https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Saisiyat L04 (Tungho)

Source/Author:  Li (2004) 
Identifiers:  ISO-639-3:xsy  Glottocode: sais1237 
Notes:  Li, Paul Jen-kuei. 2004. "Basic Vocabulary for Formosan Languages and Dialects." In Li, Paul Jen-kuei. 2004. Selected Papers on Formosan Languages. Taipei, Taiwan: Institute of Linguistics, Academia Sinica. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 205
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austronesian:Northwest Formosan 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 17 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
11 dust      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
57 husband      
58 wife      
82 dull, blunt      
116 flower      
127 woods/forest      
132 fog      
150 yellow      
171 to hide word info      
173 at      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
196 to count (sa)ʃəpəə   3  
112 rotten word info abosoʔ   56  
115 root aməs   3  
10 dirty araiʔ   95  
201 Five word info asəb   2  
92 to open, uncover awæh   14  
175 above babaw   2  
91 to buy baiw   23  
136 wind baiʔ   2  
120 stone batoʔ   1  
44 to hear bazæʔ   48  
12 skin baŋəʃ   26  
134 thunder biiwaʔ   24  
89 to hold word info bilis   64  
130 star bintœʔæn   1, 78  
114 leaf biæʔ   2  
117 fruit boay *bulay or *buRay -EG 14  
26 hair word info bokəs   1  
148 white bolalasan   84  
121 sand bonaz   2  
103 meat/flesh borii   73  
66 to tie up, fasten botœʔ   99  
15 bone bœʔœl   44  
167 night haawan   62  
143 fire hapoy   1  
181 where? word info haynoʔ   1  
189 who? word info hiaʔ   33  
168 day hilaan day 5  
177 this hiniʔ   1  
178 that hizaʔ   30  
168 day hæhila sun 5  
18 breast hœhœʔ   1  
71 to stab, pierce hœmazab   38  
34 to cry hœmaŋih   1, 56  
137 to blow word info hœmiop   1  
107 worm (earthworm) hœəl   60  
13 back word info ikor   1  
118 grass inbətəl   69  
185 we word info ita inclusive 1  
154 short word info itosan   84  
158 narrow iʔoaʃ   9  
97 bird kabkabæhæ   13  
77 to scratch word info kakaaw   1  
54 man/male kamamanraan   62  
176 below kamasal   71  
27 nose kanosəlan   43  
188 what? word info kanoʔ   2  
157 thick word info karpa   1, 40  
145 smoke word info kasbol   65  
128 sky kawaʃ   3  
2 left kayi   1, 42  
164 good kayzæh   98  
204 Eight word info kaʃpat   1  
170 when? word info kaʔinoan past 2  
3 right kaʔnal   1, 76  
192 and ki   53  
105 tail kikoo   1, 69  
41 to bite komaas   1  
78 to cut, hack word info kominmæh   82  
46 to see komitaʔ   1  
90 to dig komoih   1  
77 to scratch word info komoʃkoʃ   27  
88 to squeeze word info kompəə   39  
56 child korkoriŋ   59  
108 louse word info kosoʔ   1  
32 tongue kæhmaʔ   1  
79 stick/wood kæhœy tree, wood 1  
195 no, not lak ʔokaʔ not 76  
187 they lasia   3  
206 Ten word info laŋpəz   7  
156 thin word info lihpihan   1  
80 to split word info lomakay   15  
9 to swim lomaŋoy   1  
87 to swell word info maariæʔ   39  
47 to yawn maaʃwab   19  
21 to think maaʔazʔazəm   1  
84 to plant mamwaʔ   1  
172 to climb word info manakiʃ   2  
5 to walk manraan   21  
73 to steal marmaʔ   41  
75 to die, be dead masay   1  
45 eye masaʔ   1  
139 cold word info maskəs   90  
83 to work word info mataawaw   65  
166 correct, true maylaʔoz   69  
144 to burn word info maʃhapoy   81  
38 to chew word info maʃʔiʔis   47  
16 intestines maʔasay   51  
55 woman/female minkoriŋan   65  
52 to stand miriiʔ   1  
141 wet misʔœh   82  
35 to vomit momotæʔ   1  
186 you moyo   1, 13  
159 wide mwahil   56  
64 to say mæhræhraŋ   130  
48 to sleep mæʔrəm   27  
31 tooth nəpən   1  
101 to fly omayap   2  
28 to breathe omihnak   57  
59 mother oʔyaʔ term of reference 2  
8 to turn word info painʃayloʔ   3  
161 shy, ashamed pakʃikar *pakSikad/z -EG 53  
100 wing palir   2  
135 lightning palomikas   65  
85 to choose pawhiil   1  
113 branch word info paŋaʔ   22  
70 to shoot word info pomanæʔ   1  
20 to know, be knowledgeable raam   38  
6 road/path raan   1  
180 far raawaʃ   57  
119 earth/soil raiʔ   30  
1 hand ralokamaʔ   61  
122 water word info ralom   1  
23 blood ramoʔ   20  
63 name rarooʔ   43  
181 where? word info raynoʔ   1  
138 warm word info rikrikaa hot 86  
40 to drink romæʔœœ   43  
198 Two word info roʃaʔ   1  
17 liver ræʔæl   28  
191 all sabœh   64  
43 ear saliʔii   35  
184 he/she sia   1  
62 thatch/roof sinakəban   58  
153 big sobaœh   77  
33 to laugh somawaʔ   1  
29 to sniff, smell somazək   1  
37 to eat somiʔæl   26  
86 to grow word info somʔœr      
81 sharp səmaəm *Ca-um-alem 63  
60 father tamæh term of reference 1  
109 mosquito tataŋoo   76  
162 old word info tatiniʔ   112  
61 house tawʔæn   21  
89 to hold word info taʃibinaʔ   95  
24 head taʔœlœh   57  
14 belly tial   1  
22 to fear tikot   1  
125 salt timoʔ   2  
169 year tinalʔomæh   62  
68 needle tiʔæʔ   32  
110 spider tokaŋaŋ   59  
39 to cook word info tomalək   1  
74 to kill tombok   84  
72 to hit word info tomotoʔ      
36 to spit toməpəʃ   77  
199 Three word info tooʔ   1  
93 to pound, beat word info toʔtoʔ   54  
7 to come waiʔ   35  
25 neck warəŋ   93  
124 sea wasal   12  
126 lake waswasal diminutive of /wasal/ 'sea'    
60 father yabaʔ term of address 14  
182 I yako   1  
185 we word info yami exclusive 2  
182 I yao   1  
205 Nine word info ææʔhæʔ   26  
30 mouth ŋabas   68  
149 red ŋaŋilæhan   82  
131 cloud word info əməm   2  
202 Six word info ʃayboʃii   3  
203 Seven word info ʃayboʃiio ʔæhæʔ   3  
51 to sit ʃaəŋ   91  
163 new ʃaʃoʔ   43  
106 snake ʃibaiʔ   60  
142 heavy ʃilʔii   57  
104 fat/grease ʃimaa   2  
65 rope ʃinaiʃ *S-in-aliS 1  
193 if ʃo   56  
67 to sew word info ʃomæʔiʃ   1, 52  
183 thou ʃoʔo   1  
95 to fall word info ʃæhæʔ   90  
72 to hit word info ʃəmbət   103  
200 Four word info ʃəpat   1  
190 other ʔaromaʔ   1  
129 moon ʔilaʃ   2  
194 how? word info ʔinakʔinoʔanʔihan   53  
155 long word info ʔinaroʔ   1  
59 mother ʔinaʔ term of address 1  
170 when? word info ʔinoan future 2  
195 no, not ʔiziʔ no 95  
50 to dream ʔiʃpiʔ   1  
76 to live, be alive ʔiʔiæh   63  
152 small ʔolʔolaʔan   94  
42 to suck ʔomosʔəs   45  
19 shoulder ʔæbaaʔ   1  
146 ash ʔæboʔ   1  
174 in, inside ʔæboʔ   41  
197 One word info ʔæhæʔ   1  
96 dog ʔæhœʔ   1  
111 fish ʔælaw   2  
179 near ʔælʔælihan   1, 99  
123 to flow ʔælʔælor   53  
165 bad, evil ʔæwhæy   72  
102 rat ʔæwhæʃ   15  
140 dry word info ʔææʔæiw   2  
160 painful, sick ʔæʔyæh   85  
4 leg/foot ʔæʔæy   1  
133 rain ʔæʔœral   1  
69 to hunt word info ʔœmalop   1  
94 to throw word info ʔœmosaa   82  
98 egg ʔœsizoo *qiCejuR -EG 1, 81  
151 green ʔœsʔœzan   65  
99 feather ʔœœbœh   3  
147 black ʔəlŋihan   69  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: