to open, uncover vu31 ha31      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info ʔjai31      
95 to fall word info to214   76?  
96 dog m̥ɯ31   61  
97 bird vu0 no35   1?  
98 egg qə0 duŋ31   41  
99 feather qə0 tsei35      
100 wing lwei31 lwei31 = sky    
101 to fly pha31 phɑɯ35      
102 rat ɬi35   57  
103 meat/flesh ʔu35   59  
104 fat/grease mlɑŋ31 oil    
105 tail qə0 tsei35   54  
106 snake ŋɯ31   50  
107 worm (earthworm) vu31 ȵi35 also means insect (generic)    
108 louse word info vu31 dzuŋ31      
109 mosquito ma42 qə0 ju35      
110 spider      
111 fish vu0 ljɯ31   65  
112 rotten word info zɯ24      
113 branch word info      
114 leaf dʑi31 tin31 tin31 = tree    
115 root tsu31 tsu31      
116 flower hu35 ʔo31      
117 fruit ma35   24  
118 grass mɑŋ31      
119 earth/soil pa42 ljuŋ42   54  
120 stone vu31 ŋ31      
121 sand ŋa31   64  
122 water word info ŋ33   40  
123 to flow ɬei31 ɬei31   43  
124 sea nei31   48  
125 salt qə0 ȵiu31   23  
126 lake      
127 woods/forest ma33 qɑŋ33      
128 sky lwei31 lwei31      
129 moon ʔɯŋ31 dʑi31 moon    
129 moon pu31 dʑi31 month    
130 star duŋ31 dai33      
131 cloud word info qə0 pu35   73  
132 fog mei35 tso31   49  
133 rain man31   39  
134 thunder lwi31 qə0 tuŋ31      
135 lightning      
136 wind vu31 juŋ31      
137 to blow word info fe214      
138 warm word info qə0 dei31 hot    
139 cold word info qə0 ji214      
140 dry word info gəɯ214   82  
141 wet tsɑɯ214      
142 heavy kuŋ31 kuŋ31   43?  
143 fire pi31   1  
143 fire pji31   1  
144 to burn word info plan33      
145 smoke word info hei31 pi31      
145 smoke word info hei31 pji31      
146 ash pe33 tu35   43  
147 black tse24 luŋ33   57?  
148 white pa31 ʔɑɯ35   63  
149 red pla31 de214      
150 yellow tin33 ȵi33      
151 green lu31 Chinese   L
152 small tai35 tai42      
153 big dzuŋ31   58?  
154 short word info nei24 n̥ei33      
155 long word info lwi42   65?  
156 thin word info lu33 vu33      
157 thick word info nəu31 nəu31   48?  
158 narrow wɑŋ31      
159 wide dzɯn24      
160 painful, sick (jɑɯ35) qə0 ze33 jɑɯ24 = to become, to give birth 64  
161 shy, ashamed      
162 old word info ʔiu35      
163 new mi31   34?  
164 good gi33      
165 bad, evil pla214      
166 correct, true gi35      
167 night ȵu31 wi31      
168 day wuŋ31 day 41  
168 day la35 ʔlu31 sun    
169 year plei31   52  
170 when? word info      
171 to hide word info      
172 to climb word info vu33 ʔo35 to climb a mountain 29  
173 at ʔɑŋ31   35  
173 at gɑɯ33      
174 in, inside pa35 ʔlɑŋ33   31  
175 above pa42 ku31 zu33   38  
176 below pa35 dʑo33   51  
177 this ȵi35   1  
178 that la24 hɯ24      
179 near qə0 lu33   70  
180 far qə0 le31   54  
181 where? word info pɑɯ31 na35   44  
182 I ʔi35   20  
183 thou mɯŋ31   16  
184 he/she (ʔɑɯ31) mi35   26  
185 we word info ti31 to31   36?  
186 you ti33 tɕo31   3, 39?  
187 they ma42 hɯ35      
188 what? word info ʔa33 vu31 tɕi35   49  
189 who? word info ka35 na42   27  
190 other      
191 all wan31 tɕan31      
192 and ljɑŋ42 ljɑŋ42      
193 if zu31 ko42 Chinese   L
194 how? word info      
195 no, not ma42   81?  
196 to count du35      
197 One word info tsi33   1?  
198 Two word info səu31 ? 1?  
199 Three word info ta31   1  
200 Four word info pu31   11  
201 Five word info mlɯ31   1  
202 Six word info tɕhiu31      
203 Seven word info hei31      
204 Eight word info he31 cf walu (LS)    
205 Nine word info gɯ31      
206 Ten word info tshei31   28  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info ɬiu35      
210 One Thousand word info ŋan35   32  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: