https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Saisiyat L04 (Ta'ai)

Source/Author:  Li (2004) 
Identifiers:  ISO-639-3:xsy  Glottocode: sais1237 
Notes:  Li, Paul Jen-kuei. 2004. "Basic Vocabulary for Formosan Languages and Dialects." In Li, Paul Jen-kuei. 2004. Selected Papers on Formosan Languages. Taipei, Taiwan: Institute of Linguistics, Academia Sinica. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 200
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austronesian:Northwest Formosan 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 14 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above βaβaw   2  
191 all saβœh   64  
192 and ki   53  
146 ash ʔæβoʔ   1  
173 at      
13 back word info Likor   1  
165 bad, evil ʔæwhæy   72  
14 belly tial   1  
176 below kamasal   71  
153 big soβaLœh   77  
97 bird kaβkaβæhæL   13  
147 black ʔəlŋihan   69  
23 blood ramoʔ   20  
15 bone βœʔœl   44  
113 branch word info paŋaʔ   22  
18 breast hœhœʔ   1  
56 child korkoriŋ   59  
131 cloud word info LəmLəm   2  
139 cold word info maskəs   90  
166 correct, true maylaLʔoz   69  
168 day hilaLan day 5  
168 day hæhilaL sun 5  
10 dirty LaraLiʔ   95  
96 dog ʔæhœʔ   1  
140 dry word info ʔæLʔæLiw   2  
82 dull, blunt      
11 dust      
43 ear saliʔiL   35  
119 earth/soil raLiʔ   30  
98 egg ʔœsizoL *qiCejuR -EG 1, 81  
204 Eight word info kaʃpat   1  
45 eye masaʔ   1  
180 far raLawaʃ   57  
104 fat/grease ʃimaL   2  
60 father tamæh term of reference 1  
60 father yaβaʔ term of address 14  
99 feather ʔœLoβœh   3  
208 Fifty word info      
143 fire hapoy   1  
111 fish ʔælaw   2  
201 Five word info Lasəβ   2  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info ʃəpat   1  
117 fruit βoLay *bulay or *buRay -EG 14  
164 good kayzæh   98  
118 grass Linβətəl   69  
151 green      
26 hair word info βokəs   1  
1 hand ralokamaʔ   61  
184 he/she sia   1  
24 head taʔœlœh   57  
142 heavy ʃilʔiL   57  
61 house taLœʔæn   21  
194 how? word info ʔinakʔinoʔanʔihan   53  
57 husband      
182 I yako   1  
193 if ʃo   56  
174 in, inside ʔæβoʔ   41  
16 intestines maʔasay   51  
126 lake toLnœʔ      
114 leaf βiLæʔ   2  
2 left kayLi   1, 42  
4 leg/foot ʔæʔæy   1  
135 lightning palomikas   65  
17 liver ræʔæl   28  
155 long word info ʔinaroʔ   1  
108 louse word info kosoʔ   1  
54 man/male kamamanraLan   62  
103 meat/flesh βoriL   73  
129 moon ʔilaʃ   2  
109 mosquito tataŋoL   76  
59 mother oʔyaʔ term of reference 2  
59 mother ʔinaʔ term of address 1  
30 mouth ŋaβas   68  
63 name raroLoʔ   43  
158 narrow Liʔoaʃ   9  
179 near ʔælʔælihan   1, 99  
25 neck warəŋ   93  
68 needle tiʔæʔ   32  
163 new ʃaʃoʔ   43  
167 night haLoan   62  
205 Nine word info Lææʔhæʔ   26  
195 no, not ʔiziʔ   95  
27 nose kanosəlan   43  
162 old word info tatiniʔ   112  
197 One word info ʔæhæʔ   1  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other ʔaromaʔ   1  
160 painful, sick ʔæʔyæh   85  
53 person/human being      
133 rain ʔæʔœral   1  
102 rat ʔæLohæʃ   15  
149 red ŋaŋilæhan   82  
3 right kaʔnal   1, 76  
6 road/path raLan   1  
115 root Laməs   3  
65 rope ʃinaLiʃ *S-in-aliS 1  
112 rotten word info Laβosoʔ   56  
125 salt timoʔ   2  
121 sand βonaz   2  
124 sea wasal   12  
203 Seven word info ʃaybɔʃiLo ʔæhæʔ   3  
81 sharp səmaLəm *Ca-um-alem 63  
154 short word info Litosan   84  
19 shoulder ʔæβaLaʔ   1  
161 shy, ashamed pakʃikar *pakSikad/z -EG 53  
202 Six word info ʃayβoʃiL   3  
12 skin βaŋəʃ   26  
128 sky kawaʃ   3  
152 small ʔolʔolaʔan   94  
145 smoke word info kasβol   65  
106 snake ʃiβaLiʔ   60  
110 spider tokaŋaŋ   59  
130 star βintœʔæn   1, 78  
79 stick/wood kæhœy tree, wood 1  
120 stone βatoʔ   1  
105 tail kikoL   1, 69  
206 Ten word info laŋpəz   7  
178 that hizaʔ   30  
62 thatch/roof sinakəβan   58  
187 they lasia   3  
157 thick word info karpaL   1, 40  
156 thin word info lihpihan   1  
177 this hiniʔ   1  
183 thou ʃoʔo   1  
199 Three word info toLoʔ   1  
134 thunder βiLwaʔ   24  
41 to bite komaLas   1  
137 to blow word info hœmiop   1  
28 to breathe Lomihnak   57  
144 to burn word info maʃhapoy   81  
91 to buy βaLiw   23  
38 to chew word info maʃʔiʔis   47  
85 to choose pawhiLil   1  
172 to climb word info manakiʃ   2  
7 to come waLiʔ   35  
39 to cook word info tomalək   1  
196 to count (sa)ʃəpəL   3  
34 to cry hœmaŋih   1, 56  
78 to cut, hack word info kominmæh   82  
75 to die, be dead masay   1  
90 to dig komoLih   1  
50 to dream ʔiʃpiʔ   1  
40 to drink romæʔœL   43  
37 to eat somiʔæl   26  
95 to fall word info ʃæhLæʔ   90  
22 to fear tikot   1  
123 to flow ʔælʔælor   53  
101 to fly Lomayap   2  
86 to grow word info      
44 to hear βazæʔ   48  
171 to hide word info      
72 to hit word info ʃəmβət   103  
89 to hold word info βilis   64  
89 to hold word info taʃiβinaʔ   95  
69 to hunt word info ʔœmalop   1  
74 to kill tomβok   84  
20 to know, be knowledgeable raLam   38  
33 to laugh somawaʔ   1  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive ʔiʔiLæh   63  
92 to open, uncover Lawæh   14  
84 to plant mamoLaʔ   1  
93 to pound, beat word info toʔtoʔ   54  
64 to say mæhræhraŋ   130  
77 to scratch word info komoʃkoʃ   27  
77 to scratch word info kaLkaLaw   1  
46 to see komitaʔ   1  
67 to sew word info ʃomæʔiʃ   1, 52  
70 to shoot word info pomanæʔ   1  
51 to sit ʃaLəŋ   91  
48 to sleep mæʔrəm   27  
29 to sniff, smell somazək   1  
36 to spit toməpəʃ   77  
80 to split word info lomakay   15  
88 to squeeze word info kompəL   39  
71 to stab, pierce hœmazaβ   38  
52 to stand miriLiʔ   1  
73 to steal marmaʔ   41  
42 to suck ʔomosʔəs   45  
87 to swell word info maLriæʔ   39  
9 to swim lomaŋoy   1  
21 to think maLʔazʔazəm   1  
94 to throw word info ʔœmosaL   82  
66 to tie up, fasten βotœʔ   99  
8 to turn word info paLinʃaLiloʔ   3  
35 to vomit momotæʔ   1  
5 to walk manraLan   21  
83 to work word info mataLoaw   65  
47 to yawn maLəʃwaβ   19  
32 tongue kæhmaʔ   1  
31 tooth nəpən   1  
207 Twenty word info      
198 Two word info roʃaʔ   1  
138 warm word info rikrikaL hot 86  
122 water word info ralom   1  
185 we word info ita inclusive 1  
185 we word info yami exclusive 2  
141 wet misʔœh   82  
188 what? word info kanoʔ   2  
170 when? word info ʔinoan future 2  
170 when? word info kaʔinoan past 2  
181 where? word info haynoʔ   1  
181 where? word info raynoʔ   1  
148 white βolalasan   84  
189 who? word info hiaʔ   33  
159 wide mwahil   56  
58 wife      
136 wind baLiʔ   2  
100 wing palir   2  
55 woman/female minkoriŋan   65  
127 woods/forest      
107 worm (earthworm) hœLəl   60  
169 year tinalʔomæh   62  
150 yellow      
186 you moyo   1, 13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: