https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lenakel (Lonasilian)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:tnl  Glottocode: lena1238 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand na-limu-ku   1, 64  
2 left mul   1, 59  
3 right matu   5, 77  
4 leg/foot nə-ləko-k   25  
5 to walk -aliwok   97  
6 road/path suatu   47  
7 to come -βæ   25  
8 to turn word info -etait   124  
9 to swim -ayik   5, 24  
10 dirty tamkəmək   14  
11 dust nə-maulul   8  
12 skin nə-βiŋo-k   28  
13 back word info nə-mʷata-k   35  
14 belly nə-təpʷu-k   36  
15 bone nə-kəlkəli-k   7  
16 intestines nə-sŋa-k   1, 77  
17 liver na-kanmapʷə-k   4, 7  
18 breast nə-ha-k   1  
19 shoulder na-wiku-k   59  
20 to know, be knowledgeable -nakinatin   138  
21 to think niki-m t-oho   75  
22 to fear -aŋən   60  
23 blood nə-ta-k   1  
24 head takapʷa   9, 17  
25 neck nektou   107  
26 hair word info nu-wanu-k   59  
27 nose nə-pʷa-$aŋa-k   1, 33  
28 to breathe -amiŋ   73  
29 to sniff, smell -amiaβen   42, 73  
30 mouth no-wa-k   84  
31 tooth na-liu-k   1, 35  
32 tongue na-mu-k   7, 49  
33 to laugh -al̥iel̥   97  
34 to cry -asak   33  
35 to vomit -ewa   8  
36 to spit -aŋ̥   14, 83  
37 to eat -awuŋan intransitive verb 1, 53  
38 to chew word info      
39 to cook word info tæmatæk   19  
40 to drink -amnəm   1, 72  
41 to bite -ekəs   1, 60  
42 to suck -amʷaih   25, 57  
43 ear mʷa-tæliŋo-k   1  
44 to hear -etou   56  
45 eye na-nəməto-k   1  
46 to see -am   80  
47 to yawn      
48 to sleep -apʷəl   11  
49 to lie down word info -amæl   8  
50 to dream      
51 to sit -awata   108  
52 to stand      
53 person/human being      
54 man/male yerumʷan   1, 14  
55 woman/female pətaβən   1, 35  
56 child netə-k   5  
57 husband yerumʷan   17  
58 wife pətaβen   5, 58  
59 mother ino-k   1, 61  
60 father temʷo-k   1  
61 house ni-mʷa   1  
62 thatch/roof      
63 name na-tiŋo-k   1, 18  
64 to say -ani   104  
65 rope n-ul   61  
66 to tie up, fasten -alis   1, 39  
67 to sew word info -etil   71  
68 needle      
69 to hunt word info -kaitipʷən   11  
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce -atək   76  
72 to hit word info -ep   92  
73 to steal      
74 to kill -hoa-pnin   1, 58  
75 to die, be dead -məs   1  
76 to live, be alive -amihu   60  
77 to scratch word info -aki   13  
78 to cut, hack word info -atai   1  
79 stick/wood nək   1  
80 to split word info -atəpial   98  
81 sharp tasəla   17  
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info -aβət   90  
89 to hold word info -askaləm   113  
90 to dig -il   1  
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info -atuin   114  
95 to fall word info -autin   51  
96 dog kuri   7 L
97 bird mænək   1  
98 egg wan̥al-mænuk   1, 61  
99 feather mʷimʷi   23  
100 wing nə-mʷelmʷele-n   66  
101 to fly -iβək   1  
102 rat kahau   3  
103 meat/flesh nəw̥akən   10  
104 fat/grease nə-luaitil   86  
105 tail nə-pikə-n   1, 31  
106 snake taŋalua   14  
107 worm (earthworm)      
108 louse word info kut   1  
109 mosquito mʷəmʷək   1  
110 spider      
111 fish nam   51  
112 rotten word info təmʷomʷnamʷət   116  
113 branch word info      
114 leaf nə-mʷalin   30  
115 root n-okən nək   2  
116 flower na-uŋə-nək   1  
117 fruit no-wa-nək   1, 26  
118 grass nə-mʷəl̥əwal   1  
119 earth/soil mop-ten   1, 34  
120 stone kapʷiel   6  
121 sand nə-mʷəklakəl   30  
122 water word info n-oh   2  
123 to flow -aih   57  
124 sea teh   1  
125 salt nə-kam   44  
126 lake      
127 woods/forest lakəru   46  
128 sky wanim̥ʷen   63  
129 moon mawək   28  
130 star mʷahau   13  
131 cloud word info na-pua   16  
132 fog no-rowan   3  
133 rain ni-hin   1  
134 thunder kalolua   2, 64, 18  
135 lightning na-wəlikaman      
136 wind nə-metaŋ   1, 66  
137 to blow word info -halapu   61  
138 warm word info tatiwan   1, 98  
139 cold word info tetep   29  
140 dry word info taβsək   15  
141 wet tapʷeteŋ   13  
142 heavy tapəkam   30  
143 fire nə-kam   19  
144 to burn word info      
145 smoke word info nahan nəkam   2  
146 ash nə-mrau   1, 73  
147 black tapən   9  
148 white tetuan   14  
149 red təlewəlew   52  
150 yellow taw̥ia   42  
151 green tamiemeta   1  
152 small tasuwas   142  
153 big yaŋ̥in   44  
153 big asul   47  
154 short word info      
155 long word info tepʷam̥   14  
156 thin word info taŋeŋe   20  
157 thick word info tepək   71  
158 narrow tasuwas small x  
159 wide      
160 painful, sick takaməs   1  
161 shy, ashamed      
162 old word info natowas   83  
163 new natui   1?  
164 good ⁿdeβət   61  
165 bad, evil titat   1  
166 correct, true tetuatu straight x  
167 night lapən   1  
168 day nian   6  
169 year n-u   41  
170 when? word info nahan   1, 43  
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
181 where? word info ia   91  
182 I io   1, 21  
183 thou ik   1, 17  
184 he/she in   1, 43  
185 we word info katat pl. incl. I  
185 we word info kamat pl. excl. E  
185 we word info kalau dl. incl.    
185 we word info kamlau dl. excl.    
186 you kamiat pl. 1, 13  
186 you kamilau dl. x  
187 they ilat they 1, 75  
187 they ilau they (dual) x  
188 what? word info neta   78  
189 who? word info pehe   1, 30  
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
196 to count -aw̥in   26  
197 One word info katena   14, 44  
198 Two word info ka-iu   1  
199 Three word info kəsəl   1  
200 Four word info kə-wet   1  
201 Five word info katiləm   1, 14  
202 Six word info katiləm katena      
203 Seven word info katiləm kaiu      
204 Eight word info katiləm kəsəl      
205 Nine word info katiləm kəwet      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: