https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Rano (Small Island)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:upv  Glottocode: wala1267 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
19 shoulder      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear      
28 to breathe      
38 to chew word info      
40 to drink      
41 to bite      
42 to suck      
44 to hear      
46 to see      
49 to lie down word info      
67 to sew word info      
68 needle      
72 to hit word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
90 to dig      
92 to open, uncover      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
137 to blow word info      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
176 below      
181 where? word info      
190 other      
191 all      
193 if      
210 One Thousand word info      
37 to eat -ain   1  
144 to burn word info -in   40  
9 to swim -loŋ   76  
36 to spit -ltʉ   37, 102  
35 to vomit -lu   8  
70 to shoot word info -lue   15  
153 big -lɛp   10  
51 to sit -lɪk   110  
161 shy, ashamed -manun   54  
48 to sleep -matur   1  
83 to work word info -mat͡siŋ   74  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
141 wet -mimim   36  
140 dry word info -mimɛs   11  
160 painful, sick -msɛ   1  
147 black -mətmət   1  
7 to come -mɛ   1  
5 to walk -mɛl   113  
33 to laugh -mɛn   51  
163 new -mɛr   49  
75 to die, be dead -mɪt͡s   1  
112 rotten word info -mʊtmʊt   92  
66 to tie up, fasten -mʷɛlʧi   80  
139 cold word info -namlas   51  
151 green -namus   8, 71  
10 dirty -poroporo   126  
82 dull, blunt -potloŋ   1  
101 to fly -ro   1  
8 to turn word info -rori   34, 106  
69 to hunt word info -roʧi   76  
142 heavy -roʷ   31  
77 to scratch word info -rsi   68  
84 to plant -ruw   9  
164 good -rɛs   110  
74 to kill -rɛt͡sbini   74, 1  
93 to pound, beat word info -rɛʧarɛʧi   46, 47  
172 to climb word info -sa   2  
171 to hide word info -silvani   1, 40  
165 bad, evil -siʧ   1  
81 sharp -so   85  
87 to swell word info -sol   66  
78 to cut, hack word info -tai   1  
39 to cook word info -tapu   86  
162 old word info -taɾa   27  
89 to hold word info -tortotoni   35  
52 to stand -tur   2, 69  
29 to sniff, smell -tɛn   83  
150 yellow -t͡sat͡sɛn   72  
73 to steal -vanai   1, 58  
166 correct, true -vorutun   37, 73  
149 red -vɛŋ   91, 92  
88 to squeeze word info -vʉsi   18, 71  
148 white -wis   1  
80 to split word info -worai      
91 to buy -wul   1  
152 small -wɛlele   114  
94 to throw word info -wɪt͡seni   87  
47 to yawn -ɛnma   36  
71 to stab, pierce -ʧuʧi   84  
95 to fall word info -ʧʉ   13  
64 to say -βorai   30  
196 to count -βɛ   70  
50 to dream -ᵐburi   10  
34 to cry -ⁿdeŋ   1  
200 Four word info a-vʊt͡s   1, 65  
180 far aso   1  
206 Ten word info asɪŋavʊl   5  
128 sky bakrɛn   30, 31  
25 neck bot͡sɛla-   99, 115  
56 child bɪperiŋ   76  
57 husband duwɛn-s-   72  
23 blood hra   1, 56  
186 you kiami you pl 1, 13  
185 we word info kir we pl incl I  
192 and   12  
115 root lapɛn   18  
116 flower loklok   59  
126 lake lɛp   37  
58 wife lɪktɛr-s-   29  
136 wind lɪŋ   1, 77  
175 above mare   10  
195 no, not mit͡sige   10  
179 near mori   91  
99 feather mowɛ-n   6  
59 mother mɪrɛ-   52  
145 smoke word info mʷos   2, 76  
146 ash mʷɪsjʉ   65  
79 stick/wood na-i   1  
61 house na-im   1  
31 tooth na-liu   1, 35  
111 fish na-msal   52  
118 grass na-mus   51  
45 eye na-mɛt-   1  
102 rat na-riβ   18  
18 breast na-sus   1  
133 rain na-us   1  
108 louse word info na-ut   1  
129 moon na-vʉl   1  
135 lightning na-vʉl mivil   26  
143 fire namb   19  
43 ear nambor   16  
100 wing nambɛn   1, 12  
167 night natpuŋ   1, 67  
168 day natrin   6, 52  
1 hand navɛr   16  
110 spider nela   1  
184 he/she ni   1, 6  
62 thatch/roof ni-at   1  
183 thou nik   1, 18  
187 they nir they 1, 33  
182 I niɔ   1, 21, 22  
121 sand no-wanan   1  
117 fruit no-wɛn   1, 26  
105 tail no-βoloβolɛn   64  
131 cloud word info no-ᵐbor   38  
54 man/male norman   1, 14  
122 water word info nu-ɔ   2  
127 woods/forest nɛ-tɘra   90  
12 skin nɛ-vɛlɛvʉlʉ-   1, 81  
32 tongue nɛmɛ-   7, 41  
17 liver nɛrɛ-   41  
2 left nɪ-majr   1, 59  
3 right nɪ-matu   5, 37  
106 snake nɪ-mɛt   12  
97 bird nɪ-mɪn   1  
130 star nɪ-mʧʉ   13  
103 meat/flesh nɪ-vison   10  
55 woman/female nɪ-vsevin   1, 74  
120 stone nɪ-βɪt   1  
63 name nɪsɛ-   66  
109 mosquito nʊm   1  
174 in, inside olon   1  
204 Eight word info owil   3  
202 Six word info owɔn   1  
207 Twenty word info oŋol oru   24  
208 Fifty word info oŋol ɛlɪm   x  
209 One Hundred word info oŋosɪŋavʊl   40  
26 hair word info ron batu-   34, 60  
114 leaf ro͡in   1  
98 egg rulu-n   1, 66  
113 branch word info rɛŋsi-n   1, 21  
189 who? word info si   1  
169 year sia   66  
6 road/path sɛl   1  
194 how? word info sɛrɛnt͡sɛv   58  
170 when? word info sʉeliŋ   59  
60 father tɛtɛ   19  
53 person/human being t͡sunɘmb   60  
198 Two word info ɔru   1  
201 Five word info ɛ-lim   1  
203 Seven word info ɛ-pʉt   1  
205 Nine word info ɛ-siu   5  
197 One word info ɛ-tɛs   14, 48  
199 Three word info ɛ-tɪl   1  
178 that ɳokwan   36  
177 this ɳɛl   57  
15 bone ʧi-   2, 31  
16 intestines ʧinɛ-   1  
30 mouth ʧoŋo-   55  
24 head ᵐbatu-   9  
4 leg/foot ᵐbəla-   33  
134 thunder ᵐbɛlvɛr   15, 38  
11 dust ᵐbɛtimau   86, 76  
27 nose ᵑgunsi-   1, 58  
96 dog ᵑgəli   7, 78  
119 earth/soil ⁿdan   1, 78  
124 sea ⁿdes   1, 61  
107 worm (earthworm) ⁿdoto   66  
13 back word info ⁿdotrɛ-   82, 81  
14 belly ⁿdəpai-   36, 99  
65 rope ⁿdɪl   1, 76  
188 what? word info ⁿt͡sɛɸ   1, 73  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: