https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nahavaq (Caroline Bay)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:sns  Glottocode: sout2857 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
12 skin      
19 shoulder      
20 to know, be knowledgeable      
29 to sniff, smell      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
66 to tie up, fasten      
68 needle      
82 dull, blunt      
85 to choose      
100 wing      
101 to fly      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
138 warm word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
170 when? word info      
173 at      
191 all      
210 One Thousand word info      
1 hand vara-   16  
2 left mejir   1, 59  
3 right ᵐbaraᵑgin   30  
4 leg/foot ᵐbulu-   33  
5 to walk -loŋ   60  
6 road/path roβorop      
7 to come -lɛŋ   25  
8 to turn word info -βiʔis   31  
9 to swim -βahop   78  
10 dirty -mʷolol   43  
11 dust ᵐbʷisnɛp   80  
13 back word info taʔun   12  
14 belly vɛt-   5  
15 bone ᵐbolo-   37  
16 intestines ni-hinin   1  
17 liver na-mam   7, 56  
18 breast nu-huhu-   1  
21 to think -ⁿdimⁿdim   13  
22 to fear -mataʔ   1  
23 blood nɛ-ⁿdʳi   1  
24 head ᵐbʷaːt-   9  
25 neck ⁿdolo-   42  
26 hair word info sibœlɛ-   31, 33?  
27 nose ᵑginhu-   1, 58  
28 to breathe -ŋarsɛre   13, 86  
30 mouth ᵐboŋ-   41  
31 tooth liβo-   1, 35  
32 tongue malaᵐʙœn   30  
33 to laugh -mas   58  
34 to cry -tɛŋ   1  
35 to vomit -luelu   8  
36 to spit -vure   35  
37 to eat -ʔan   1  
39 to cook word info -suŋ   87  
40 to drink -mɪn   1, 49  
43 ear ⁿdiliŋ-   1, 40  
44 to hear -roŋ   1  
45 eye mɛt-   1  
46 to see -lɛs   14, 94  
47 to yawn -mʷole   19, 34  
48 to sleep -mɛtur   1  
49 to lie down word info -liŋdeo   25  
50 to dream -ᵐbʷɛrei   10  
51 to sit -sum   40  
52 to stand -taris   61  
53 person/human being niŋin      
54 man/male mʷorot   73, 14  
55 woman/female mʷomʷo   23  
56 child βʷut͡sɪᵐbʷʊlo   48, 81  
57 husband morot tɪkine   80, 82  
58 wife mʷomʷoʔ tɪkine   56, 83  
59 mother amoʔ   23  
60 father tat   19  
61 house ne-um   1  
62 thatch/roof ni-et   1  
63 name nɛ-ʔɛh   1, 35  
64 to say -βer   30  
65 rope nɛ-tɛl   1  
67 to sew word info -tur   13  
69 to hunt word info -sal   30  
70 to shoot word info -βini   1  
71 to stab, pierce -tur   14  
72 to hit word info -ᵐbʷil   94  
73 to steal -vanaʔ   1, 58  
74 to kill -ruᵐʙœn   71, 1  
75 to die, be dead -mes   1  
76 to live, be alive -mɛur   1, 76  
77 to scratch word info -ʔoioi   71, 72  
78 to cut, hack word info -tɛrei   1  
79 stick/wood na-ʔai   1  
80 to split word info -por   1  
81 sharp makan   14  
83 to work word info -raʔ   46  
84 to plant -ʔaᵐbʷiʔ   60  
86 to grow word info -ʔaᵐbʷiʔ   53  
87 to swell word info -tiᵐʙ   12  
88 to squeeze word info -ᵐʙus   18, 71  
89 to hold word info -βurβur   34  
90 to dig -ʔil   1  
91 to buy -βul   1  
92 to open, uncover -sɛβɛn   24  
93 to pound, beat word info -ᵐbʷilᵐbʷil   51  
94 to throw word info -ʔom   54  
95 to fall word info -sɛp   13  
96 dog kʰilu   7, 77, 80  
97 bird ne-men   1  
98 egg no-ʔonli-n   1, 66  
99 feather ᵐbuᵐbʷon   25  
102 rat na-laᵐʙut   45  
103 meat/flesh maru   41  
105 tail ᵐʙʉʃʉn   76  
106 snake na-mʷat   12  
107 worm (earthworm) ⁿdulɛs   68, 64  
108 louse word info na-ʔot   1  
109 mosquito tuʔes   38, 48, 89  
110 spider ᵑgiᵑgapleo   64  
111 fish mahal   52  
112 rotten word info -mom   51  
113 branch word info na-ᵐbal   31  
114 leaf nɛrɛʔei   47  
115 root na-ʔaran   2, 41  
116 flower tißʉnaj   53, 57  
117 fruit na-avʷa-nai   1, 26  
118 grass mʷəʔnɛi   31  
119 earth/soil ne-tʰen   1  
120 stone ne-βet   1  
121 sand ᵐbinwɛn   1, 79  
122 water word info nə-we   2  
124 sea nɛ-tɛs   1  
126 lake tisiriʔ   40  
127 woods/forest ᵐʙœnai   2, 108  
128 sky mɛliŋ   1, 63  
129 moon nɛ-vʉl   1  
130 star wuši      
131 cloud word info mɛliŋ   34  
133 rain ne-uh   1  
134 thunder nevʉl varavar   15, 38  
135 lightning malᵑgavʉt   73  
136 wind na-laŋ   1, 77  
137 to blow word info -hup   62, 63  
139 cold word info malaʔ   51  
140 dry word info mɛhɛmɛh   11  
141 wet milmil   35  
142 heavy ⁿdip   14  
143 fire nɐɐ      
144 to burn word info -huli   4  
144 to burn word info -βuli   11  
145 smoke word info ⁿduŋien   94  
146 ash ᵐbʷisnɛp   75  
147 black metʰemet   1  
148 white mɛvʊš   1  
149 red mamal   1, 55  
150 yellow lʉtlʉt   43  
151 green ʔasɪn   8  
152 small βwɜriʔ   42  
153 big ᵐbu   50  
154 short word info ᵐbʔᵐbʔ   3  
155 long word info ᵐbarap   16  
160 painful, sick mɛhɛʔ   1  
161 shy, ashamed mimaʔan   55, 61  
162 old word info marlam   26  
163 new viveo   1  
164 good lɛh   59  
165 bad, evil hɛt   1  
166 correct, true ᵐbaraᵑgin   72  
167 night liβaʔat   42  
168 day nautranien   6, 52  
169 year nɛ-teo   1  
171 to hide word info -tulalaʔ   43  
172 to climb word info -haʔ   2  
174 in, inside mʉʃun   54  
175 above ᵐbʷanhɛp   53  
176 below sulɛβœn   41, 74, 75  
177 this ɛtiŋ   52  
178 that ɛtaŋ   39  
179 near masasaŋ   90  
180 far silej   5  
181 where? word info aᵐbɛh   3, 59  
182 I kʰina   1, 21, 22  
183 thou inuŋ   1, 18  
184 he/she ei   1  
188 what? word info nahavaʔ   1  
189 who? word info ijaʔ   44  
190 other tiʃilej   42  
192 and miⁿdej   2, 40, 48  
193 if konoʔ   60  
194 how? word info kɛtɛmʷɪn   66  
195 no, not awaʔ   104  
196 to count -ᵐbuluŋ   1  
197 One word info ɪsi   1  
198 Two word info iɛru   1  
199 Three word info i-tʉl   1  
200 Four word info i-vɛs   1, 65  
201 Five word info i-lim   1  
202 Six word info sosiʔ   31  
203 Seven word info soru   9  
204 Eight word info sotʉl   11, 7  
205 Nine word info sovej   5  
206 Ten word info lˠaŋaβl   5, 8  
207 Twenty word info morolaʔ isiʔ   13  
208 Fifty word info molalaʔ ilim   x  
209 One Hundred word info molalaʔ i-laŋaβœl   13  
187 they ar they 1, 70  
187 they artei they dual x  
185 we word info nuʔun we dl incl    
185 we word info nuʔumɛm we dual excl    
185 we word info kamɛm we pl excl E42  
185 we word info niᵑgin we pl incl I  
186 you niᵑgim you pl 1, 13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: