https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Qabiao (Phó Là)

Source/Author:  Hoàng Văn Ma 
Identifiers:  ISO-639-3:laq  Glottocode: qabi1235 
Notes:  Hoàng Văn Ma. 1992. Tiếng Pu Péo. Hà Nội: Khoa học xã hội.

This dialect of Qabiao (known in Vietnamese as Pu Péo) is spoken in Phó Là, Đồng Văn District, Hà Giang Province, Vietnam, directly opposite Malipo County, Yunnan, China. According to Hoàng (1992), the Qabiao of Vietnam number 300 and live in the villages of Phó Là, Sủng Chéng, Phó Bảng, and Phó Cáo. The Qabiao are an officially recognized ethnic group in Vietnam, while in China they are classified as Yi. Qabiao is also called La Quả or Ka Beo.

Tones:
1 = /55/, with a slight drop at the end
2 = /35/
3 = /44/
4 = /323/
5 = /21/

The book's orthography and its IPA equivalents:
N = /ɲ/, G = /ɣ/, V = /β/, ng = /ŋ/
ê = /e/, e = /ɛ/, ư = /ɯ/, ơ = /ɤ/, ô = /o/, o = /ɔ/, A = /ɒ/ 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 234
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 3
 
Classification:  Tai-Kadai:Kra:Eastern Kra 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 6 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above nhwak5      
191 all      
192 and ta3   43  
192 and hô1      
146 ash tăw4   43  
173 at qôj3   34  
173 at quơj3   34  
13 back word info lhăw3   64  
165 bad, evil mhe3 mhjaw3      
165 bad, evil nghaw3      
14 belly mhôk5   46  
176 below băng3      
153 big du4   63  
97 bird nuk2   1  
147 black ljăm1      
147 black lăm1      
147 black dăm1   1  
23 blood qa3   35  
15 bone lak5   4  
113 branch word info qA4   32  
18 breast ʔwâj4   38  
56 child qajươ3      
131 cloud word info qamwak2   71  
139 cold word info swat2   69  
166 correct, true      
168 day Vân3 day 41  
168 day lơ Vân3 sun 41  
168 day qalhjang1 sun    
10 dirty lê3 loj3      
10 dirty năm2 sư4      
96 dog mha1   61  
140 dry word info kA4   83?  
140 dry word info kươ4   84  
82 dull, blunt lơn3      
11 dust qahân2   7?  
43 ear qa zA3   8, 31  
43 ear qa rA3   31  
119 earth/soil ʔuơt5   53  
98 egg qhăj1   41  
204 Eight word info zư3 cf walu (LS) 1  
204 Eight word info mơzư3 cf walu (LS) 1  
45 eye tê1   1  
180 far khăj3   54  
104 fat/grease nin3   64  
60 father pê4   26  
60 father pê5   26  
99 feather hwăn4   48  
208 Fifty word info      
143 fire pâj1   1  
111 fish ʔjaw3 pjaw3   64  
201 Five word info mA3   1  
116 flower qatung3      
116 flower pông3   1?  
132 fog qamjat2 qhăw5   50  
132 fog qhăw5   50  
200 Four word info pê1   11  
117 fruit mjak2   24  
164 good lăng1 ʔăj1   85  
118 grass cA3   39  
151 green zing2   48  
26 hair word info săm1 < Chinese   L
26 hair word info sjăm1 < Chinese   L
1 hand qami4   1?  
1 hand qami5   1?  
184 he/she kư1   23  
24 head zhô4   18  
24 head zhô5   18  
142 heavy khjan1   43  
61 house nhing1   36  
194 how? word info      
57 husband pê4 siơ1      
182 I kăw1   1  
193 if      
174 in, inside kuơng4 kuơng5   32  
16 intestines saj3   48  
126 lake song1      
126 lake thang2      
114 leaf be1   2?  
2 left ming4   49  
4 leg/foot qacung4   39  
135 lightning lăj3 tơlip2   55  
17 liver tăp5   1?  
155 long word info kươw1   59  
108 louse word info qanăn1 body louse    
54 man/male qapa4   53  
54 man/male pa4   54  
103 meat/flesh ʔjaw3   59  
129 moon tan1 moon 46  
129 moon nin1 month    
109 mosquito qaNjăng3   58  
59 mother maj2   39  
30 mouth măn2   48  
30 mouth mew1   63  
63 name ne2   21  
158 narrow tjap5   44  
179 near tu3   71  
25 neck qê1   52?  
68 needle ngât2   8  
163 new zung4   28  
163 new ruơng4   28  
167 night pơlăm1 plăm1      
167 night pơnin3   49  
205 Nine word info sja4   1?  
205 Nine word info mơsia4   1?  
195 no, not năm2   69  
195 no, not năm1   69  
27 nose qatAng3   31  
162 old word info qangân3   95  
197 One word info cja3   1  
209 One Hundred word info zAn4 cja5   30  
210 One Thousand word info tAng3   31  
190 other      
160 painful, sick qazăj2   64  
53 person/human being tơzaw3   44  
133 rain săw4   40  
133 rain săw5   40  
102 rat qa năj3   59  
149 red njang1   64  
3 right mhwat5   45  
6 road/path xAn1   27?  
115 root cjang1   34?  
65 rope sak5 ne2   37  
112 rotten word info mu4 khêng2      
125 salt qaNu3   23  
121 sand coj4 ʔot5   63  
124 sea xaj4      
203 Seven word info tu1   1  
203 Seven word info mơtu1   1  
81 sharp pân4      
154 short word info      
19 shoulder mha4   46  
161 shy, ashamed mjaw4 tê3 Gươ2      
202 Six word info nhăm1   1  
202 Six word info mơnhăm1   1  
12 skin bong1   57  
128 sky pê3 mân4   52  
128 sky mân3   52  
152 small nwaj3   73  
145 smoke word info qatok2   56?  
106 snake lê4   49  
110 spider ku4 raw4      
130 star qalung3   47  
79 stick/wood tăj3 tree 13  
120 stone pjaw3   27  
105 tail sAt5   52  
206 Ten word info pât5   1  
178 that ʔo4 ti3      
62 thatch/roof qaphwang3      
187 they tô1   40  
157 thick word info tê nê3   47  
157 thick word info tơnê3   47  
156 thin word info tơGươ2      
177 this năj4   1  
183 thou mi3   15  
199 Three word info tăw1   1  
134 thunder mân4 zong2   59  
41 to bite zăm2   48  
41 to bite rhăm2   48  
137 to blow word info      
28 to breathe      
144 to burn word info lhê1   68  
144 to burn word info lhăj1   68  
91 to buy sư2   37  
38 to chew word info Nin3   43  
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come pjang1      
39 to cook word info      
196 to count cja1   53  
34 to cry zjak2   48  
78 to cut, hack word info năn3      
75 to die, be dead tiơ1   1  
90 to dig quơt5      
50 to dream      
40 to drink hâm3   7  
40 to drink nghâm3      
37 to eat kân1   1  
95 to fall word info lhjang1      
22 to fear law2   43  
123 to flow lhê1   43  
123 to flow lhăj1   43  
101 to fly bjang1   56  
86 to grow word info baw3      
44 to hear cak2   29  
171 to hide word info      
72 to hit word info lăj3      
89 to hold word info      
69 to hunt word info Vân2 rưng3   21?  
69 to hunt word info Vân2 zưng3   21?  
74 to kill lăj3 rhăj3   47  
74 to kill lăj3 zhăj3   47  
20 to know, be knowledgeable lhăw3      
20 to know, be knowledgeable ljhaw3      
33 to laugh săw1 < Chinese   L
49 to lie down word info ʔăw4   57  
49 to lie down word info ʔăw5   57  
76 to live, be alive ʔăj1   46  
92 to open, uncover phaj3   42  
92 to open, uncover phjaj3   42  
84 to plant tăp5   11  
93 to pound, beat word info      
64 to say lhăj1   83  
77 to scratch word info      
46 to see tăj5   70  
67 to sew word info tjam3   47  
67 to sew word info tem3   47  
70 to shoot word info Njơ3      
51 to sit tăng3   67  
48 to sleep ʔăw4   68  
29 to sniff, smell      
36 to spit      
80 to split word info qalơ3      
88 to squeeze word info qatjak5      
71 to stab, pierce lăj3 zhăj3      
71 to stab, pierce lăj3 rhăj3      
52 to stand căw4   44  
73 to steal qep5      
42 to suck kân1 ʔwâj4      
42 to suck kân1 hwât5      
87 to swell word info      
9 to swim Vơj3      
21 to think ciơm4   52  
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten kăn1   69  
66 to tie up, fasten ding4      
8 to turn word info khwaj1      
35 to vomit      
5 to walk sê4      
83 to work word info Vak2   58  
83 to work word info Văk2   58  
47 to yawn jiw3   16  
32 tongue mi3   1  
31 tooth swang1   33  
207 Twenty word info      
198 Two word info sê2   1?  
138 warm word info ʔwân4   69?  
122 water word info ʔong3   40  
185 we word info tu3 chúng ta (respectful, to elders) 36  
185 we word info lhăw1 chúng tôi (regular) 11?  
141 wet      
188 what? word info cư3 mhaj4   50  
170 when? word info      
181 where? word info      
148 white lin3   56  
189 who? word info njaw2   27  
189 who? word info nhjaw2   27  
159 wide kwang4      
58 wife sjaw1      
136 wind qazâw4   61  
136 wind qaru4      
136 wind qarâw4      
100 wing paGươ3   56  
100 wing bô1 gươ4   56  
55 woman/female qamăj2   57  
127 woods/forest zưng3   75  
127 woods/forest rưng3   75  
107 worm (earthworm) pa4 pa1      
169 year mjaj3   53  
150 yellow Nin2   57  
186 you tăw1   39?  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: