https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Gelao (Moji)

Source/Author:  Guangxi Minority Languages Orthography Committee. 2008. 
Identifiers:  ISO-639-3:giw  Glottocode: whit1267 
Notes:  Guangxi Minority Languages Orthography Committee. 2008. Vocabularies of Guangxi ethnic languages [广西民族语言方音词汇]. Beijing: Nationalities Publishing House [民族出版社].

The selected variant is that of Xiachong 下冲屯, Meji/Moji village 么基村, De'e township 德峨乡, Guangxi. Although there are 500 ethnic Duoluo Gelao residing in Longlin County, only fewer than 10 speakers of Duoluo Gelao remain, since most ethnic Duoluo Gelao have shifted to Southwestern Mandarin.

The informants are Guo Xiuyu 郭秀玉, 73, Guo Meli 郭么利, 83, and Guo Lanying 郭兰英, 42. They are multilingual in Southwestern Mandarin, Zhuang, and Miao.
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 198
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Tai-Kadai:Kra:Western Kra 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 6 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
49 to lie down word info      
66 to tie up, fasten      
71 to stab, pierce      
78 to cut, hack word info      
79 stick/wood      
80 to split word info      
83 to work word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
94 to throw word info      
109 mosquito      
123 to flow      
127 woods/forest      
145 smoke word info      
161 shy, ashamed      
166 correct, true      
170 when? word info      
181 where? word info      
190 other      
208 Fifty word info      
2 left tso53      
5 to walk pi31      
6 road/path ka31 lan31      
7 to come do31      
8 to turn word info lə53 ve53      
9 to swim kau53 oŋ53      
10 dirty ka31 le24      
11 dust pe24 pa31 tau24      
12 skin po31 qu24      
13 back word info ta53 kaŋ53      
14 belly pa31 ɬaŋ31      
15 bone ka31 de24      
16 intestines ka53 se53      
17 liver te24      
18 breast pa31 pa24      
19 shoulder kʉ53 bja31      
20 to know, be knowledgeable səu31      
21 to think dəu31      
22 to fear bə31 lau31      
23 blood pla24      
24 head ta31 əi24      
25 neck ʑin53 həu31      
26 hair word info ka31 suŋ31      
27 nose te31 ŋe24      
28 to breathe va31      
29 to sniff, smell mu24      
30 mouth pə31 tso24      
31 tooth qu53      
32 tongue mau31      
33 to laugh ka31 ʂəu31      
34 to cry li24      
35 to vomit ka31 ta24      
36 to spit ka31 thu24      
37 to eat ka31      
38 to chew word info la31 kai24      
39 to cook word info toŋ24      
40 to drink ʐan53      
41 to bite tʂaŋ53      
42 to suck dʐɿ24 (həi31)      
43 ear pa24 vi31      
44 to hear nɨ55 huŋ31      
45 eye pa31 tau31      
46 to see qa31      
47 to yawn ta53 ha53 tɕhin24      
47 to yawn ta53 ho53 hai24      
48 to sleep ŋu24      
48 to sleep ŋu24 ta31 qau24      
50 to dream la31 pjaŋ31      
51 to sit qau53      
52 to stand lo24 dʐɿ24      
53 person/human being ka31 tshu24      
54 man/male pau53 lʉ53      
55 woman/female ma53 lʉ53      
56 child la24 sai53      
57 husband pau53 ba31      
58 wife ma53 lʉ53      
59 mother mi53      
60 father ba53      
61 house vu31 tɕi53      
62 thatch/roof a24 i31      
63 name ka31 neŋ31      
64 to say ɕi31      
65 rope sa24      
67 to sew word info kaŋ53      
68 needle bə31 ləi24      
69 to hunt word info de53 de53 ka31 dʑu31      
70 to shoot word info ʂe24      
72 to hit word info ləu24      
73 to steal lan53      
74 to kill van31      
75 to die, be dead plan31      
76 to live, be alive pəu53      
77 to scratch word info tɕja53      
81 sharp qəu31 qəu31      
82 dull, blunt ma53 tɕhi31      
84 to plant taŋ53      
85 to choose ka31 ɬəi24      
86 to grow word info jau24      
90 to dig khəu53 khəu53 to dig with a stick    
90 to dig se53 se53 to dig a hole    
91 to buy tʂeŋ31      
92 to open, uncover pa31 ha31      
93 to pound, beat word info tan53      
95 to fall word info to24      
96 dog məu31      
97 bird mə31 no24      
98 egg ka31 toŋ31      
99 feather ka31 məi24 ka31 ʐɿ31      
100 wing vau31 vau31      
101 to fly la31 phau24      
102 rat ɬəi53      
103 meat/flesh u53      
104 fat/grease ka53 dəu53      
105 tail ka31 tsəi24      
106 snake ŋau31      
107 worm (earthworm) ka53 tɕi53      
108 louse word info ma53 bə31 dʐuŋ31      
110 spider ma53 ma24 maŋ53      
111 fish ma53 bə31 lau31      
111 fish bə31 lau31      
112 rotten word info ʐəu24      
113 branch word info ti31      
114 leaf dʑi31 dʑi31      
114 leaf ja31      
115 root ka31 du24      
116 flower hua53      
117 fruit ma31 ma24      
118 grass qau31      
119 earth/soil pa31 tau24      
120 stone po31 oŋ31      
121 sand po31 oŋ31 ti55 ja53      
122 water word info oŋ53      
124 sea hai53 tsi53      
125 salt ka31 ȵiu31      
126 lake fu31      
128 sky vəi31 vəi31      
129 moon oŋ53 dʑi31 moon    
129 moon bə31 dʑi31 month    
130 star duŋ31 dai53      
131 cloud word info ʑun31      
132 fog tʂau24 tsi53      
133 rain man31      
134 thunder vəi31 vəi31 kə31 duŋ31 vəi31 vəi31 = sky    
135 lightning ta53 ho53 ʂan53      
136 wind bəi31 juŋ31      
137 to blow word info fe24      
138 warm word info ka31 dəi31 hot, warm    
139 cold word info ka31 ʐi24      
140 dry word info kəu24      
141 wet tʂau24      
142 heavy kuŋ31 kuŋ31      
143 fire pi31      
144 to burn word info tʂaŋ31 pi31      
146 ash pe53 tu24      
147 black tɕje55 luŋ53      
148 white pa31 au24      
149 red pla31 de24      
150 yellow pla31 ble24      
151 green lə53 ŋəu53      
152 small dai53 dai53      
153 big ka53 ʂiŋ53      
154 short word info ka31 tɕhʉ24 short (of height)    
154 short word info neŋ53 neŋ53 short (of length)    
155 long word info vəi53      
156 thin word info lə53 vu53      
157 thick word info nau31 nau31      
158 narrow ʐaŋ31      
159 wide dʐəi24      
160 painful, sick ka53 ʐe53 painful    
162 old word info iu53      
163 new mɨ31      
164 good gi53      
165 bad, evil dʐa24      
167 night ʑi31 vəi31      
168 day la24 lu31 sun, day    
168 day ʑi31 hoŋ31 sun, day    
169 year pləi31      
171 to hide word info ka31 pɨ31      
172 to climb word info mə31 nau31      
173 at qau53      
174 in, inside pa55 laŋ55      
175 above po55 o55      
176 below bə55 jo55      
177 this ni55      
178 that bu55      
179 near ka53 lʉ53      
180 far ka31 ləi31      
182 I i53      
183 thou mu31      
184 he/she bi55      
185 we word info tʉ53 tʉ31      
186 you mu31 tɕhi55 ni55      
187 they ma53 hau24      
188 what? word info vəi24 jaŋ31 pə31 tɕi53      
189 who? word info ki55 na53      
191 all khu55 khu24      
192 and ɬjau24      
192 and ho31      
193 if au31      
194 how? word info ɕja53 da31      
195 no, not ma53      
196 to count du53      
202 Six word info tɕhjau31      
203 Seven word info həi31      
204 Eight word info he31      
206 Ten word info tɕhəi53      
207 Twenty word info ŋəi31 tɕəi24      
209 One Hundred word info ɬiu24      
210 One Thousand word info ŋan53      
1 hand pa24 mi31   1  
197 One word info tʂɿ53   1  
198 Two word info ʂəu31   1  
199 Three word info ta31   1  
201 Five word info mlau31   1  
200 Four word info pu31   11  
4 leg/foot pa24 ko24 leg, foot 42  
3 right ʑəu24   46  
205 Nine word info kəu31   5  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: