https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Mulam (Siba)

Source/Author:  Guangxi Minority Languages Orthography Committee. 2008. 
Identifiers:  ISO-639-3:mlm  Glottocode: mula1253 
Notes:  Guangxi Minority Languages Orthography Committee. 2008. Vocabularies of Guangxi ethnic languages [广西民族语言方音词汇]. Beijing: Nationalities Publishing House [民族出版社].

The selected variant is that of Shuangzhai village 双寨村, Siba township 四把镇, Guangxi. Shuangzhai has a total of more than 2,000 inhabitants. The informant is Xie Tantu 谢覃图, 36.

Tones:
1 = /42/
2 = /121/
3 = /53/
4 = /24/
5 = /44/
6 = /21/
7 = /42/ (long)
7 = /55/ (short)
8 = /31/ (long)
8 = /21/ (short) 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 201
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Kam-Sui 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 5 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
49 to lie down word info      
66 to tie up, fasten      
71 to stab, pierce      
78 to cut, hack word info      
79 stick/wood      
80 to split word info      
83 to work word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
94 to throw word info      
109 mosquito      
123 to flow      
127 woods/forest      
145 smoke word info      
161 shy, ashamed      
166 correct, true      
170 when? word info      
181 where? word info      
190 other      
208 Fifty word info      
5 to walk tsha:m3      
6 road/path khwən1      
7 to come taŋ1      
8 to turn word info pjan5      
9 to swim jau2      
9 to swim ŋu:i5 nam4      
10 dirty ʔwa5      
11 dust mɣan1 tsən2      
12 skin nɣa2      
13 back word info ʔjeu1      
14 belly lɔ:ŋ2      
15 bone hɣa:k7      
16 intestines khɣa:i3      
17 liver tap No tone given̥    
18 breast ne6      
19 shoulder ha1      
20 to know, be knowledgeable ɣɔ4      
21 to think mɣø6      
22 to fear khɣa:n5      
23 blood phɣa:t7      
25 neck lən3      
26 hair word info pɣam1      
28 to breathe tshɔk7      
29 to sniff, smell ȵiu5      
30 mouth pa:k7      
33 to laugh ʔai5      
34 to cry ȵɛ1      
36 to spit phu1      
38 to chew word info ȵ̥ai3      
39 to cook word info tuŋ1      
40 to drink hɣop7      
41 to bite ŋam5      
41 to bite ȵ̥ai3      
42 to suck tu:t7      
43 ear khɣa1      
44 to hear theŋ5 to listen    
44 to hear theŋ5 hai5 to hear    
46 to see kau5 nən6      
47 to yawn ca:u1 ləm2      
48 to sleep nun2      
50 to dream sət8 mɔ:ŋ6      
51 to sit tui6      
52 to stand taŋ4      
53 person/human being çən1      
54 man/male la:k8 ma:n3      
55 woman/female ti6 pwa2      
57 husband kɣa:u4      
58 wife ma:i4      
59 mother ni4      
60 father pu4      
61 house ɣa:n2      
62 thatch/roof ʔu1 ɣa:n2      
63 name ʔɣa:n1      
64 to say ca:ŋ3      
65 rope luk7      
67 to sew word info hɣən5      
68 needle tshəm1      
69 to hunt word info lik8 na:n4      
70 to shoot word info tja5      
72 to hit word info kui5      
73 to steal lak8      
74 to kill li3      
76 to live, be alive hui2      
77 to scratch word info nip7      
81 sharp khɣa1      
82 dull, blunt ȵɛ6      
82 dull, blunt təp8      
85 to choose tøn3      
86 to grow word info fai5 lo4      
90 to dig ʔwot7      
91 to buy hɣai3      
92 to open, uncover khai1      
93 to pound, beat word info tui5      
95 to fall word info pɣø1      
96 dog m̥a1      
98 egg kɣəi5      
99 feather pɣam1      
100 wing hi5      
101 to fly fən3      
102 rat n̥ɔ1      
103 meat/flesh sik8      
104 fat/grease pəi2      
105 tail kɣət7      
106 snake tui2      
107 worm (earthworm) tan4      
110 spider tən6 ȵɔ:ŋ2      
111 fish məm6      
112 rotten word info la:n6      
113 branch word info mai3 kwən5      
114 leaf fa5      
115 root ne6      
116 flower hwa1      
117 fruit çui1      
118 grass ɣɔk8      
119 earth/soil mɣan2      
120 stone tui6      
121 sand sa6      
124 sea hai3      
125 salt cwa1      
126 lake hu2      
128 sky mən1      
129 moon kɣa:ŋ1 njen2 moon    
129 moon mu:n2 month    
130 star la:k8 mɣət7      
131 cloud word info kwa3      
132 fog mɔk8 lu4      
133 rain kwən1      
134 thunder pɣa3 tin1      
135 lightning mən1 la:p7      
136 wind ləm2      
137 to blow word info tshui1      
138 warm word info ȵet8 hot    
138 warm word info hɣo3 warm    
139 cold word info ȵit7      
140 dry word info khɣo1      
141 wet hɣak7      
142 heavy çan1      
144 to burn word info pɣa:u3      
146 ash pu1      
148 white pa:k8      
148 white cwa3      
149 red la:n3      
150 yellow ŋ̥a:n3      
151 green həu1      
152 small niŋ5      
153 big lo4      
154 short word info hɣam5 short (of height)    
154 short word info hɣən3 short (of length)    
155 long word info ɣa:i3      
156 thin word info ʔwa:ŋ1      
157 thick word info na1      
158 narrow ça:p7      
159 wide khwa:ŋ3      
160 painful, sick cit7 painful    
162 old word info ce5      
163 new m̥ai5      
164 good ʔi1      
165 bad, evil hwa:i5      
167 night thəu1 fe1      
168 day thəu5 fan1      
169 year mɛ1      
171 to hide word info tsam2      
172 to climb word info pɣa2      
173 at ȵa:u6      
174 in, inside ho3      
175 above ʔu1      
176 below te1      
178 that ka6      
179 near phɣəi5      
180 far ce1      
182 I je6      
183 thou ȵa2      
184 he/she ki1      
185 we word info hɣa:u1      
187 they mɔ6      
188 what? word info wɛ4 maŋ6      
189 who? word info nau2      
191 all khɣa:i1      
192 and fan3      
193 if ʔi6 kɔ3      
194 how? word info ʔi5 maŋ6      
195 no, not ku1      
196 to count sɔ3      
197 One word info na:u3      
197 One word info ʔət7      
198 Two word info ɣa2      
198 Two word info ȵi6      
199 Three word info ta:m1      
200 Four word info ti5      
201 Five word info ŋɔ4      
202 Six word info lɔk8      
203 Seven word info thət7      
204 Eight word info pa:t7      
205 Nine word info cəu3      
206 Ten word info səp8      
207 Twenty word info ȵi6 səp8      
209 One Hundred word info pɛ:k7      
209 One Hundred word info fɛ:k7      
210 One Thousand word info thjen1      
1 hand nja2   1  
3 right fa1   1  
24 head kɣo3   1  
27 nose ka1 naŋ1   1  
31 tooth fan1   1  
32 tongue ma2   1  
35 to vomit hɣøk7   1  
37 to eat tsa:n1   1  
45 eye mɣa1   1  
56 child la:k8   1  
75 to die, be dead pɣai1   1  
84 to plant mɣa2   1  
97 bird mɣɔk8   1  
108 louse word info khɣu1   1  
122 water word info nəm4   1  
143 fire fai1   1  
147 black nam1   1  
177 this ni5   1  
186 you sa:u1   1  
4 leg/foot tin1 pɔ:ŋ5 leg 12  
4 leg/foot tin1 foot 12  
2 left ce4   46  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: