https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nahavaq (Caroline Bay)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:sns  Glottocode: sout2857 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
12 skin      
19 shoulder      
20 to know, be knowledgeable      
29 to sniff, smell      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
66 to tie up, fasten      
68 needle      
82 dull, blunt      
85 to choose      
100 wing      
101 to fly      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
138 warm word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
170 when? word info      
173 at      
191 all      
210 One Thousand word info      
172 to climb word info -haʔ   2  
144 to burn word info -huli   4  
137 to blow word info -hup   62, 63  
49 to lie down word info -liŋdeo   25  
5 to walk -loŋ   60  
35 to vomit -luelu   8  
46 to see -lɛs   14, 94  
7 to come -lɛŋ   25  
33 to laugh -mas   58  
22 to fear -mataʔ   1  
75 to die, be dead -mes   1  
112 rotten word info -mom   51  
48 to sleep -mɛtur   1  
76 to live, be alive -mɛur   1, 76  
40 to drink -mɪn   1, 49  
47 to yawn -mʷole   19, 34  
10 dirty -mʷolol   43  
80 to split word info -por   1  
83 to work word info -raʔ   46  
44 to hear -roŋ   1  
74 to kill -ruᵐʙœn   71, 1  
69 to hunt word info -sal   30  
51 to sit -sum   40  
39 to cook word info -suŋ   87  
95 to fall word info -sɛp   13  
92 to open, uncover -sɛβɛn   24  
52 to stand -taris   61  
87 to swell word info -tiᵐʙ   12  
171 to hide word info -tulalaʔ   43  
67 to sew word info -tur   13  
71 to stab, pierce -tur   14  
78 to cut, hack word info -tɛrei   1  
34 to cry -tɛŋ   1  
73 to steal -vanaʔ   1, 58  
36 to spit -vure   35  
28 to breathe -ŋarsɛre   13, 86  
37 to eat -ʔan   1  
84 to plant -ʔaᵐbʷiʔ   60  
86 to grow word info -ʔaᵐbʷiʔ   53  
90 to dig -ʔil   1  
77 to scratch word info -ʔoioi   71, 72  
94 to throw word info -ʔom   54  
9 to swim -βahop   78  
64 to say -βer   30  
70 to shoot word info -βini   1  
8 to turn word info -βiʔis   31  
91 to buy -βul   1  
144 to burn word info -βuli   11  
89 to hold word info -βurβur   34  
196 to count -ᵐbuluŋ   1  
72 to hit word info -ᵐbʷil   94  
93 to pound, beat word info -ᵐbʷilᵐbʷil   51  
50 to dream -ᵐbʷɛrei   10  
88 to squeeze word info -ᵐʙus   18, 71  
21 to think -ⁿdimⁿdim   13  
59 mother amoʔ   23  
187 they ar they 1, 70  
187 they artei they dual x  
195 no, not awaʔ   104  
181 where? word info aᵐbɛh   3, 59  
184 he/she ei   1  
165 bad, evil hɛt   1  
201 Five word info i-lim   1  
199 Three word info i-tʉl   1  
200 Four word info i-vɛs   1, 65  
189 who? word info ijaʔ   44  
183 thou inuŋ   1, 18  
198 Two word info iɛru   1  
185 we word info kamɛm we pl excl E42  
193 if konoʔ   60  
194 how? word info kɛtɛmʷɪn   66  
96 dog kʰilu   7, 77, 80  
182 I kʰina   1, 21, 22  
167 night liβaʔat   42  
31 tooth liβo-   1, 35  
164 good lɛh   59  
150 yellow lʉtlʉt   43  
206 Ten word info lˠaŋaβl   5, 8  
111 fish mahal   52  
81 sharp makan   14  
139 cold word info malaʔ   51  
32 tongue malaᵐʙœn   30  
135 lightning malᵑgavʉt   73  
149 red mamal   1, 55  
162 old word info marlam   26  
103 meat/flesh maru   41  
179 near masasaŋ   90  
2 left mejir   1, 59  
147 black metʰemet   1  
141 wet milmil   35  
161 shy, ashamed mimaʔan   55, 61  
192 and miⁿdej   2, 40, 48  
209 One Hundred word info molalaʔ i-laŋaβœl   13  
208 Fifty word info molalaʔ ilim   x  
207 Twenty word info morolaʔ isiʔ   13  
57 husband morot tɪkine   80, 82  
140 dry word info mɛhɛmɛh   11  
160 painful, sick mɛhɛʔ   1  
128 sky mɛliŋ   1, 63  
131 cloud word info mɛliŋ   34  
45 eye mɛt-   1  
148 white mɛvʊš   1  
174 in, inside mʉʃun   54  
55 woman/female mʷomʷo   23  
58 wife mʷomʷoʔ tɪkine   56, 83  
54 man/male mʷorot   73, 14  
118 grass mʷəʔnɛi   31  
117 fruit na-avʷa-nai   1, 26  
136 wind na-laŋ   1, 77  
102 rat na-laᵐʙut   45  
17 liver na-mam   7, 56  
106 snake na-mʷat   12  
79 stick/wood na-ʔai   1  
115 root na-ʔaran   2, 41  
108 louse word info na-ʔot   1  
113 branch word info na-ᵐbal   31  
188 what? word info nahavaʔ   1  
168 day nautranien   6, 52  
97 bird ne-men   1  
119 earth/soil ne-tʰen   1  
133 rain ne-uh   1  
61 house ne-um   1  
120 stone ne-βet   1  
134 thunder nevʉl varavar   15, 38  
62 thatch/roof ni-et   1  
16 intestines ni-hinin   1  
53 person/human being niŋin      
186 you niᵑgim you pl 1, 13  
185 we word info niᵑgin we pl incl I  
98 egg no-ʔonli-n   1, 66  
18 breast nu-huhu-   1  
185 we word info nuʔumɛm we dual excl    
185 we word info nuʔun we dl incl    
143 fire nɐɐ      
122 water word info nə-we   2  
169 year nɛ-teo   1  
65 rope nɛ-tɛl   1  
124 sea nɛ-tɛs   1  
129 moon nɛ-vʉl   1  
63 name nɛ-ʔɛh   1, 35  
23 blood nɛ-ⁿdʳi   1  
114 leaf nɛrɛʔei   47  
6 road/path roβorop      
26 hair word info sibœlɛ-   31, 33?  
180 far silej   5  
203 Seven word info soru   9  
202 Six word info sosiʔ   31  
204 Eight word info sotʉl   11, 7  
205 Nine word info sovej   5  
176 below sulɛβœn   41, 74, 75  
60 father tat   19  
13 back word info taʔun   12  
126 lake tisiriʔ   40  
116 flower tißʉnaj   53, 57  
190 other tiʃilej   42  
109 mosquito tuʔes   38, 48, 89  
1 hand vara-   16  
163 new viveo   1  
14 belly vɛt-   5  
130 star wuši      
178 that ɛtaŋ   39  
177 this ɛtiŋ   52  
197 One word info ɪsi   1  
151 green ʔasɪn   8  
152 small βwɜriʔ   42  
56 child βʷut͡sɪᵐbʷʊlo   48, 81  
155 long word info ᵐbarap   16  
3 right ᵐbaraᵑgin   30  
166 correct, true ᵐbaraᵑgin   72  
121 sand ᵐbinwɛn   1, 79  
15 bone ᵐbolo-   37  
30 mouth ᵐboŋ-   41  
153 big ᵐbu   50  
4 leg/foot ᵐbulu-   33  
99 feather ᵐbuᵐbʷon   25  
154 short word info ᵐbʔᵐbʔ   3  
175 above ᵐbʷanhɛp   53  
24 head ᵐbʷaːt-   9  
11 dust ᵐbʷisnɛp   80  
146 ash ᵐbʷisnɛp   75  
127 woods/forest ᵐʙœnai   2, 108  
105 tail ᵐʙʉʃʉn   76  
27 nose ᵑginhu-   1, 58  
110 spider ᵑgiᵑgapleo   64  
43 ear ⁿdiliŋ-   1, 40  
142 heavy ⁿdip   14  
25 neck ⁿdolo-   42  
107 worm (earthworm) ⁿdulɛs   68, 64  
145 smoke word info ⁿduŋien   94  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: