https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lenakel (Lenaukas)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:tnl  Glottocode: lena1238 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand næ-limo-k   1, 64  
2 left mul   1, 59  
3 right matu   5, 77  
4 leg/foot na-liko-k   25  
5 to walk -aliok   97  
6 road/path suatu   47  
7 to come -wa   25  
8 to turn word info -aitait   124  
9 to swim -ayik   5, 24  
10 dirty namkəmək   14  
11 dust nə-maulul   8  
12 skin nə-βiŋo-k   28  
13 back word info nə-mʷanta-k   35  
14 belly na-tipʷo-k   36  
15 bone nə-kəlkəli-k   7  
16 intestines nə-sŋa-k   1, 77  
17 liver na-nimapʷə-k   4, 7  
18 breast na-ha-k   1  
19 shoulder na-wiko-k   59  
20 to know, be knowledgeable -hinetin   138  
21 to think -ateliŋin   19  
22 to fear -aŋən   60  
23 blood ni-ta-k   1  
24 head tahak kapʷa   9, 17  
25 neck nektau   107  
26 hair word info na-wanu-k   59  
27 nose nə-pʷə-$aŋo-k   1, 33  
28 to breathe -amiŋ   73  
29 to sniff, smell -amiaβin   42, 73  
30 mouth nə-pʷaŋ-nawa-k   41  
31 tooth na-liwo-k   1, 35  
32 tongue na-mo-k   7, 49  
33 to laugh -al̥iel̥   97  
34 to cry -asak   33  
35 to vomit -ewa   8  
36 to spit -aŋ̥   14, 83  
37 to eat -awuŋan intransitive verb 1, 53  
38 to chew word info      
39 to cook word info tənapʷa   86  
40 to drink -amnəm   1, 72  
41 to bite -watin   1, 55  
42 to suck -am̥ʷa   25, 57  
43 ear nə-mʷa-taliŋo-k   1  
44 to hear -atawu   56  
45 eye na-nameto-k   1  
46 to see -am̥   80  
46 to see arəp      
47 to yawn      
48 to sleep -apʷəl   11  
49 to lie down word info -amæl   8  
50 to dream      
51 to sit -awata   108  
52 to stand -ayil   64  
53 person/human being      
54 man/male yerumʷan   1, 14  
55 woman/female pataβin   1, 35  
56 child næti-k   5  
57 husband yahiŋal      
58 wife pataβin   5, 58  
59 mother ino-k   1, 61  
60 father təmʷo-k   1  
61 house ni-mʷa   1  
62 thatch/roof      
63 name næ-tiŋo-k   1, 18  
64 to say      
65 rope n-ul   61  
66 to tie up, fasten -alis   1, 39  
67 to sew word info -al̥i   67  
68 needle      
69 to hunt word info -βen marupun   11  
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce -atək   76  
72 to hit word info -oho   85  
73 to steal      
74 to kill -hoa-pnin   1, 58  
75 to die, be dead -məs   1  
76 to live, be alive -æmiuh   60  
77 to scratch word info -aki   13  
78 to cut, hack word info -atai   1  
79 stick/wood nək   1  
80 to split word info -atæpiai   98  
81 sharp tasila   17  
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info -awət   90  
89 to hold word info -askaləm   113  
90 to dig -il   1  
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info -arakin epʷək   52  
95 to fall word info -autinik   51  
96 dog kuri   7 L
97 bird nə-mænuk-min   1  
98 egg no-wan̥ali-mænuk   1, 61  
99 feather nə-mʷamʷi   23  
100 wing nə-mʷalmʷale-n   66  
101 to fly -iwək   1  
102 rat kahau   3  
103 meat/flesh nauŋa   16  
104 fat/grease ne-lipʷa   15  
105 tail ni-pikə-n   1, 31  
106 snake taŋalua   14  
107 worm (earthworm)      
108 louse word info kut   1  
109 mosquito mʷəmʷək   1  
110 spider      
111 fish nam   51  
112 rotten word info nomnamʷet   116  
113 branch word info      
114 leaf nə-mʷalin   30  
115 root n-okən nək   2  
116 flower na-uŋə-nək   1  
117 fruit no-wan   1, 26  
118 grass nə-mʷalw̥al   1  
119 earth/soil nə-mʷop-tan   1, 34  
120 stone kapʷiel   6  
121 sand nə-mʷaklakəl   30  
122 water word info n-oh   2  
123 to flow -ahi   57  
124 sea ne-teh   1  
125 salt nə-kam   44  
126 lake      
127 woods/forest lakəru   46  
128 sky kapuapən   x  
129 moon mowuk   28  
130 star mʷahau   13  
131 cloud word info na-pua   16  
132 fog no-rowan   3  
133 rain no-huan   1  
134 thunder kalalua   2, 64, 18  
135 lightning nə-pʷitan   25  
136 wind nə-mataŋ   1, 66  
137 to blow word info -halapu   61  
138 warm word info tatyuən   1, 98  
139 cold word info natapan   29  
140 dry word info taβəsək   15  
141 wet tapʷətiŋ   13  
142 heavy tapʷəkam   30  
143 fire nə-kam   19  
144 to burn word info -wan   83  
145 smoke word info n̥a-nəkam   2  
146 ash nə-mrau   1, 73  
147 black tapən   9  
148 white tetuan   14  
149 red təlewlew   52  
150 yellow tawiha   42  
151 green tamimita   1  
152 small naterumʷes      
153 big yaŋ̥in   44  
154 short word info      
155 long word info kayepʷam   14  
156 thin word info naturimʷəs small    
157 thick word info arumʷes      
158 narrow arumʷas small x  
159 wide      
160 painful, sick nəməsan   1  
161 shy, ashamed      
162 old word info natowas   83  
163 new natβi   1  
164 good taβət   61  
165 bad, evil tetat   1  
166 correct, true tetuatu straight x  
167 night lapən   1  
168 day nian   6  
169 year n-u   41  
170 when? word info toŋ̥an   1, 43  
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
181 where? word info paten      
182 I io   1, 21  
183 thou yik   1, 17  
184 he/she yin   1, 43  
185 we word info katat pl. incl. I  
185 we word info kamat pl. excl. E  
185 we word info kalau dl. incl.    
185 we word info kamlau dl. excl.    
186 you kamiat pl. 1, 13  
186 you kamilau dl. x  
187 they ilat they 1, 75  
187 they ilau they (dual) x  
188 what? word info tetol      
189 who? word info pehe   1, 30  
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
196 to count -aw̥in   26  
197 One word info katena   14, 44  
198 Two word info ka-iu   1  
199 Three word info kəsəl   1  
200 Four word info kə-wet   1  
201 Five word info katiləm   1, 14  
202 Six word info katiləm katena      
203 Seven word info katiləm kaiu      
204 Eight word info katiləm kəsəl      
205 Nine word info katiləm kəwet      
206 Ten word info katiləm katiləm      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: