https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Saisiyat L04 (Ta'ai)

Source/Author:  Li (2004) 
Identifiers:  ISO-639-3:xsy  Glottocode: sais1237 
Notes:  Li, Paul Jen-kuei. 2004. "Basic Vocabulary for Formosan Languages and Dialects." In Li, Paul Jen-kuei. 2004. Selected Papers on Formosan Languages. Taipei, Taiwan: Institute of Linguistics, Academia Sinica. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 200
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austronesian:Northwest Formosan 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 14 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
11 dust      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
57 husband      
58 wife      
82 dull, blunt      
86 to grow word info      
116 flower      
127 woods/forest      
132 fog      
150 yellow      
151 green      
171 to hide word info      
173 at      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
196 to count (sa)ʃəpəL   3  
115 root Laməs   3  
10 dirty LaraLiʔ   95  
201 Five word info Lasəβ   2  
92 to open, uncover Lawæh   14  
112 rotten word info Laβosoʔ   56  
13 back word info Likor   1  
118 grass Linβətəl   69  
154 short word info Litosan   84  
158 narrow Liʔoaʃ   9  
101 to fly Lomayap   2  
28 to breathe Lomihnak   57  
205 Nine word info Lææʔhæʔ   26  
131 cloud word info LəmLəm   2  
136 wind baLiʔ   2  
167 night haLoan   62  
143 fire hapoy   1  
181 where? word info haynoʔ   1  
189 who? word info hiaʔ   33  
168 day hilaLan day 5  
177 this hiniʔ   1  
178 that hizaʔ   30  
168 day hæhilaL sun 5  
107 worm (earthworm) hœLəl   60  
18 breast hœhœʔ   1  
71 to stab, pierce hœmazaβ   38  
34 to cry hœmaŋih   1, 56  
137 to blow word info hœmiop   1  
185 we word info ita inclusive 1  
77 to scratch word info kaLkaLaw   1  
54 man/male kamamanraLan   62  
176 below kamasal   71  
27 nose kanosəlan   43  
188 what? word info kanoʔ   2  
157 thick word info karpaL   1, 40  
145 smoke word info kasβol   65  
128 sky kawaʃ   3  
2 left kayLi   1, 42  
164 good kayzæh   98  
204 Eight word info kaʃpat   1  
170 when? word info kaʔinoan past 2  
3 right kaʔnal   1, 76  
97 bird kaβkaβæhæL   13  
192 and ki   53  
105 tail kikoL   1, 69  
41 to bite komaLas   1  
78 to cut, hack word info kominmæh   82  
46 to see komitaʔ   1  
90 to dig komoLih   1  
77 to scratch word info komoʃkoʃ   27  
88 to squeeze word info kompəL   39  
56 child korkoriŋ   59  
108 louse word info kosoʔ   1  
32 tongue kæhmaʔ   1  
79 stick/wood kæhœy tree, wood 1  
187 they lasia   3  
206 Ten word info laŋpəz   7  
156 thin word info lihpihan   1  
80 to split word info lomakay   15  
9 to swim lomaŋoy   1  
87 to swell word info maLriæʔ   39  
47 to yawn maLəʃwaβ   19  
21 to think maLʔazʔazəm   1  
84 to plant mamoLaʔ   1  
172 to climb word info manakiʃ   2  
5 to walk manraLan   21  
73 to steal marmaʔ   41  
75 to die, be dead masay   1  
45 eye masaʔ   1  
139 cold word info maskəs   90  
83 to work word info mataLoaw   65  
166 correct, true maylaLʔoz   69  
144 to burn word info maʃhapoy   81  
38 to chew word info maʃʔiʔis   47  
16 intestines maʔasay   51  
55 woman/female minkoriŋan   65  
52 to stand miriLiʔ   1  
141 wet misʔœh   82  
35 to vomit momotæʔ   1  
186 you moyo   1, 13  
159 wide mwahil   56  
64 to say mæhræhraŋ   130  
48 to sleep mæʔrəm   27  
31 tooth nəpən   1  
59 mother oʔyaʔ term of reference 2  
8 to turn word info paLinʃaLiloʔ   3  
161 shy, ashamed pakʃikar *pakSikad/z -EG 53  
100 wing palir   2  
135 lightning palomikas   65  
85 to choose pawhiLil   1  
113 branch word info paŋaʔ   22  
70 to shoot word info pomanæʔ   1  
20 to know, be knowledgeable raLam   38  
6 road/path raLan   1  
180 far raLawaʃ   57  
119 earth/soil raLiʔ   30  
1 hand ralokamaʔ   61  
122 water word info ralom   1  
23 blood ramoʔ   20  
63 name raroLoʔ   43  
181 where? word info raynoʔ   1  
138 warm word info rikrikaL hot 86  
40 to drink romæʔœL   43  
198 Two word info roʃaʔ   1  
17 liver ræʔæl   28  
43 ear saliʔiL   35  
191 all saβœh   64  
184 he/she sia   1  
62 thatch/roof sinakəβan   58  
33 to laugh somawaʔ   1  
29 to sniff, smell somazək   1  
37 to eat somiʔæl   26  
153 big soβaLœh   77  
81 sharp səmaLəm *Ca-um-alem 63  
61 house taLœʔæn   21  
60 father tamæh term of reference 1  
109 mosquito tataŋoL   76  
162 old word info tatiniʔ   112  
89 to hold word info taʃiβinaʔ   95  
24 head taʔœlœh   57  
14 belly tial   1  
22 to fear tikot   1  
125 salt timoʔ   2  
169 year tinalʔomæh   62  
68 needle tiʔæʔ   32  
126 lake toLnœʔ      
199 Three word info toLoʔ   1  
110 spider tokaŋaŋ   59  
39 to cook word info tomalək   1  
36 to spit toməpəʃ   77  
74 to kill tomβok   84  
93 to pound, beat word info toʔtoʔ   54  
7 to come waLiʔ   35  
25 neck warəŋ   93  
124 sea wasal   12  
182 I yako   1  
185 we word info yami exclusive 2  
60 father yaβaʔ term of address 14  
149 red ŋaŋilæhan   82  
30 mouth ŋaβas   68  
51 to sit ʃaLəŋ   91  
203 Seven word info ʃaybɔʃiLo ʔæhæʔ   3  
202 Six word info ʃayβoʃiL   3  
163 new ʃaʃoʔ   43  
142 heavy ʃilʔiL   57  
104 fat/grease ʃimaL   2  
65 rope ʃinaLiʃ *S-in-aliS 1  
106 snake ʃiβaLiʔ   60  
193 if ʃo   56  
67 to sew word info ʃomæʔiʃ   1, 52  
183 thou ʃoʔo   1  
95 to fall word info ʃæhLæʔ   90  
72 to hit word info ʃəmβət   103  
200 Four word info ʃəpat   1  
190 other ʔaromaʔ   1  
129 moon ʔilaʃ   2  
194 how? word info ʔinakʔinoʔanʔihan   53  
155 long word info ʔinaroʔ   1  
59 mother ʔinaʔ term of address 1  
170 when? word info ʔinoan future 2  
195 no, not ʔiziʔ   95  
50 to dream ʔiʃpiʔ   1  
76 to live, be alive ʔiʔiLæh   63  
152 small ʔolʔolaʔan   94  
42 to suck ʔomosʔəs   45  
102 rat ʔæLohæʃ   15  
140 dry word info ʔæLʔæLiw   2  
197 One word info ʔæhæʔ   1  
96 dog ʔæhœʔ   1  
111 fish ʔælaw   2  
179 near ʔælʔælihan   1, 99  
123 to flow ʔælʔælor   53  
165 bad, evil ʔæwhæy   72  
160 painful, sick ʔæʔyæh   85  
4 leg/foot ʔæʔæy   1  
133 rain ʔæʔœral   1  
19 shoulder ʔæβaLaʔ   1  
146 ash ʔæβoʔ   1  
174 in, inside ʔæβoʔ   41  
99 feather ʔœLoβœh   3  
69 to hunt word info ʔœmalop   1  
94 to throw word info ʔœmosaL   82  
98 egg ʔœsizoL *qiCejuR -EG 1, 81  
147 black ʔəlŋihan   69  
91 to buy βaLiw   23  
120 stone βatoʔ   1  
44 to hear βazæʔ   48  
12 skin βaŋəʃ   26  
175 above βaβaw   2  
134 thunder βiLwaʔ   24  
114 leaf βiLæʔ   2  
89 to hold word info βilis   64  
130 star βintœʔæn   1, 78  
117 fruit βoLay *bulay or *buRay -EG 14  
26 hair word info βokəs   1  
148 white βolalasan   84  
121 sand βonaz   2  
103 meat/flesh βoriL   73  
66 to tie up, fasten βotœʔ   99  
15 bone βœʔœl   44  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: