https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Qabiao (Phó Là)

Source/Author:  Hoàng Văn Ma 
Identifiers:  ISO-639-3:laq  Glottocode: qabi1235 
Notes:  Hoàng Văn Ma. 1992. Tiếng Pu Péo. Hà Nội: Khoa học xã hội.

This dialect of Qabiao (known in Vietnamese as Pu Péo) is spoken in Phó Là, Đồng Văn District, Hà Giang Province, Vietnam, directly opposite Malipo County, Yunnan, China. According to Hoàng (1992), the Qabiao of Vietnam number 300 and live in the villages of Phó Là, Sủng Chéng, Phó Bảng, and Phó Cáo. The Qabiao are an officially recognized ethnic group in Vietnam, while in China they are classified as Yi. Qabiao is also called La Quả or Ka Beo.

Tones:
1 = /55/, with a slight drop at the end
2 = /35/
3 = /44/
4 = /323/
5 = /21/

The book's orthography and its IPA equivalents:
N = /ɲ/, G = /ɣ/, V = /β/, ng = /ŋ/
ê = /e/, e = /ɛ/, ư = /ɯ/, ơ = /ɤ/, ô = /o/, o = /ɔ/, A = /ɒ/ 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 234
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 3
 
Classification:  Tai-Kadai:Kra:Eastern Kra 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 6 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand qami4   1?  
1 hand qami5   1?  
2 left ming4   49  
3 right mhwat5   45  
4 leg/foot qacung4   39  
5 to walk sê4      
6 road/path xAn1   27?  
7 to come pjang1      
8 to turn word info khwaj1      
9 to swim Vơj3      
10 dirty lê3 loj3      
10 dirty năm2 sư4      
11 dust qahân2   7?  
12 skin bong1   57  
13 back word info lhăw3   64  
14 belly mhôk5   46  
15 bone lak5   4  
16 intestines saj3   48  
17 liver tăp5   1?  
18 breast ʔwâj4   38  
19 shoulder mha4   46  
20 to know, be knowledgeable lhăw3      
20 to know, be knowledgeable ljhaw3      
21 to think ciơm4   52  
22 to fear law2   43  
23 blood qa3   35  
24 head zhô4   18  
24 head zhô5   18  
25 neck qê1   52?  
26 hair word info săm1 < Chinese   L
26 hair word info sjăm1 < Chinese   L
27 nose qatAng3   31  
28 to breathe      
29 to sniff, smell      
30 mouth măn2   48  
30 mouth mew1   63  
31 tooth swang1   33  
32 tongue mi3   1  
33 to laugh săw1 < Chinese   L
34 to cry zjak2   48  
35 to vomit      
36 to spit      
37 to eat kân1   1  
38 to chew word info Nin3   43  
39 to cook word info      
40 to drink hâm3   7  
40 to drink nghâm3      
41 to bite zăm2   48  
41 to bite rhăm2   48  
42 to suck kân1 ʔwâj4      
42 to suck kân1 hwât5      
43 ear qa zA3   8, 31  
43 ear qa rA3   31  
44 to hear cak2   29  
45 eye tê1   1  
46 to see tăj5   70  
47 to yawn jiw3   16  
48 to sleep ʔăw4   68  
49 to lie down word info ʔăw4   57  
49 to lie down word info ʔăw5   57  
50 to dream      
51 to sit tăng3   67  
52 to stand căw4   44  
53 person/human being tơzaw3   44  
54 man/male qapa4   53  
54 man/male pa4   54  
55 woman/female qamăj2   57  
56 child qajươ3      
57 husband pê4 siơ1      
58 wife sjaw1      
59 mother maj2   39  
60 father pê4   26  
60 father pê5   26  
61 house nhing1   36  
62 thatch/roof qaphwang3      
63 name ne2   21  
64 to say lhăj1   83  
65 rope sak5 ne2   37  
66 to tie up, fasten kăn1   69  
66 to tie up, fasten ding4      
67 to sew word info tjam3   47  
67 to sew word info tem3   47  
68 needle ngât2   8  
69 to hunt word info Vân2 rưng3   21?  
69 to hunt word info Vân2 zưng3   21?  
70 to shoot word info Njơ3      
71 to stab, pierce lăj3 zhăj3      
71 to stab, pierce lăj3 rhăj3      
72 to hit word info lăj3      
73 to steal qep5      
74 to kill lăj3 rhăj3   47  
74 to kill lăj3 zhăj3   47  
75 to die, be dead tiơ1   1  
76 to live, be alive ʔăj1   46  
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info năn3      
79 stick/wood tăj3 tree 13  
80 to split word info qalơ3      
81 sharp pân4      
82 dull, blunt lơn3      
83 to work word info Vak2   58  
83 to work word info Văk2   58  
84 to plant tăp5   11  
85 to choose      
86 to grow word info baw3      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info qatjak5      
89 to hold word info      
90 to dig quơt5      
91 to buy sư2   37  
92 to open, uncover phaj3   42  
92 to open, uncover phjaj3   42  
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info      
95 to fall word info lhjang1      
96 dog mha1   61  
97 bird nuk2   1  
98 egg qhăj1   41  
99 feather hwăn4   48  
100 wing paGươ3   56  
100 wing bô1 gươ4   56  
101 to fly bjang1   56  
102 rat qa năj3   59  
103 meat/flesh ʔjaw3   59  
104 fat/grease nin3   64  
105 tail sAt5   52  
106 snake lê4   49  
107 worm (earthworm) pa4 pa1      
108 louse word info qanăn1 body louse    
109 mosquito qaNjăng3   58  
110 spider ku4 raw4      
111 fish ʔjaw3 pjaw3   64  
112 rotten word info mu4 khêng2      
113 branch word info qA4   32  
114 leaf be1   2?  
115 root cjang1   34?  
116 flower qatung3      
116 flower pông3   1?  
117 fruit mjak2   24  
118 grass cA3   39  
119 earth/soil ʔuơt5   53  
120 stone pjaw3   27  
121 sand coj4 ʔot5   63  
122 water word info ʔong3   40  
123 to flow lhê1   43  
123 to flow lhăj1   43  
124 sea xaj4      
125 salt qaNu3   23  
126 lake song1      
126 lake thang2      
127 woods/forest zưng3   75  
127 woods/forest rưng3   75  
128 sky pê3 mân4   52  
128 sky mân3   52  
129 moon tan1 moon 46  
129 moon nin1 month    
130 star qalung3   47  
131 cloud word info qamwak2   71  
132 fog qamjat2 qhăw5   50  
132 fog qhăw5   50  
133 rain săw4   40  
133 rain săw5   40  
134 thunder mân4 zong2   59  
135 lightning lăj3 tơlip2   55  
136 wind qazâw4   61  
136 wind qaru4      
136 wind qarâw4      
137 to blow word info      
138 warm word info ʔwân4   69?  
139 cold word info swat2   69  
140 dry word info kA4   83?  
140 dry word info kươ4   84  
141 wet      
142 heavy khjan1   43  
143 fire pâj1   1  
144 to burn word info lhê1   68  
144 to burn word info lhăj1   68  
145 smoke word info qatok2   56?  
146 ash tăw4   43  
147 black ljăm1      
147 black lăm1      
147 black dăm1   1  
148 white lin3   56  
149 red njang1   64  
150 yellow Nin2   57  
151 green zing2   48  
152 small nwaj3   73  
153 big du4   63  
154 short word info      
155 long word info kươw1   59  
156 thin word info tơGươ2      
157 thick word info tê nê3   47  
157 thick word info tơnê3   47  
158 narrow tjap5   44  
159 wide kwang4      
160 painful, sick qazăj2   64  
161 shy, ashamed mjaw4 tê3 Gươ2      
162 old word info qangân3   95  
163 new zung4   28  
163 new ruơng4   28  
164 good lăng1 ʔăj1   85  
165 bad, evil mhe3 mhjaw3      
165 bad, evil nghaw3      
166 correct, true      
167 night pơlăm1 plăm1      
167 night pơnin3   49  
168 day Vân3 day 41  
168 day lơ Vân3 sun 41  
168 day qalhjang1 sun    
169 year mjaj3   53  
170 when? word info      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at qôj3   34  
173 at quơj3   34  
174 in, inside kuơng4 kuơng5   32  
175 above nhwak5      
176 below băng3      
177 this năj4   1  
178 that ʔo4 ti3      
179 near tu3   71  
180 far khăj3   54  
181 where? word info      
182 I kăw1   1  
183 thou mi3   15  
184 he/she kư1   23  
185 we word info tu3 chúng ta (respectful, to elders) 36  
185 we word info lhăw1 chúng tôi (regular) 11?  
186 you tăw1   39?  
187 they tô1   40  
188 what? word info cư3 mhaj4   50  
189 who? word info njaw2   27  
189 who? word info nhjaw2   27  
190 other      
191 all      
192 and ta3   43  
192 and hô1      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not năm2   69  
195 no, not năm1   69  
196 to count cja1   53  
197 One word info cja3   1  
198 Two word info sê2   1?  
199 Three word info tăw1   1  
200 Four word info pê1   11  
201 Five word info mA3   1  
202 Six word info nhăm1   1  
202 Six word info mơnhăm1   1  
203 Seven word info tu1   1  
203 Seven word info mơtu1   1  
204 Eight word info zư3 cf walu (LS) 1  
204 Eight word info mơzư3 cf walu (LS) 1  
205 Nine word info sja4   1?  
205 Nine word info mơsia4   1?  
206 Ten word info pât5   1  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info zAn4 cja5   30  
210 One Thousand word info tAng3   31  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: