https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nahavaq (Caroline Bay)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:sns  Glottocode: sout2857 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above ᵐbʷanhɛp   53  
191 all      
192 and miⁿdej   2, 40, 48  
146 ash ᵐbʷisnɛp   75  
173 at      
13 back word info taʔun   12  
165 bad, evil hɛt   1  
14 belly vɛt-   5  
176 below sulɛβœn   41, 74, 75  
153 big ᵐbu   50  
97 bird ne-men   1  
147 black metʰemet   1  
23 blood nɛ-ⁿdʳi   1  
15 bone ᵐbolo-   37  
113 branch word info na-ᵐbal   31  
18 breast nu-huhu-   1  
56 child βʷut͡sɪᵐbʷʊlo   48, 81  
131 cloud word info mɛliŋ   34  
139 cold word info malaʔ   51  
166 correct, true ᵐbaraᵑgin   72  
168 day nautranien   6, 52  
10 dirty -mʷolol   43  
96 dog kʰilu   7, 77, 80  
140 dry word info mɛhɛmɛh   11  
82 dull, blunt      
11 dust ᵐbʷisnɛp   80  
43 ear ⁿdiliŋ-   1, 40  
119 earth/soil ne-tʰen   1  
98 egg no-ʔonli-n   1, 66  
204 Eight word info sotʉl   11, 7  
45 eye mɛt-   1  
180 far silej   5  
104 fat/grease      
60 father tat   19  
99 feather ᵐbuᵐbʷon   25  
208 Fifty word info molalaʔ ilim   x  
143 fire nɐɐ      
111 fish mahal   52  
201 Five word info i-lim   1  
116 flower tißʉnaj   53, 57  
132 fog      
200 Four word info i-vɛs   1, 65  
117 fruit na-avʷa-nai   1, 26  
164 good lɛh   59  
118 grass mʷəʔnɛi   31  
151 green ʔasɪn   8  
26 hair word info sibœlɛ-   31, 33?  
1 hand vara-   16  
184 he/she ei   1  
24 head ᵐbʷaːt-   9  
142 heavy ⁿdip   14  
61 house ne-um   1  
194 how? word info kɛtɛmʷɪn   66  
57 husband morot tɪkine   80, 82  
182 I kʰina   1, 21, 22  
193 if konoʔ   60  
174 in, inside mʉʃun   54  
16 intestines ni-hinin   1  
126 lake tisiriʔ   40  
114 leaf nɛrɛʔei   47  
2 left mejir   1, 59  
4 leg/foot ᵐbulu-   33  
135 lightning malᵑgavʉt   73  
17 liver na-mam   7, 56  
155 long word info ᵐbarap   16  
108 louse word info na-ʔot   1  
54 man/male mʷorot   73, 14  
103 meat/flesh maru   41  
129 moon nɛ-vʉl   1  
109 mosquito tuʔes   38, 48, 89  
59 mother amoʔ   23  
30 mouth ᵐboŋ-   41  
63 name nɛ-ʔɛh   1, 35  
158 narrow      
179 near masasaŋ   90  
25 neck ⁿdolo-   42  
68 needle      
163 new viveo   1  
167 night liβaʔat   42  
205 Nine word info sovej   5  
195 no, not awaʔ   104  
27 nose ᵑginhu-   1, 58  
162 old word info marlam   26  
197 One word info ɪsi   1  
209 One Hundred word info molalaʔ i-laŋaβœl   13  
210 One Thousand word info      
190 other tiʃilej   42  
160 painful, sick mɛhɛʔ   1  
53 person/human being niŋin      
133 rain ne-uh   1  
102 rat na-laᵐʙut   45  
149 red mamal   1, 55  
3 right ᵐbaraᵑgin   30  
6 road/path roβorop      
115 root na-ʔaran   2, 41  
65 rope nɛ-tɛl   1  
112 rotten word info -mom   51  
125 salt      
121 sand ᵐbinwɛn   1, 79  
124 sea nɛ-tɛs   1  
203 Seven word info soru   9  
81 sharp makan   14  
154 short word info ᵐbʔᵐbʔ   3  
19 shoulder      
161 shy, ashamed mimaʔan   55, 61  
202 Six word info sosiʔ   31  
12 skin      
128 sky mɛliŋ   1, 63  
152 small βwɜriʔ   42  
145 smoke word info ⁿduŋien   94  
106 snake na-mʷat   12  
110 spider ᵑgiᵑgapleo   64  
130 star wuši      
79 stick/wood na-ʔai   1  
120 stone ne-βet   1  
105 tail ᵐʙʉʃʉn   76  
206 Ten word info lˠaŋaβl   5, 8  
178 that ɛtaŋ   39  
62 thatch/roof ni-et   1  
187 they ar they 1, 70  
187 they artei they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this ɛtiŋ   52  
183 thou inuŋ   1, 18  
199 Three word info i-tʉl   1  
134 thunder nevʉl varavar   15, 38  
41 to bite      
137 to blow word info -hup   62, 63  
28 to breathe -ŋarsɛre   13, 86  
144 to burn word info -huli   4  
144 to burn word info -βuli   11  
91 to buy -βul   1  
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info -haʔ   2  
7 to come -lɛŋ   25  
39 to cook word info -suŋ   87  
196 to count -ᵐbuluŋ   1  
34 to cry -tɛŋ   1  
78 to cut, hack word info -tɛrei   1  
75 to die, be dead -mes   1  
90 to dig -ʔil   1  
50 to dream -ᵐbʷɛrei   10  
40 to drink -mɪn   1, 49  
37 to eat -ʔan   1  
95 to fall word info -sɛp   13  
22 to fear -mataʔ   1  
123 to flow      
101 to fly      
86 to grow word info -ʔaᵐbʷiʔ   53  
44 to hear -roŋ   1  
171 to hide word info -tulalaʔ   43  
72 to hit word info -ᵐbʷil   94  
89 to hold word info -βurβur   34  
69 to hunt word info -sal   30  
74 to kill -ruᵐʙœn   71, 1  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh -mas   58  
49 to lie down word info -liŋdeo   25  
76 to live, be alive -mɛur   1, 76  
92 to open, uncover -sɛβɛn   24  
84 to plant -ʔaᵐbʷiʔ   60  
93 to pound, beat word info -ᵐbʷilᵐbʷil   51  
64 to say -βer   30  
77 to scratch word info -ʔoioi   71, 72  
46 to see -lɛs   14, 94  
67 to sew word info -tur   13  
70 to shoot word info -βini   1  
51 to sit -sum   40  
48 to sleep -mɛtur   1  
29 to sniff, smell      
36 to spit -vure   35  
80 to split word info -por   1  
88 to squeeze word info -ᵐʙus   18, 71  
71 to stab, pierce -tur   14  
52 to stand -taris   61  
73 to steal -vanaʔ   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info -tiᵐʙ   12  
9 to swim -βahop   78  
21 to think -ⁿdimⁿdim   13  
94 to throw word info -ʔom   54  
66 to tie up, fasten      
8 to turn word info -βiʔis   31  
35 to vomit -luelu   8  
5 to walk -loŋ   60  
83 to work word info -raʔ   46  
47 to yawn -mʷole   19, 34  
32 tongue malaᵐʙœn   30  
31 tooth liβo-   1, 35  
207 Twenty word info morolaʔ isiʔ   13  
198 Two word info iɛru   1  
138 warm word info      
122 water word info nə-we   2  
185 we word info niᵑgin we pl incl I  
185 we word info kamɛm we pl excl E42  
185 we word info nuʔun we dl incl    
185 we word info nuʔumɛm we dual excl    
141 wet milmil   35  
188 what? word info nahavaʔ   1  
170 when? word info      
181 where? word info aᵐbɛh   3, 59  
148 white mɛvʊš   1  
189 who? word info ijaʔ   44  
159 wide      
58 wife mʷomʷoʔ tɪkine   56, 83  
136 wind na-laŋ   1, 77  
100 wing      
55 woman/female mʷomʷo   23  
127 woods/forest ᵐʙœnai   2, 108  
107 worm (earthworm) ⁿdulɛs   68, 64  
169 year nɛ-teo   1  
150 yellow lʉtlʉt   43  
186 you niᵑgim you pl 1, 13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: