https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nahavaq (Lembinwin)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:sns  Glottocode: sout2857 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above vʷanmihɛɸ      
191 all      
192 and      
146 ash ᵐbʷisnɛp   75  
173 at      
13 back word info taʔom   12  
165 bad, evil -hɛt   1  
14 belly vɛt-   5  
176 below silɛβœn   41, 74, 75  
153 big -ᵐboʊ   50  
97 bird nɛ-mɛn   1  
147 black -mɛtɛmɛt   1  
23 blood nɪ-ⁿde   1  
15 bone ᵐbolɔ-   37  
113 branch word info na-ᵐbal   31  
18 breast ni-hoho-   1  
56 child ni-vʷutɪnbunoŋ   48, 81  
131 cloud word info mɛliŋ   34  
139 cold word info -mælaʰ   51  
166 correct, true baraᵑgin   72  
168 day lɛrɛn   6  
10 dirty -molol   43  
96 dog kiloʊ   7, 77, 80  
140 dry word info -mɛhɛmɛh   11  
82 dull, blunt -mʷah   34  
11 dust bʷisnɛp˺   80  
43 ear ⁿdɛliŋ-   1, 40  
119 earth/soil nɛ-tɛn   1  
98 egg nɔ-ʔɔnli-n   1, 66  
204 Eight word info sotʊl   11, 7  
45 eye mɪt-   1  
180 far silei *silei 5  
180 far silei   5  
180 far silei   5  
104 fat/grease      
60 father tatai   19  
99 feather ᵐbuᵐbɔn   25  
208 Fifty word info      
143 fire na-ʔam   19  
111 fish mahal   52  
111 fish mahal   52  
201 Five word info i-lim   1  
116 flower ni-tiβhʉn   53, 57  
132 fog      
200 Four word info i-vɛs   1, 65  
117 fruit na-aβʷan   1  
164 good -lɛh   59  
118 grass      
151 green -ʔasiɛn   8  
26 hair word info siplɛ-   31, 33  
1 hand vara-   16  
184 he/she      
24 head ᵐbʷat-   9  
142 heavy -ⁿdip   14  
61 house ne-um   1  
194 how? word info      
57 husband morot tɪkinan   80, 82  
182 I kinaŋ   1, 21, 22, 23  
193 if      
174 in, inside      
16 intestines ni-hinin   1  
126 lake      
114 leaf ne-rɛʔei   47  
2 left dilmeɛr   1, 59  
4 leg/foot ᵐbolʊ-   33  
135 lightning imalᵑgavʊt      
17 liver na-mam   7, 56  
155 long word info -ᵐbarap   16  
108 louse word info na-ot   1  
54 man/male morot˺   73  
103 meat/flesh mæro   41  
129 moon nɛ-βœl   1  
109 mosquito tuʔɛs   38, 48, 89  
59 mother amoʔ   23  
30 mouth boŋ-   41  
63 name nɛ-hɛn   66  
158 narrow      
179 near masasaŋ   90  
25 neck ⁿdolo-   42  
68 needle      
163 new      
167 night liβʷaʔat   42  
205 Nine word info soβei   5  
195 no, not      
27 nose ᵑginhu-   1, 58  
162 old word info -marlam   26  
197 One word info isiʔ   1  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick      
53 person/human being      
133 rain nɛ-wɔh   1  
102 rat na-laᵐʙʊt   45  
149 red -mæmal   1, 55  
3 right ᵐbaraᵑgin   30  
3 right ᵐbaraᵑgin   30  
6 road/path na-hal   1  
115 root na-ʔaran   2, 41  
65 rope nɛ-tɛl   1  
112 rotten word info -mom   51  
125 salt      
121 sand ᵐbinwɛn   1, 79  
124 sea nɛ-tɛs   1  
203 Seven word info soru   9  
81 sharp makan   14  
154 short word info -ᵐbʔᵐbʔ   3  
19 shoulder      
161 shy, ashamed -mimaʔan   55, 61  
202 Six word info sosiʔ   31  
12 skin      
128 sky mɛliŋ   1, 63  
152 small -βʷariʔ   42  
145 smoke word info ⁿduŋ   94  
106 snake na-mat   12  
110 spider kiᵑgapleo   64  
130 star nɪ-muši   13  
79 stick/wood naʔai *kayu 1  
79 stick/wood na-ʔai   1  
79 stick/wood na-ʔai   1  
120 stone nɛ-βɛt   1  
105 tail ᵐʙʉʃʉn   76  
105 tail ᵐʙʉʃʉn   76  
206 Ten word info laŋaβœl   5, 8  
178 that ɛtaŋ   39  
62 thatch/roof no-riɛt   1, 61  
187 they ar they 1, 70  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this ɛtiŋ   52  
183 thou inuŋ   1, 18  
199 Three word info i-tʊl   1  
134 thunder (nɛvʊl) varavar   15, 38  
41 to bite      
137 to blow word info -hup   62, 63  
28 to breathe -ŋaraŋar   13  
144 to burn word info      
91 to buy -βol   1  
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info -haʔ   2  
7 to come -βʷalɛŋ   25  
39 to cook word info      
196 to count -ᵐbuluŋ   1  
34 to cry -tɛŋ   1  
78 to cut, hack word info -ʔorəs   102  
75 to die, be dead -mɛs   1  
90 to dig -lip   60  
50 to dream -ᵐbʷɛrei   10  
40 to drink -mɪn   1, 49  
37 to eat -ʔan   1  
95 to fall word info -sɛp   13  
22 to fear -mataʔ   1  
123 to flow      
101 to fly -βiβɛm   46  
86 to grow word info -ʔaᵐbʷiʔ   53  
44 to hear -roŋ   1  
171 to hide word info -tulalaʔ   43  
72 to hit word info -ᵐbʷɛl   94  
89 to hold word info      
69 to hunt word info -sal   30  
74 to kill -orᵐʙœn   88, 1  
20 to know, be knowledgeable -roŋ-   19  
33 to laugh -ᵐmas   58  
49 to lie down word info -liŋdeo   25  
76 to live, be alive -meur   1, 76  
92 to open, uncover -sɛvɛn   24  
84 to plant -ʔaᵐbʷiʔ   60  
93 to pound, beat word info      
64 to say -wɛr   30  
77 to scratch word info -ʔoi   71, 72  
46 to see -lɛs   14, 94  
67 to sew word info -tur   13  
70 to shoot word info -βini   1  
70 to shoot word info -βini   1  
51 to sit -sum   40  
48 to sleep -mɛtur   1  
29 to sniff, smell      
36 to spit -vore   35  
80 to split word info -por   1  
88 to squeeze word info -ᵐbʷos   18, 71  
71 to stab, pierce -sim   40  
52 to stand -taris   61  
73 to steal -vanaʔ   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info -tim   12  
9 to swim -hop   12  
21 to think -ⁿdimⁿdim   13  
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten -ʔos   77  
66 to tie up, fasten -ʔos   77  
8 to turn word info -βiʔis   31  
35 to vomit -luɛlu   8  
5 to walk -loŋ   60  
83 to work word info -raʔ   46  
47 to yawn -momowlei   19, 34  
32 tongue mælæᵐʙœn   30  
31 tooth luβo-   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info iɛro   1  
138 warm word info -pilpil   52  
122 water word info nɛ-owei   2  
185 we word info niᵑgin we pl incl I  
185 we word info kamɛᵐma we pl excl E  
185 we word info nuʔun we dl incl    
185 we word info numɛm we dual excl    
141 wet -mil   35  
188 what? word info nahavaʔ   1  
170 when? word info iβih      
181 where? word info aᵐbɛh   3, 59  
148 white -mɛβʊs   1  
189 who? word info iaʔ   44  
159 wide      
58 wife momʷɔʔ tɪkinan   56, 83  
136 wind      
100 wing      
55 woman/female momʷɔʔ   23  
127 woods/forest lɛᵐʙœnʔai   2, 108  
107 worm (earthworm)      
169 year nɛ-teo   1  
150 yellow -lʊtlʊt   43  
186 you niᵑgim you pl 1, 13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: