https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Saisiyat L04 (Tungho)

Source/Author:  Li (2004) 
Identifiers:  ISO-639-3:xsy  Glottocode: sais1237 
Notes:  Li, Paul Jen-kuei. 2004. "Basic Vocabulary for Formosan Languages and Dialects." In Li, Paul Jen-kuei. 2004. Selected Papers on Formosan Languages. Taipei, Taiwan: Institute of Linguistics, Academia Sinica. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 205
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austronesian:Northwest Formosan 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 17 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
11 dust      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
57 husband      
58 wife      
82 dull, blunt      
116 flower      
127 woods/forest      
132 fog      
150 yellow      
171 to hide word info      
173 at      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand ralokamaʔ   61  
2 left kayi   1, 42  
3 right kaʔnal   1, 76  
4 leg/foot ʔæʔæy   1  
5 to walk manraan   21  
6 road/path raan   1  
7 to come waiʔ   35  
8 to turn word info painʃayloʔ   3  
9 to swim lomaŋoy   1  
10 dirty araiʔ   95  
12 skin baŋəʃ   26  
13 back word info ikor   1  
14 belly tial   1  
15 bone bœʔœl   44  
16 intestines maʔasay   51  
17 liver ræʔæl   28  
18 breast hœhœʔ   1  
19 shoulder ʔæbaaʔ   1  
20 to know, be knowledgeable raam   38  
21 to think maaʔazʔazəm   1  
22 to fear tikot   1  
23 blood ramoʔ   20  
24 head taʔœlœh   57  
25 neck warəŋ   93  
26 hair word info bokəs   1  
27 nose kanosəlan   43  
28 to breathe omihnak   57  
29 to sniff, smell somazək   1  
30 mouth ŋabas   68  
31 tooth nəpən   1  
32 tongue kæhmaʔ   1  
33 to laugh somawaʔ   1  
34 to cry hœmaŋih   1, 56  
35 to vomit momotæʔ   1  
36 to spit toməpəʃ   77  
37 to eat somiʔæl   26  
38 to chew word info maʃʔiʔis   47  
39 to cook word info tomalək   1  
40 to drink romæʔœœ   43  
41 to bite komaas   1  
42 to suck ʔomosʔəs   45  
43 ear saliʔii   35  
44 to hear bazæʔ   48  
45 eye masaʔ   1  
46 to see komitaʔ   1  
47 to yawn maaʃwab   19  
48 to sleep mæʔrəm   27  
50 to dream ʔiʃpiʔ   1  
51 to sit ʃaəŋ   91  
52 to stand miriiʔ   1  
54 man/male kamamanraan   62  
55 woman/female minkoriŋan   65  
56 child korkoriŋ   59  
61 house tawʔæn   21  
62 thatch/roof sinakəban   58  
63 name rarooʔ   43  
64 to say mæhræhraŋ   130  
66 to tie up, fasten botœʔ   99  
67 to sew word info ʃomæʔiʃ   1, 52  
68 needle tiʔæʔ   32  
69 to hunt word info ʔœmalop   1  
70 to shoot word info pomanæʔ   1  
71 to stab, pierce hœmazab   38  
72 to hit word info ʃəmbət   103  
72 to hit word info tomotoʔ      
73 to steal marmaʔ   41  
74 to kill tombok   84  
75 to die, be dead masay   1  
76 to live, be alive ʔiʔiæh   63  
77 to scratch word info komoʃkoʃ   27  
77 to scratch word info kakaaw   1  
78 to cut, hack word info kominmæh   82  
80 to split word info lomakay   15  
83 to work word info mataawaw   65  
84 to plant mamwaʔ   1  
85 to choose pawhiil   1  
86 to grow word info somʔœr      
87 to swell word info maariæʔ   39  
88 to squeeze word info kompəə   39  
89 to hold word info bilis   64  
89 to hold word info taʃibinaʔ   95  
90 to dig komoih   1  
91 to buy baiw   23  
92 to open, uncover awæh   14  
93 to pound, beat word info toʔtoʔ   54  
94 to throw word info ʔœmosaa   82  
95 to fall word info ʃæhæʔ   90  
96 dog ʔæhœʔ   1  
97 bird kabkabæhæ   13  
99 feather ʔœœbœh   3  
100 wing palir   2  
101 to fly omayap   2  
102 rat ʔæwhæʃ   15  
103 meat/flesh borii   73  
104 fat/grease ʃimaa   2  
105 tail kikoo   1, 69  
106 snake ʃibaiʔ   60  
107 worm (earthworm) hœəl   60  
108 louse word info kosoʔ   1  
109 mosquito tataŋoo   76  
110 spider tokaŋaŋ   59  
111 fish ʔælaw   2  
112 rotten word info abosoʔ   56  
113 branch word info paŋaʔ   22  
114 leaf biæʔ   2  
115 root aməs   3  
118 grass inbətəl   69  
119 earth/soil raiʔ   30  
120 stone batoʔ   1  
121 sand bonaz   2  
122 water word info ralom   1  
123 to flow ʔælʔælor   53  
124 sea wasal   12  
125 salt timoʔ   2  
128 sky kawaʃ   3  
129 moon ʔilaʃ   2  
130 star bintœʔæn   1, 78  
131 cloud word info əməm   2  
133 rain ʔæʔœral   1  
134 thunder biiwaʔ   24  
135 lightning palomikas   65  
136 wind baiʔ   2  
137 to blow word info hœmiop   1  
139 cold word info maskəs   90  
140 dry word info ʔææʔæiw   2  
141 wet misʔœh   82  
142 heavy ʃilʔii   57  
143 fire hapoy   1  
144 to burn word info maʃhapoy   81  
145 smoke word info kasbol   65  
146 ash ʔæboʔ   1  
147 black ʔəlŋihan   69  
148 white bolalasan   84  
149 red ŋaŋilæhan   82  
151 green ʔœsʔœzan   65  
152 small ʔolʔolaʔan   94  
153 big sobaœh   77  
154 short word info itosan   84  
155 long word info ʔinaroʔ   1  
156 thin word info lihpihan   1  
157 thick word info karpa   1, 40  
158 narrow iʔoaʃ   9  
159 wide mwahil   56  
160 painful, sick ʔæʔyæh   85  
162 old word info tatiniʔ   112  
163 new ʃaʃoʔ   43  
164 good kayzæh   98  
165 bad, evil ʔæwhæy   72  
166 correct, true maylaʔoz   69  
167 night haawan   62  
169 year tinalʔomæh   62  
172 to climb word info manakiʃ   2  
174 in, inside ʔæboʔ   41  
175 above babaw   2  
176 below kamasal   71  
177 this hiniʔ   1  
178 that hizaʔ   30  
179 near ʔælʔælihan   1, 99  
180 far raawaʃ   57  
181 where? word info haynoʔ   1  
181 where? word info raynoʔ   1  
182 I yako   1  
182 I yao   1  
183 thou ʃoʔo   1  
184 he/she sia   1  
186 you moyo   1, 13  
187 they lasia   3  
188 what? word info kanoʔ   2  
189 who? word info hiaʔ   33  
190 other ʔaromaʔ   1  
191 all sabœh   64  
192 and ki   53  
193 if ʃo   56  
194 how? word info ʔinakʔinoʔanʔihan   53  
196 to count (sa)ʃəpəə   3  
197 One word info ʔæhæʔ   1  
198 Two word info roʃaʔ   1  
199 Three word info tooʔ   1  
200 Four word info ʃəpat   1  
201 Five word info asəb   2  
202 Six word info ʃayboʃii   3  
203 Seven word info ʃayboʃiio ʔæhæʔ   3  
204 Eight word info kaʃpat   1  
205 Nine word info ææʔhæʔ   26  
206 Ten word info laŋpəz   7  
117 fruit boay *bulay or *buRay -EG 14  
81 sharp səmaəm *Ca-um-alem 63  
161 shy, ashamed pakʃikar *pakSikad/z -EG 53  
98 egg ʔœsizoo *qiCejuR -EG 1, 81  
65 rope ʃinaiʃ *S-in-aliS 1  
168 day hilaan day 5  
126 lake waswasal diminutive of /wasal/ 'sea'    
185 we word info yami exclusive 2  
170 when? word info ʔinoan future 2  
138 warm word info rikrikaa hot 86  
185 we word info ita inclusive 1  
195 no, not ʔiziʔ no 95  
195 no, not lak ʔokaʔ not 76  
170 when? word info kaʔinoan past 2  
168 day hæhila sun 5  
59 mother ʔinaʔ term of address 1  
60 father yabaʔ term of address 14  
59 mother oʔyaʔ term of reference 2  
60 father tamæh term of reference 1  
79 stick/wood kæhœy tree, wood 1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: