https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nahavaq (Caroline Bay)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:sns  Glottocode: sout2857 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
12 skin      
19 shoulder      
20 to know, be knowledgeable      
29 to sniff, smell      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
66 to tie up, fasten      
68 needle      
82 dull, blunt      
85 to choose      
100 wing      
101 to fly      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
138 warm word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
170 when? word info      
173 at      
191 all      
210 One Thousand word info      
6 road/path roβorop      
53 person/human being niŋin      
130 star wuši      
143 fire nɐɐ      
185 we word info nuʔun we dl incl    
185 we word info nuʔumɛm we dual excl    
16 intestines ni-hinin   1  
18 breast nu-huhu-   1  
22 to fear -mataʔ   1  
23 blood nɛ-ⁿdʳi   1  
34 to cry -tɛŋ   1  
37 to eat -ʔan   1  
44 to hear -roŋ   1  
45 eye mɛt-   1  
48 to sleep -mɛtur   1  
61 house ne-um   1  
62 thatch/roof ni-et   1  
65 rope nɛ-tɛl   1  
70 to shoot word info -βini   1  
75 to die, be dead -mes   1  
78 to cut, hack word info -tɛrei   1  
79 stick/wood na-ʔai   1  
80 to split word info -por   1  
90 to dig -ʔil   1  
91 to buy -βul   1  
97 bird ne-men   1  
108 louse word info na-ʔot   1  
119 earth/soil ne-tʰen   1  
120 stone ne-βet   1  
124 sea nɛ-tɛs   1  
129 moon nɛ-vʉl   1  
133 rain ne-uh   1  
147 black metʰemet   1  
148 white mɛvʊš   1  
160 painful, sick mɛhɛʔ   1  
163 new viveo   1  
165 bad, evil hɛt   1  
169 year nɛ-teo   1  
184 he/she ei   1  
188 what? word info nahavaʔ   1  
196 to count -ᵐbuluŋ   1  
197 One word info ɪsi   1  
198 Two word info iɛru   1  
199 Three word info i-tʉl   1  
201 Five word info i-lim   1  
117 fruit na-avʷa-nai   1, 26  
63 name nɛ-ʔɛh   1, 35  
43 ear ⁿdiliŋ-   1, 40  
149 red mamal   1, 55  
128 sky mɛliŋ   1, 63  
98 egg no-ʔonli-n   1, 66  
187 they ar they 1, 70  
76 to live, be alive -mɛur   1, 76  
136 wind na-laŋ   1, 77  
121 sand ᵐbinwɛn   1, 79  
186 you niᵑgim you pl 1, 13  
183 thou inuŋ   1, 18  
182 I kʰina   1, 21, 22  
31 tooth liβo-   1, 35  
40 to drink -mɪn   1, 49  
27 nose ᵑginhu-   1, 58  
73 to steal -vanaʔ   1, 58  
2 left mejir   1, 59  
200 Four word info i-vɛs   1, 65  
50 to dream -ᵐbʷɛrei   10  
195 no, not awaʔ   104  
140 dry word info mɛhɛmɛh   11  
144 to burn word info -βuli   11  
204 Eight word info sotʉl   11, 7  
13 back word info taʔun   12  
87 to swell word info -tiᵐʙ   12  
106 snake na-mʷat   12  
21 to think -ⁿdimⁿdim   13  
67 to sew word info -tur   13  
95 to fall word info -sɛp   13  
207 Twenty word info morolaʔ isiʔ   13  
209 One Hundred word info molalaʔ i-laŋaβœl   13  
28 to breathe -ŋarsɛre   13, 86  
71 to stab, pierce -tur   14  
81 sharp makan   14  
142 heavy ⁿdip   14  
46 to see -lɛs   14, 94  
134 thunder nevʉl varavar   15, 38  
1 hand vara-   16  
155 long word info ᵐbarap   16  
88 to squeeze word info -ᵐʙus   18, 71  
60 father tat   19  
47 to yawn -mʷole   19, 34  
122 water word info nə-we   2  
172 to climb word info -haʔ   2  
127 woods/forest ᵐʙœnai   2, 108  
192 and miⁿdej   2, 40, 48  
115 root na-ʔaran   2, 41  
55 woman/female mʷomʷo   23  
59 mother amoʔ   23  
92 to open, uncover -sɛβɛn   24  
7 to come -lɛŋ   25  
49 to lie down word info -liŋdeo   25  
99 feather ᵐbuᵐbʷon   25  
162 old word info marlam   26  
154 short word info ᵐbʔᵐbʔ   3  
181 where? word info aᵐbɛh   3, 59  
3 right ᵐbaraᵑgin   30  
32 tongue malaᵐʙœn   30  
64 to say -βer   30  
69 to hunt word info -sal   30  
8 to turn word info -βiʔis   31  
113 branch word info na-ᵐbal   31  
118 grass mʷəʔnɛi   31  
202 Six word info sosiʔ   31  
26 hair word info sibœlɛ-   31, 33?  
4 leg/foot ᵐbulu-   33  
89 to hold word info -βurβur   34  
131 cloud word info mɛliŋ   34  
36 to spit -vure   35  
141 wet milmil   35  
15 bone ᵐbolo-   37  
109 mosquito tuʔes   38, 48, 89  
178 that ɛtaŋ   39  
144 to burn word info -huli   4  
51 to sit -sum   40  
126 lake tisiriʔ   40  
30 mouth ᵐboŋ-   41  
103 meat/flesh maru   41  
176 below sulɛβœn   41, 74, 75  
25 neck ⁿdolo-   42  
152 small βwɜriʔ   42  
167 night liβaʔat   42  
190 other tiʃilej   42  
10 dirty -mʷolol   43  
150 yellow lʉtlʉt   43  
171 to hide word info -tulalaʔ   43  
189 who? word info ijaʔ   44  
102 rat na-laᵐʙut   45  
83 to work word info -raʔ   46  
114 leaf nɛrɛʔei   47  
56 child βʷut͡sɪᵐbʷʊlo   48, 81  
14 belly vɛt-   5  
180 far silej   5  
205 Nine word info sovej   5  
206 Ten word info lˠaŋaβl   5, 8  
153 big ᵐbu   50  
93 to pound, beat word info -ᵐbʷilᵐbʷil   51  
112 rotten word info -mom   51  
139 cold word info malaʔ   51  
111 fish mahal   52  
177 this ɛtiŋ   52  
86 to grow word info -ʔaᵐbʷiʔ   53  
175 above ᵐbʷanhɛp   53  
116 flower tißʉnaj   53, 57  
94 to throw word info -ʔom   54  
174 in, inside mʉʃun   54  
161 shy, ashamed mimaʔan   55, 61  
58 wife mʷomʷoʔ tɪkine   56, 83  
33 to laugh -mas   58  
164 good lɛh   59  
168 day nautranien   6, 52  
5 to walk -loŋ   60  
84 to plant -ʔaᵐbʷiʔ   60  
193 if konoʔ   60  
52 to stand -taris   61  
137 to blow word info -hup   62, 63  
110 spider ᵑgiᵑgapleo   64  
194 how? word info kɛtɛmʷɪn   66  
107 worm (earthworm) ⁿdulɛs   68, 64  
17 liver na-mam   7, 56  
96 dog kʰilu   7, 77, 80  
74 to kill -ruᵐʙœn   71, 1  
77 to scratch word info -ʔoioi   71, 72  
166 correct, true ᵐbaraᵑgin   72  
135 lightning malᵑgavʉt   73  
54 man/male mʷorot   73, 14  
146 ash ᵐbʷisnɛp   75  
105 tail ᵐʙʉʃʉn   76  
9 to swim -βahop   78  
35 to vomit -luelu   8  
151 green ʔasɪn   8  
11 dust ᵐbʷisnɛp   80  
57 husband morot tɪkine   80, 82  
39 to cook word info -suŋ   87  
24 head ᵐbʷaːt-   9  
203 Seven word info soru   9  
179 near masasaŋ   90  
72 to hit word info -ᵐbʷil   94  
145 smoke word info ⁿduŋien   94  
185 we word info kamɛm we pl excl E42  
185 we word info niᵑgin we pl incl I  
187 they artei they dual x  
208 Fifty word info molalaʔ ilim   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: