https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Saisiyat L04 (Tungho)

Source/Author:  Li (2004) 
Identifiers:  ISO-639-3:xsy  Glottocode: sais1237 
Notes:  Li, Paul Jen-kuei. 2004. "Basic Vocabulary for Formosan Languages and Dialects." In Li, Paul Jen-kuei. 2004. Selected Papers on Formosan Languages. Taipei, Taiwan: Institute of Linguistics, Academia Sinica. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 205
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austronesian:Northwest Formosan 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 17 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
11 dust      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
57 husband      
58 wife      
82 dull, blunt      
116 flower      
127 woods/forest      
132 fog      
150 yellow      
171 to hide word info      
173 at      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
72 to hit word info tomotoʔ      
86 to grow word info somʔœr      
126 lake waswasal diminutive of /wasal/ 'sea'    
4 leg/foot ʔæʔæy   1  
6 road/path raan   1  
9 to swim lomaŋoy   1  
13 back word info ikor   1  
14 belly tial   1  
18 breast hœhœʔ   1  
19 shoulder ʔæbaaʔ   1  
21 to think maaʔazʔazəm   1  
22 to fear tikot   1  
26 hair word info bokəs   1  
29 to sniff, smell somazək   1  
31 tooth nəpən   1  
32 tongue kæhmaʔ   1  
33 to laugh somawaʔ   1  
35 to vomit momotæʔ   1  
39 to cook word info tomalək   1  
41 to bite komaas   1  
45 eye masaʔ   1  
46 to see komitaʔ   1  
50 to dream ʔiʃpiʔ   1  
52 to stand miriiʔ   1  
59 mother ʔinaʔ term of address 1  
60 father tamæh term of reference 1  
65 rope ʃinaiʃ *S-in-aliS 1  
69 to hunt word info ʔœmalop   1  
70 to shoot word info pomanæʔ   1  
75 to die, be dead masay   1  
77 to scratch word info kakaaw   1  
79 stick/wood kæhœy tree, wood 1  
84 to plant mamwaʔ   1  
85 to choose pawhiil   1  
90 to dig komoih   1  
96 dog ʔæhœʔ   1  
108 louse word info kosoʔ   1  
120 stone batoʔ   1  
122 water word info ralom   1  
133 rain ʔæʔœral   1  
137 to blow word info hœmiop   1  
143 fire hapoy   1  
146 ash ʔæboʔ   1  
155 long word info ʔinaroʔ   1  
156 thin word info lihpihan   1  
177 this hiniʔ   1  
181 where? word info haynoʔ   1  
181 where? word info raynoʔ   1  
182 I yako   1  
182 I yao   1  
183 thou ʃoʔo   1  
184 he/she sia   1  
185 we word info ita inclusive 1  
190 other ʔaromaʔ   1  
197 One word info ʔæhæʔ   1  
198 Two word info roʃaʔ   1  
199 Three word info tooʔ   1  
200 Four word info ʃəpat   1  
204 Eight word info kaʃpat   1  
186 you moyo   1, 13  
157 thick word info karpa   1, 40  
2 left kayi   1, 42  
67 to sew word info ʃomæʔiʃ   1, 52  
34 to cry hœmaŋih   1, 56  
105 tail kikoo   1, 69  
3 right kaʔnal   1, 76  
130 star bintœʔæn   1, 78  
98 egg ʔœsizoo *qiCejuR -EG 1, 81  
179 near ʔælʔælihan   1, 99  
72 to hit word info ʃəmbət   103  
162 old word info tatiniʔ   112  
124 sea wasal   12  
97 bird kabkabæhæ   13  
64 to say mæhræhraŋ   130  
60 father yabaʔ term of address 14  
92 to open, uncover awæh   14  
117 fruit boay *bulay or *buRay -EG 14  
80 to split word info lomakay   15  
102 rat ʔæwhæʃ   15  
47 to yawn maaʃwab   19  
59 mother oʔyaʔ term of reference 2  
100 wing palir   2  
101 to fly omayap   2  
104 fat/grease ʃimaa   2  
111 fish ʔælaw   2  
114 leaf biæʔ   2  
121 sand bonaz   2  
125 salt timoʔ   2  
129 moon ʔilaʃ   2  
131 cloud word info əməm   2  
136 wind baiʔ   2  
140 dry word info ʔææʔæiw   2  
170 when? word info ʔinoan future 2  
170 when? word info kaʔinoan past 2  
172 to climb word info manakiʃ   2  
175 above babaw   2  
185 we word info yami exclusive 2  
188 what? word info kanoʔ   2  
201 Five word info asəb   2  
23 blood ramoʔ   20  
5 to walk manraan   21  
61 house tawʔæn   21  
113 branch word info paŋaʔ   22  
91 to buy baiw   23  
134 thunder biiwaʔ   24  
12 skin baŋəʃ   26  
37 to eat somiʔæl   26  
205 Nine word info ææʔhæʔ   26  
48 to sleep mæʔrəm   27  
77 to scratch word info komoʃkoʃ   27  
17 liver ræʔæl   28  
8 to turn word info painʃayloʔ   3  
99 feather ʔœœbœh   3  
115 root aməs   3  
128 sky kawaʃ   3  
187 they lasia   3  
196 to count (sa)ʃəpəə   3  
202 Six word info ʃayboʃii   3  
203 Seven word info ʃayboʃiio ʔæhæʔ   3  
119 earth/soil raiʔ   30  
178 that hizaʔ   30  
68 needle tiʔæʔ   32  
189 who? word info hiaʔ   33  
7 to come waiʔ   35  
43 ear saliʔii   35  
20 to know, be knowledgeable raam   38  
71 to stab, pierce hœmazab   38  
87 to swell word info maariæʔ   39  
88 to squeeze word info kompəə   39  
73 to steal marmaʔ   41  
174 in, inside ʔæboʔ   41  
27 nose kanosəlan   43  
40 to drink romæʔœœ   43  
63 name rarooʔ   43  
163 new ʃaʃoʔ   43  
15 bone bœʔœl   44  
42 to suck ʔomosʔəs   45  
38 to chew word info maʃʔiʔis   47  
44 to hear bazæʔ   48  
168 day hilaan day 5  
168 day hæhila sun 5  
16 intestines maʔasay   51  
123 to flow ʔælʔælor   53  
161 shy, ashamed pakʃikar *pakSikad/z -EG 53  
192 and ki   53  
194 how? word info ʔinakʔinoʔanʔihan   53  
93 to pound, beat word info toʔtoʔ   54  
112 rotten word info abosoʔ   56  
159 wide mwahil   56  
193 if ʃo   56  
24 head taʔœlœh   57  
28 to breathe omihnak   57  
142 heavy ʃilʔii   57  
180 far raawaʃ   57  
62 thatch/roof sinakəban   58  
56 child korkoriŋ   59  
110 spider tokaŋaŋ   59  
106 snake ʃibaiʔ   60  
107 worm (earthworm) hœəl   60  
1 hand ralokamaʔ   61  
54 man/male kamamanraan   62  
167 night haawan   62  
169 year tinalʔomæh   62  
76 to live, be alive ʔiʔiæh   63  
81 sharp səmaəm *Ca-um-alem 63  
89 to hold word info bilis   64  
191 all sabœh   64  
55 woman/female minkoriŋan   65  
83 to work word info mataawaw   65  
135 lightning palomikas   65  
145 smoke word info kasbol   65  
151 green ʔœsʔœzan   65  
30 mouth ŋabas   68  
118 grass inbətəl   69  
147 black ʔəlŋihan   69  
166 correct, true maylaʔoz   69  
206 Ten word info laŋpəz   7  
176 below kamasal   71  
165 bad, evil ʔæwhæy   72  
103 meat/flesh borii   73  
109 mosquito tataŋoo   76  
195 no, not lak ʔokaʔ not 76  
36 to spit toməpəʃ   77  
153 big sobaœh   77  
144 to burn word info maʃhapoy   81  
78 to cut, hack word info kominmæh   82  
94 to throw word info ʔœmosaa   82  
141 wet misʔœh   82  
149 red ŋaŋilæhan   82  
74 to kill tombok   84  
148 white bolalasan   84  
154 short word info itosan   84  
160 painful, sick ʔæʔyæh   85  
138 warm word info rikrikaa hot 86  
158 narrow iʔoaʃ   9  
95 to fall word info ʃæhæʔ   90  
139 cold word info maskəs   90  
51 to sit ʃaəŋ   91  
25 neck warəŋ   93  
152 small ʔolʔolaʔan   94  
10 dirty araiʔ   95  
89 to hold word info taʃibinaʔ   95  
195 no, not ʔiziʔ no 95  
164 good kayzæh   98  
66 to tie up, fasten botœʔ   99  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: