https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Rano (Small Island)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:upv  Glottocode: wala1267 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand navɛr   16  
2 left nɪ-majr   1, 59  
3 right nɪ-matu   5, 37  
4 leg/foot ᵐbəla-   33  
5 to walk -mɛl   113  
6 road/path sɛl   1  
7 to come -mɛ   1  
8 to turn word info -rori   34, 106  
9 to swim -loŋ   76  
10 dirty -poroporo   126  
11 dust ᵐbɛtimau   86, 76  
12 skin nɛ-vɛlɛvʉlʉ-   1, 81  
13 back word info ⁿdotrɛ-   82, 81  
14 belly ⁿdəpai-   36, 99  
15 bone ʧi-   2, 31  
16 intestines ʧinɛ-   1  
17 liver nɛrɛ-   41  
18 breast na-sus   1  
19 shoulder      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear      
23 blood hra   1, 56  
24 head ᵐbatu-   9  
25 neck bot͡sɛla-   99, 115  
26 hair word info ron batu-   34, 60  
27 nose ᵑgunsi-   1, 58  
28 to breathe      
29 to sniff, smell -tɛn   83  
30 mouth ʧoŋo-   55  
31 tooth na-liu   1, 35  
32 tongue nɛmɛ-   7, 41  
33 to laugh -mɛn   51  
34 to cry -ⁿdeŋ   1  
35 to vomit -lu   8  
36 to spit -ltʉ   37, 102  
37 to eat -ain   1  
38 to chew word info      
39 to cook word info -tapu   86  
40 to drink      
41 to bite      
42 to suck      
43 ear nambor   16  
44 to hear      
45 eye na-mɛt-   1  
46 to see      
47 to yawn -ɛnma   36  
48 to sleep -matur   1  
49 to lie down word info      
50 to dream -ᵐburi   10  
51 to sit -lɪk   110  
52 to stand -tur   2, 69  
53 person/human being t͡sunɘmb   60  
54 man/male norman   1, 14  
55 woman/female nɪ-vsevin   1, 74  
56 child bɪperiŋ   76  
57 husband duwɛn-s-   72  
58 wife lɪktɛr-s-   29  
59 mother mɪrɛ-   52  
60 father tɛtɛ   19  
61 house na-im   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
63 name nɪsɛ-   66  
64 to say -βorai   30  
65 rope ⁿdɪl   1, 76  
66 to tie up, fasten -mʷɛlʧi   80  
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info -roʧi   76  
70 to shoot word info -lue   15  
71 to stab, pierce -ʧuʧi   84  
72 to hit word info      
73 to steal -vanai   1, 58  
74 to kill -rɛt͡sbini   74, 1  
75 to die, be dead -mɪt͡s   1  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
77 to scratch word info -rsi   68  
78 to cut, hack word info -tai   1  
79 stick/wood na-i   1  
80 to split word info -worai      
81 sharp -so   85  
82 dull, blunt -potloŋ   1  
83 to work word info -mat͡siŋ   74  
84 to plant -ruw   9  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info -sol   66  
88 to squeeze word info -vʉsi   18, 71  
89 to hold word info -tortotoni   35  
90 to dig      
91 to buy -wul   1  
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info -rɛʧarɛʧi   46, 47  
94 to throw word info -wɪt͡seni   87  
95 to fall word info -ʧʉ   13  
96 dog ᵑgəli   7, 78  
97 bird nɪ-mɪn   1  
98 egg rulu-n   1, 66  
99 feather mowɛ-n   6  
100 wing nambɛn   1, 12  
101 to fly -ro   1  
102 rat na-riβ   18  
103 meat/flesh nɪ-vison   10  
104 fat/grease      
105 tail no-βoloβolɛn   64  
106 snake nɪ-mɛt   12  
107 worm (earthworm) ⁿdoto   66  
108 louse word info na-ut   1  
109 mosquito nʊm   1  
110 spider nela   1  
111 fish na-msal   52  
112 rotten word info -mʊtmʊt   92  
113 branch word info rɛŋsi-n   1, 21  
114 leaf ro͡in   1  
115 root lapɛn   18  
116 flower loklok   59  
117 fruit no-wɛn   1, 26  
118 grass na-mus   51  
119 earth/soil ⁿdan   1, 78  
120 stone nɪ-βɪt   1  
121 sand no-wanan   1  
122 water word info nu-ɔ   2  
123 to flow      
124 sea ⁿdes   1, 61  
125 salt      
126 lake lɛp   37  
127 woods/forest nɛ-tɘra   90  
128 sky bakrɛn   30, 31  
129 moon na-vʉl   1  
130 star nɪ-mʧʉ   13  
131 cloud word info no-ᵐbor   38  
132 fog      
133 rain na-us   1  
134 thunder ᵐbɛlvɛr   15, 38  
135 lightning na-vʉl mivil   26  
136 wind lɪŋ   1, 77  
137 to blow word info      
138 warm word info      
139 cold word info -namlas   51  
140 dry word info -mimɛs   11  
141 wet -mimim   36  
142 heavy -roʷ   31  
143 fire namb   19  
144 to burn word info -in   40  
145 smoke word info mʷos   2, 76  
146 ash mʷɪsjʉ   65  
147 black -mətmət   1  
148 white -wis   1  
149 red -vɛŋ   91, 92  
150 yellow -t͡sat͡sɛn   72  
151 green -namus   8, 71  
152 small -wɛlele   114  
153 big -lɛp   10  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick -msɛ   1  
161 shy, ashamed -manun   54  
162 old word info -taɾa   27  
163 new -mɛr   49  
164 good -rɛs   110  
165 bad, evil -siʧ   1  
166 correct, true -vorutun   37, 73  
167 night natpuŋ   1, 67  
168 day natrin   6, 52  
169 year sia   66  
170 when? word info sʉeliŋ   59  
171 to hide word info -silvani   1, 40  
172 to climb word info -sa   2  
173 at      
174 in, inside olon   1  
175 above mare   10  
176 below      
177 this ɳɛl   57  
178 that ɳokwan   36  
179 near mori   91  
180 far aso   1  
181 where? word info      
182 I niɔ   1, 21, 22  
183 thou nik   1, 18  
184 he/she ni   1, 6  
185 we word info kir we pl incl I  
186 you kiami you pl 1, 13  
187 they nir they 1, 33  
188 what? word info ⁿt͡sɛɸ   1, 73  
189 who? word info si   1  
190 other      
191 all      
192 and   12  
193 if      
194 how? word info sɛrɛnt͡sɛv   58  
195 no, not mit͡sige   10  
196 to count -βɛ   70  
197 One word info ɛ-tɛs   14, 48  
198 Two word info ɔru   1  
199 Three word info ɛ-tɪl   1  
200 Four word info a-vʊt͡s   1, 65  
201 Five word info ɛ-lim   1  
202 Six word info owɔn   1  
203 Seven word info ɛ-pʉt   1  
204 Eight word info owil   3  
205 Nine word info ɛ-siu   5  
206 Ten word info asɪŋavʊl   5  
207 Twenty word info oŋol oru   24  
208 Fifty word info oŋol ɛlɪm   x  
209 One Hundred word info oŋosɪŋavʊl   40  
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: