https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Qabiao (Phó Là)

Source/Author:  Hoàng Văn Ma 
Identifiers:  ISO-639-3:laq  Glottocode: qabi1235 
Notes:  Hoàng Văn Ma. 1992. Tiếng Pu Péo. Hà Nội: Khoa học xã hội.

This dialect of Qabiao (known in Vietnamese as Pu Péo) is spoken in Phó Là, Đồng Văn District, Hà Giang Province, Vietnam, directly opposite Malipo County, Yunnan, China. According to Hoàng (1992), the Qabiao of Vietnam number 300 and live in the villages of Phó Là, Sủng Chéng, Phó Bảng, and Phó Cáo. The Qabiao are an officially recognized ethnic group in Vietnam, while in China they are classified as Yi. Qabiao is also called La Quả or Ka Beo.

Tones:
1 = /55/, with a slight drop at the end
2 = /35/
3 = /44/
4 = /323/
5 = /21/

The book's orthography and its IPA equivalents:
N = /ɲ/, G = /ɣ/, V = /β/, ng = /ŋ/
ê = /e/, e = /ɛ/, ư = /ɯ/, ơ = /ɤ/, ô = /o/, o = /ɔ/, A = /ɒ/ 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 234
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 3
 
Classification:  Tai-Kadai:Kra:Eastern Kra 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 6 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
28 to breathe      
29 to sniff, smell      
35 to vomit      
36 to spit      
39 to cook word info      
50 to dream      
77 to scratch word info      
85 to choose      
87 to swell word info      
89 to hold word info      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info      
137 to blow word info      
141 wet      
154 short word info      
166 correct, true      
170 when? word info      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
181 where? word info      
190 other      
191 all      
193 if      
194 how? word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
5 to walk sê4      
7 to come pjang1      
8 to turn word info khwaj1      
9 to swim Vơj3      
10 dirty lê3 loj3      
10 dirty năm2 sư4      
20 to know, be knowledgeable lhăw3      
20 to know, be knowledgeable ljhaw3      
26 hair word info săm1 < Chinese   L
26 hair word info sjăm1 < Chinese   L
33 to laugh săw1 < Chinese   L
40 to drink nghâm3      
42 to suck kân1 ʔwâj4      
42 to suck kân1 hwât5      
56 child qajươ3      
57 husband pê4 siơ1      
58 wife sjaw1      
62 thatch/roof qaphwang3      
66 to tie up, fasten ding4      
70 to shoot word info Njơ3      
71 to stab, pierce lăj3 zhăj3      
71 to stab, pierce lăj3 rhăj3      
72 to hit word info lăj3      
73 to steal qep5      
78 to cut, hack word info năn3      
80 to split word info qalơ3      
81 sharp pân4      
82 dull, blunt lơn3      
86 to grow word info baw3      
88 to squeeze word info qatjak5      
90 to dig quơt5      
95 to fall word info lhjang1      
107 worm (earthworm) pa4 pa1      
108 louse word info qanăn1 body louse    
110 spider ku4 raw4      
112 rotten word info mu4 khêng2      
116 flower qatung3      
124 sea xaj4      
126 lake song1      
126 lake thang2      
129 moon nin1 month    
136 wind qaru4      
136 wind qarâw4      
147 black ljăm1      
147 black lăm1      
156 thin word info tơGươ2      
159 wide kwang4      
161 shy, ashamed mjaw4 tê3 Gươ2      
165 bad, evil mhe3 mhjaw3      
165 bad, evil nghaw3      
167 night pơlăm1 plăm1      
168 day qalhjang1 sun    
175 above nhwak5      
176 below băng3      
178 that ʔo4 ti3      
192 and hô1      
32 tongue mi3   1  
37 to eat kân1   1  
45 eye tê1   1  
75 to die, be dead tiơ1   1  
97 bird nuk2   1  
143 fire pâj1   1  
147 black dăm1   1  
177 this năj4   1  
182 I kăw1   1  
197 One word info cja3   1  
199 Three word info tăw1   1  
201 Five word info mA3   1  
202 Six word info nhăm1   1  
202 Six word info mơnhăm1   1  
203 Seven word info tu1   1  
203 Seven word info mơtu1   1  
204 Eight word info zư3 cf walu (LS) 1  
204 Eight word info mơzư3 cf walu (LS) 1  
206 Ten word info pât5   1  
84 to plant tăp5   11  
200 Four word info pê1   11  
185 we word info lhăw1 chúng tôi (regular) 11?  
79 stick/wood tăj3 tree 13  
183 thou mi3   15  
47 to yawn jiw3   16  
24 head zhô4   18  
24 head zhô5   18  
1 hand qami4   1?  
1 hand qami5   1?  
17 liver tăp5   1?  
116 flower pông3   1?  
198 Two word info sê2   1?  
205 Nine word info sja4   1?  
205 Nine word info mơsia4   1?  
63 name ne2   21  
69 to hunt word info Vân2 rưng3   21?  
69 to hunt word info Vân2 zưng3   21?  
125 salt qaNu3   23  
184 he/she kư1   23  
117 fruit mjak2   24  
60 father pê4   26  
60 father pê5   26  
120 stone pjaw3   27  
189 who? word info njaw2   27  
189 who? word info nhjaw2   27  
6 road/path xAn1   27?  
163 new zung4   28  
163 new ruơng4   28  
44 to hear cak2   29  
114 leaf be1   2?  
209 One Hundred word info zAn4 cja5   30  
27 nose qatAng3   31  
43 ear qa rA3   31  
210 One Thousand word info tAng3   31  
113 branch word info qA4   32  
174 in, inside kuơng4 kuơng5   32  
31 tooth swang1   33  
173 at qôj3   34  
173 at quơj3   34  
115 root cjang1   34?  
23 blood qa3   35  
61 house nhing1   36  
185 we word info tu3 chúng ta (respectful, to elders) 36  
65 rope sak5 ne2   37  
91 to buy sư2   37  
18 breast ʔwâj4   38  
4 leg/foot qacung4   39  
59 mother maj2   39  
118 grass cA3   39  
186 you tăw1   39?  
15 bone lak5   4  
122 water word info ʔong3   40  
133 rain săw4   40  
133 rain săw5   40  
187 they tô1   40  
98 egg qhăj1   41  
168 day Vân3 day 41  
168 day lơ Vân3 sun 41  
92 to open, uncover phaj3   42  
92 to open, uncover phjaj3   42  
22 to fear law2   43  
38 to chew word info Nin3   43  
123 to flow lhê1   43  
123 to flow lhăj1   43  
142 heavy khjan1   43  
146 ash tăw4   43  
192 and ta3   43  
52 to stand căw4   44  
53 person/human being tơzaw3   44  
158 narrow tjap5   44  
3 right mhwat5   45  
14 belly mhôk5   46  
19 shoulder mha4   46  
76 to live, be alive ʔăj1   46  
129 moon tan1 moon 46  
67 to sew word info tjam3   47  
67 to sew word info tem3   47  
74 to kill lăj3 rhăj3   47  
74 to kill lăj3 zhăj3   47  
130 star qalung3   47  
157 thick word info tê nê3   47  
157 thick word info tơnê3   47  
16 intestines saj3   48  
30 mouth măn2   48  
34 to cry zjak2   48  
41 to bite zăm2   48  
41 to bite rhăm2   48  
99 feather hwăn4   48  
151 green zing2   48  
2 left ming4   49  
106 snake lê4   49  
167 night pơnin3   49  
132 fog qamjat2 qhăw5   50  
132 fog qhăw5   50  
188 what? word info cư3 mhaj4   50  
21 to think ciơm4   52  
105 tail sAt5   52  
128 sky pê3 mân4   52  
128 sky mân3   52  
25 neck qê1   52?  
54 man/male qapa4   53  
119 earth/soil ʔuơt5   53  
169 year mjaj3   53  
196 to count cja1   53  
54 man/male pa4   54  
180 far khăj3   54  
135 lightning lăj3 tơlip2   55  
100 wing paGươ3   56  
100 wing bô1 gươ4   56  
101 to fly bjang1   56  
148 white lin3   56  
145 smoke word info qatok2   56?  
12 skin bong1   57  
49 to lie down word info ʔăw4   57  
49 to lie down word info ʔăw5   57  
55 woman/female qamăj2   57  
150 yellow Nin2   57  
83 to work word info Vak2   58  
83 to work word info Văk2   58  
109 mosquito qaNjăng3   58  
102 rat qa năj3   59  
103 meat/flesh ʔjaw3   59  
134 thunder mân4 zong2   59  
155 long word info kươw1   59  
96 dog mha1   61  
136 wind qazâw4   61  
30 mouth mew1   63  
121 sand coj4 ʔot5   63  
153 big du4   63  
13 back word info lhăw3   64  
104 fat/grease nin3   64  
111 fish ʔjaw3 pjaw3   64  
149 red njang1   64  
160 painful, sick qazăj2   64  
51 to sit tăng3   67  
48 to sleep ʔăw4   68  
144 to burn word info lhê1   68  
144 to burn word info lhăj1   68  
66 to tie up, fasten kăn1   69  
139 cold word info swat2   69  
195 no, not năm2   69  
195 no, not năm1   69  
138 warm word info ʔwân4   69?  
40 to drink hâm3   7  
46 to see tăj5   70  
131 cloud word info qamwak2   71  
179 near tu3   71  
152 small nwaj3   73  
127 woods/forest zưng3   75  
127 woods/forest rưng3   75  
11 dust qahân2   7?  
68 needle ngât2   8  
43 ear qa zA3   8, 31  
64 to say lhăj1   83  
140 dry word info kA4   83?  
140 dry word info kươ4   84  
164 good lăng1 ʔăj1   85  
162 old word info qangân3   95  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: