https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Proto-Tsouic

Source/Author:  Shigeru Tsuchida 
Identifiers:  ISO-639-3:tsu  Glottocode: tsou1248 
Notes:  Tsuchida, Shigeru. 1975. Reconstruction of Proto-Tsouic Phonology. Ph.D. dissertation. Department of Linguistics, Yale University.

Tsuchida uses ž for /ʒ/.
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 106
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austronesian:Tsouic 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 3 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above *-vavawu   2  
191 all      
192 and      
146 ash      
173 at      
13 back word info      
165 bad, evil      
14 belly *civúka stomach 68  
176 below      
153 big      
97 bird *ažámə   2  
147 black      
23 blood *caráʔə   1  
23 blood *ɬimúru   42  
15 bone *cuʔúlaɬə   1  
113 branch word info      
18 breast *núnuɦu   3  
18 breast *θuθu   1  
56 child *-áɬákə   1  
131 cloud word info      
139 cold word info      
166 correct, true      
168 day      
10 dirty      
96 dog *tačáu   8  
140 dry word info      
82 dull, blunt      
11 dust      
43 ear *calíŋaɦa   1  
119 earth/soil *čaráʔə   30  
98 egg *-rə́və(nɬ)ə      
204 Eight word info *wálu   3  
204 Eight word info *-álú   3  
45 eye *macá   1  
45 eye *vuláʔiɬi Proto-Southern Tsouic 16  
180 far      
104 fat/grease *Símarə   2  
60 father *ámaɦa      
99 feather *ʔalápuŋu   31  
99 feather *valáku fur    
208 Fifty word info      
143 fire *apúžu   1  
111 fish      
201 Five word info *líma   1  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info *Sə́pátə   1  
117 fruit *mačuʔu   2  
164 good      
118 grass      
151 green *láŋiɬawu green/blue 67  
26 hair word info *vəkə́Sə   1  
1 hand      
184 he/she      
24 head *-vúŋúɦu   2  
142 heavy *(m)aličúwə́ɬə   7  
61 house *rumáʔə   1  
194 how? word info      
57 husband      
182 I *-aku   1  
193 if      
174 in, inside      
16 intestines *vaə́lə guts of fish; Proto-Southern Tsouic    
126 lake      
114 leaf *raɬə́ŋə   4  
2 left *wíríɦi   1  
4 leg/foot      
135 lightning *ʔaapalátə Proto-Southern Tsouic 4  
17 liver *acayi   1  
155 long word info      
108 louse word info *kúcúɦu   1  
54 man/male *-ɬúčaŋə   17  
103 meat/flesh      
129 moon *vuláɬə   1  
109 mosquito      
59 mother *inaɦa   1  
30 mouth *ŋuθuʔu 2? 2  
63 name *ŋázánə   1  
158 narrow      
179 near *čaɬi   1  
25 neck      
68 needle      
163 new *vaʔə́ruɦu   1  
167 night *-rúván-ã      
205 Nine word info *θíwa   5  
195 no, not      
27 nose      
162 old word info      
197 One word info *cáni   3?  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick *-Kúámə   85  
53 person/human being *cáu   1  
133 rain *ʔúčáɬə   1  
102 rat      
149 red      
3 right      
6 road/path *čalánə   1  
115 root      
65 rope *talíSi   1  
112 rotten word info      
125 salt *ma-ʔásiɬi   3, 45  
121 sand *lavúku   3  
124 sea      
203 Seven word info *pítu   1  
81 sharp *varə́varə   52  
154 short word info      
19 shoulder *ʔaɬaʔačáŋə   49  
161 shy, ashamed      
202 Six word info *ənə́mə   1  
12 skin *kulíci   1  
128 sky      
152 small      
145 smoke word info      
106 snake *vuɬáyi   29  
110 spider      
130 star      
79 stick/wood *káiwu Why *S > 0 instead of expected [S]? -EG 1  
120 stone *vátuɦu   1  
105 tail      
206 Ten word info *másaɬə   2  
178 that      
62 thatch/roof      
187 they      
157 thick word info *-čəmə́rə   21  
156 thin word info *ɬípisi   1  
177 this *iniɦi   1  
183 thou *Su   1  
199 Three word info *túlu   1?  
134 thunder      
41 to bite *k-um-áracə   1  
137 to blow word info      
28 to breathe *ñiSáwa noun: breath, 28? 1  
144 to burn word info      
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come *-cəkə́ɬə   40  
39 to cook word info      
196 to count      
34 to cry *-táŋísi   1  
34 to cry *t-um-áŋisi   1  
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead *macáyi   1  
90 to dig *-kaliɦi   1  
50 to dream *čalíri   45  
40 to drink      
37 to eat *-káə́nə   1  
37 to eat **k-um-áənə   1  
95 to fall word info      
22 to fear      
123 to flow      
101 to fly *liámə      
86 to grow word info *c-um-ə́vərə   45  
44 to hear      
171 to hide word info      
72 to hit word info *-tuku to hit, peck 43  
72 to hit word info *-tukútúku to hit, peck 43  
72 to hit word info *tútuɦu to strike 43  
89 to hold word info      
69 to hunt word info *ʔaɬúpu   1  
74 to kill *-pacáyi   2  
74 to kill *-pačáž   2  
20 to know, be knowledgeable *vazáʔə      
33 to laugh *cawa   1  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive *-ʔučípi alive 1  
92 to open, uncover      
84 to plant *-lə́mə́kə   58  
93 to pound, beat word info      
64 to say      
77 to scratch word info *-karawu   1  
46 to see *-kíta   1  
67 to sew word info *-táʔíθi   1, 52  
67 to sew word info *t-um-áʔiθi   1, 52  
70 to shoot word info *-pánáʔə   1  
70 to shoot word info *-(m)u-pánaʔə   1  
51 to sit      
48 to sleep      
29 to sniff, smell *-valí   3  
36 to spit      
80 to split word info      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand      
73 to steal      
42 to suck      
87 to swell word info      
9 to swim *-ɬaŋužu   1  
21 to think      
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten      
8 to turn word info      
35 to vomit      
5 to walk      
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue      
31 tooth *aɬíSi   2  
207 Twenty word info      
198 Two word info *řúSa   1  
138 warm word info      
122 water word info *čaɬúmu   1  
185 we word info      
141 wet      
188 what? word info      
170 when? word info *-ɬaúmán-ã   17  
170 when? word info *-ɬaumã   17  
181 where? word info *-inu   1  
148 white      
189 who? word info      
159 wide      
58 wife      
136 wind      
100 wing      
55 woman/female      
127 woods/forest      
107 worm (earthworm) *kuláyi   2  
169 year      
150 yellow *taɬavikárə   2  
186 you      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: