https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Mulam (Siba)

Source/Author:  Guangxi Minority Languages Orthography Committee. 2008. 
Identifiers:  ISO-639-3:mlm  Glottocode: mula1253 
Notes:  Guangxi Minority Languages Orthography Committee. 2008. Vocabularies of Guangxi ethnic languages [广西民族语言方音词汇]. Beijing: Nationalities Publishing House [民族出版社].

The selected variant is that of Shuangzhai village 双寨村, Siba township 四把镇, Guangxi. Shuangzhai has a total of more than 2,000 inhabitants. The informant is Xie Tantu 谢覃图, 36.

Tones:
1 = /42/
2 = /121/
3 = /53/
4 = /24/
5 = /44/
6 = /21/
7 = /42/ (long)
7 = /55/ (short)
8 = /31/ (long)
8 = /21/ (short) 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 201
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Kam-Sui 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 5 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above ʔu1      
191 all khɣa:i1      
192 and fan3      
146 ash pu1      
173 at ȵa:u6      
13 back word info ʔjeu1      
165 bad, evil hwa:i5      
14 belly lɔ:ŋ2      
176 below te1      
153 big lo4      
97 bird mɣɔk8   1  
147 black nam1   1  
23 blood phɣa:t7      
15 bone hɣa:k7      
113 branch word info mai3 kwən5      
18 breast ne6      
56 child la:k8   1  
131 cloud word info kwa3      
139 cold word info ȵit7      
166 correct, true      
168 day thəu5 fan1      
10 dirty ʔwa5      
96 dog m̥a1      
140 dry word info khɣo1      
82 dull, blunt ȵɛ6      
82 dull, blunt təp8      
11 dust mɣan1 tsən2      
43 ear khɣa1      
119 earth/soil mɣan2      
98 egg kɣəi5      
204 Eight word info pa:t7      
45 eye mɣa1   1  
180 far ce1      
104 fat/grease pəi2      
60 father pu4      
99 feather pɣam1      
208 Fifty word info      
143 fire fai1   1  
111 fish məm6      
201 Five word info ŋɔ4      
116 flower hwa1      
132 fog mɔk8 lu4      
200 Four word info ti5      
117 fruit çui1      
164 good ʔi1      
118 grass ɣɔk8      
151 green həu1      
26 hair word info pɣam1      
1 hand nja2   1  
184 he/she ki1      
24 head kɣo3   1  
142 heavy çan1      
61 house ɣa:n2      
194 how? word info ʔi5 maŋ6      
57 husband kɣa:u4      
182 I je6      
193 if ʔi6 kɔ3      
174 in, inside ho3      
16 intestines khɣa:i3      
126 lake hu2      
114 leaf fa5      
2 left ce4   46  
4 leg/foot tin1 pɔ:ŋ5 leg 12  
4 leg/foot tin1 foot 12  
135 lightning mən1 la:p7      
17 liver tap No tone given̥    
155 long word info ɣa:i3      
108 louse word info khɣu1   1  
54 man/male la:k8 ma:n3      
103 meat/flesh sik8      
129 moon kɣa:ŋ1 njen2 moon    
129 moon mu:n2 month    
109 mosquito      
59 mother ni4      
30 mouth pa:k7      
63 name ʔɣa:n1      
158 narrow ça:p7      
179 near phɣəi5      
25 neck lən3      
68 needle tshəm1      
163 new m̥ai5      
167 night thəu1 fe1      
205 Nine word info cəu3      
195 no, not ku1      
27 nose ka1 naŋ1   1  
162 old word info ce5      
197 One word info na:u3      
197 One word info ʔət7      
209 One Hundred word info pɛ:k7      
209 One Hundred word info fɛ:k7      
210 One Thousand word info thjen1      
190 other      
160 painful, sick cit7 painful    
53 person/human being çən1      
133 rain kwən1      
102 rat n̥ɔ1      
149 red la:n3      
3 right fa1   1  
6 road/path khwən1      
115 root ne6      
65 rope luk7      
112 rotten word info la:n6      
125 salt cwa1      
121 sand sa6      
124 sea hai3      
203 Seven word info thət7      
81 sharp khɣa1      
154 short word info hɣam5 short (of height)    
154 short word info hɣən3 short (of length)    
19 shoulder ha1      
161 shy, ashamed      
202 Six word info lɔk8      
12 skin nɣa2      
128 sky mən1      
152 small niŋ5      
145 smoke word info      
106 snake tui2      
110 spider tən6 ȵɔ:ŋ2      
130 star la:k8 mɣət7      
79 stick/wood      
120 stone tui6      
105 tail kɣət7      
206 Ten word info səp8      
178 that ka6      
62 thatch/roof ʔu1 ɣa:n2      
187 they mɔ6      
157 thick word info na1      
156 thin word info ʔwa:ŋ1      
177 this ni5   1  
183 thou ȵa2      
199 Three word info ta:m1      
134 thunder pɣa3 tin1      
41 to bite ŋam5      
41 to bite ȵ̥ai3      
137 to blow word info tshui1      
28 to breathe tshɔk7      
144 to burn word info pɣa:u3      
91 to buy hɣai3      
38 to chew word info ȵ̥ai3      
85 to choose tøn3      
172 to climb word info pɣa2      
7 to come taŋ1      
39 to cook word info tuŋ1      
196 to count sɔ3      
34 to cry ȵɛ1      
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead pɣai1   1  
90 to dig ʔwot7      
50 to dream sət8 mɔ:ŋ6      
40 to drink hɣop7      
37 to eat tsa:n1   1  
95 to fall word info pɣø1      
22 to fear khɣa:n5      
123 to flow      
101 to fly fən3      
86 to grow word info fai5 lo4      
44 to hear theŋ5 to listen    
44 to hear theŋ5 hai5 to hear    
171 to hide word info tsam2      
72 to hit word info kui5      
89 to hold word info      
69 to hunt word info lik8 na:n4      
74 to kill li3      
20 to know, be knowledgeable ɣɔ4      
33 to laugh ʔai5      
49 to lie down word info      
76 to live, be alive hui2      
92 to open, uncover khai1      
84 to plant mɣa2   1  
93 to pound, beat word info tui5      
64 to say ca:ŋ3      
77 to scratch word info nip7      
46 to see kau5 nən6      
67 to sew word info hɣən5      
70 to shoot word info tja5      
51 to sit tui6      
48 to sleep nun2      
29 to sniff, smell ȵiu5      
36 to spit phu1      
80 to split word info      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand taŋ4      
73 to steal lak8      
42 to suck tu:t7      
87 to swell word info      
9 to swim jau2      
9 to swim ŋu:i5 nam4      
21 to think mɣø6      
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten      
8 to turn word info pjan5      
35 to vomit hɣøk7   1  
5 to walk tsha:m3      
83 to work word info      
47 to yawn ca:u1 ləm2      
32 tongue ma2   1  
31 tooth fan1   1  
207 Twenty word info ȵi6 səp8      
198 Two word info ɣa2      
198 Two word info ȵi6      
138 warm word info ȵet8 hot    
138 warm word info hɣo3 warm    
122 water word info nəm4   1  
185 we word info hɣa:u1      
141 wet hɣak7      
188 what? word info wɛ4 maŋ6      
170 when? word info      
181 where? word info      
148 white pa:k8      
148 white cwa3      
189 who? word info nau2      
159 wide khwa:ŋ3      
58 wife ma:i4      
136 wind ləm2      
100 wing hi5      
55 woman/female ti6 pwa2      
127 woods/forest      
107 worm (earthworm) tan4      
169 year mɛ1      
150 yellow ŋ̥a:n3      
186 you sa:u1   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: