https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Saisiyat L04 (Tungho)

Source/Author:  Li (2004) 
Identifiers:  ISO-639-3:xsy  Glottocode: sais1237 
Notes:  Li, Paul Jen-kuei. 2004. "Basic Vocabulary for Formosan Languages and Dialects." In Li, Paul Jen-kuei. 2004. Selected Papers on Formosan Languages. Taipei, Taiwan: Institute of Linguistics, Academia Sinica. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 205
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austronesian:Northwest Formosan 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 17 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above babaw   2  
191 all sabœh   64  
192 and ki   53  
146 ash ʔæboʔ   1  
173 at      
13 back word info ikor   1  
165 bad, evil ʔæwhæy   72  
14 belly tial   1  
176 below kamasal   71  
153 big sobaœh   77  
97 bird kabkabæhæ   13  
147 black ʔəlŋihan   69  
23 blood ramoʔ   20  
15 bone bœʔœl   44  
113 branch word info paŋaʔ   22  
18 breast hœhœʔ   1  
56 child korkoriŋ   59  
131 cloud word info əməm   2  
139 cold word info maskəs   90  
166 correct, true maylaʔoz   69  
168 day hilaan day 5  
168 day hæhila sun 5  
10 dirty araiʔ   95  
96 dog ʔæhœʔ   1  
140 dry word info ʔææʔæiw   2  
82 dull, blunt      
11 dust      
43 ear saliʔii   35  
119 earth/soil raiʔ   30  
98 egg ʔœsizoo *qiCejuR -EG 1, 81  
204 Eight word info kaʃpat   1  
45 eye masaʔ   1  
180 far raawaʃ   57  
104 fat/grease ʃimaa   2  
60 father tamæh term of reference 1  
60 father yabaʔ term of address 14  
99 feather ʔœœbœh   3  
208 Fifty word info      
143 fire hapoy   1  
111 fish ʔælaw   2  
201 Five word info asəb   2  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info ʃəpat   1  
117 fruit boay *bulay or *buRay -EG 14  
164 good kayzæh   98  
118 grass inbətəl   69  
151 green ʔœsʔœzan   65  
26 hair word info bokəs   1  
1 hand ralokamaʔ   61  
184 he/she sia   1  
24 head taʔœlœh   57  
142 heavy ʃilʔii   57  
61 house tawʔæn   21  
194 how? word info ʔinakʔinoʔanʔihan   53  
57 husband      
182 I yako   1  
182 I yao   1  
193 if ʃo   56  
174 in, inside ʔæboʔ   41  
16 intestines maʔasay   51  
126 lake waswasal diminutive of /wasal/ 'sea'    
114 leaf biæʔ   2  
2 left kayi   1, 42  
4 leg/foot ʔæʔæy   1  
135 lightning palomikas   65  
17 liver ræʔæl   28  
155 long word info ʔinaroʔ   1  
108 louse word info kosoʔ   1  
54 man/male kamamanraan   62  
103 meat/flesh borii   73  
129 moon ʔilaʃ   2  
109 mosquito tataŋoo   76  
59 mother oʔyaʔ term of reference 2  
59 mother ʔinaʔ term of address 1  
30 mouth ŋabas   68  
63 name rarooʔ   43  
158 narrow iʔoaʃ   9  
179 near ʔælʔælihan   1, 99  
25 neck warəŋ   93  
68 needle tiʔæʔ   32  
163 new ʃaʃoʔ   43  
167 night haawan   62  
205 Nine word info ææʔhæʔ   26  
195 no, not ʔiziʔ no 95  
195 no, not lak ʔokaʔ not 76  
27 nose kanosəlan   43  
162 old word info tatiniʔ   112  
197 One word info ʔæhæʔ   1  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other ʔaromaʔ   1  
160 painful, sick ʔæʔyæh   85  
53 person/human being      
133 rain ʔæʔœral   1  
102 rat ʔæwhæʃ   15  
149 red ŋaŋilæhan   82  
3 right kaʔnal   1, 76  
6 road/path raan   1  
115 root aməs   3  
65 rope ʃinaiʃ *S-in-aliS 1  
112 rotten word info abosoʔ   56  
125 salt timoʔ   2  
121 sand bonaz   2  
124 sea wasal   12  
203 Seven word info ʃayboʃiio ʔæhæʔ   3  
81 sharp səmaəm *Ca-um-alem 63  
154 short word info itosan   84  
19 shoulder ʔæbaaʔ   1  
161 shy, ashamed pakʃikar *pakSikad/z -EG 53  
202 Six word info ʃayboʃii   3  
12 skin baŋəʃ   26  
128 sky kawaʃ   3  
152 small ʔolʔolaʔan   94  
145 smoke word info kasbol   65  
106 snake ʃibaiʔ   60  
110 spider tokaŋaŋ   59  
130 star bintœʔæn   1, 78  
79 stick/wood kæhœy tree, wood 1  
120 stone batoʔ   1  
105 tail kikoo   1, 69  
206 Ten word info laŋpəz   7  
178 that hizaʔ   30  
62 thatch/roof sinakəban   58  
187 they lasia   3  
157 thick word info karpa   1, 40  
156 thin word info lihpihan   1  
177 this hiniʔ   1  
183 thou ʃoʔo   1  
199 Three word info tooʔ   1  
134 thunder biiwaʔ   24  
41 to bite komaas   1  
137 to blow word info hœmiop   1  
28 to breathe omihnak   57  
144 to burn word info maʃhapoy   81  
91 to buy baiw   23  
38 to chew word info maʃʔiʔis   47  
85 to choose pawhiil   1  
172 to climb word info manakiʃ   2  
7 to come waiʔ   35  
39 to cook word info tomalək   1  
196 to count (sa)ʃəpəə   3  
34 to cry hœmaŋih   1, 56  
78 to cut, hack word info kominmæh   82  
75 to die, be dead masay   1  
90 to dig komoih   1  
50 to dream ʔiʃpiʔ   1  
40 to drink romæʔœœ   43  
37 to eat somiʔæl   26  
95 to fall word info ʃæhæʔ   90  
22 to fear tikot   1  
123 to flow ʔælʔælor   53  
101 to fly omayap   2  
86 to grow word info somʔœr      
44 to hear bazæʔ   48  
171 to hide word info      
72 to hit word info ʃəmbət   103  
72 to hit word info tomotoʔ      
89 to hold word info bilis   64  
89 to hold word info taʃibinaʔ   95  
69 to hunt word info ʔœmalop   1  
74 to kill tombok   84  
20 to know, be knowledgeable raam   38  
33 to laugh somawaʔ   1  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive ʔiʔiæh   63  
92 to open, uncover awæh   14  
84 to plant mamwaʔ   1  
93 to pound, beat word info toʔtoʔ   54  
64 to say mæhræhraŋ   130  
77 to scratch word info komoʃkoʃ   27  
77 to scratch word info kakaaw   1  
46 to see komitaʔ   1  
67 to sew word info ʃomæʔiʃ   1, 52  
70 to shoot word info pomanæʔ   1  
51 to sit ʃaəŋ   91  
48 to sleep mæʔrəm   27  
29 to sniff, smell somazək   1  
36 to spit toməpəʃ   77  
80 to split word info lomakay   15  
88 to squeeze word info kompəə   39  
71 to stab, pierce hœmazab   38  
52 to stand miriiʔ   1  
73 to steal marmaʔ   41  
42 to suck ʔomosʔəs   45  
87 to swell word info maariæʔ   39  
9 to swim lomaŋoy   1  
21 to think maaʔazʔazəm   1  
94 to throw word info ʔœmosaa   82  
66 to tie up, fasten botœʔ   99  
8 to turn word info painʃayloʔ   3  
35 to vomit momotæʔ   1  
5 to walk manraan   21  
83 to work word info mataawaw   65  
47 to yawn maaʃwab   19  
32 tongue kæhmaʔ   1  
31 tooth nəpən   1  
207 Twenty word info      
198 Two word info roʃaʔ   1  
138 warm word info rikrikaa hot 86  
122 water word info ralom   1  
185 we word info ita inclusive 1  
185 we word info yami exclusive 2  
141 wet misʔœh   82  
188 what? word info kanoʔ   2  
170 when? word info ʔinoan future 2  
170 when? word info kaʔinoan past 2  
181 where? word info haynoʔ   1  
181 where? word info raynoʔ   1  
148 white bolalasan   84  
189 who? word info hiaʔ   33  
159 wide mwahil   56  
58 wife      
136 wind baiʔ   2  
100 wing palir   2  
55 woman/female minkoriŋan   65  
127 woods/forest      
107 worm (earthworm) hœəl   60  
169 year tinalʔomæh   62  
150 yellow      
186 you moyo   1, 13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: