https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Javanese

Source/Author:  Pujiati Suyata 
Identifiers:  ISO-639-3:jav  Glottocode: java1254 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Javanese 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 108 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
11 dust blədug      
22 to fear wədi      
39 to cook word info olah-olah      
40 to drink ŋombe      
41 to bite ñokot      
46 to see ndələŋ      
49 to lie down word info turon      
57 husband bojo      
58 wife bojo      
63 name jənəŋ      
64 to say kanda      
66 to tie up, fasten naleni      
67 to sew word info dondom      
69 to hunt word info mbəbəḍag      
73 to steal ñoloŋ      
84 to plant nandur      
86 to grow word info ṭukul      
94 to throw word info ŋguwaŋ      
100 wing swiwi      
103 meat/flesh iwak      
110 spider kemaŋga      
119 earth/soil ləmah      
121 sand wəḍi      
126 lake tlaga     L
137 to blow word info sumilir (of the wind)    
137 to blow word info ndamu (of a person)    
139 cold word info aḍəm      
143 fire gəni < Sanskrit   L
144 to burn word info ŋoboŋ      
145 smoke word info kəbul      
152 small cilik      
158 narrow ciut      
159 wide amba      
161 shy, ashamed isin      
165 bad, evil elek      
171 to hide word info nḍəlik      
173 at nèŋ      
174 in, inside nèŋ njəro      
175 above nèŋ nḍuwur      
178 that kuwi      
181 where? word info ana ŋəndi      
184 he/she deweke      
185 we word info aku kabeh      
186 you kowe kabeh      
187 they deweke kabeh      
192 and karo      
193 if nek      
194 how? word info piye      
195 no, not ora      
208 Fifty word info sekət      
5 to walk mlaku   1  
6 road/path dalan   1  
9 to swim ŋlaŋi   1  
12 skin kulit   1  
17 liver ati   1  
18 breast susu   1  
27 nose iruŋ   1  
34 to cry naŋis   1  
35 to vomit mutah   1  
38 to chew word info mamah   1  
44 to hear kruŋu   1  
45 eye mata   1  
48 to sleep turu   1  
50 to dream ŋimpi   1  
56 child anak   1  
61 house omah   1  
62 thatch/roof atəp   1  
65 rope tali   1  
68 needle dom   1  
75 to die, be dead mati   1  
76 to live, be alive urip   1  
79 stick/wood kayu   1  
85 to choose milih   1  
87 to swell word info aboh   1  
92 to open, uncover mbukak   1  
96 dog asu   1  
97 bird manuk   1  
99 feather wulu   1  
109 mosquito lemut   1  
115 root oyot   1  
117 fruit woh-wohan   1  
120 stone watu   1  
127 woods/forest alas   1  
128 sky laŋit   1  
129 moon mbulan   1  
130 star lintaŋ   1  
133 rain udan   1  
136 wind aŋin   1  
138 warm word info panas   1  
142 heavy abot   1  
146 ash awu   1  
148 white putih   1  
150 yellow kuniŋ   1  
162 old word info tuwa   1  
166 correct, true bənər   1  
167 night bəŋi   1  
169 year tahun   1  
172 to climb word info mènèk   1  
180 far adoh   1  
182 I aku   1  
183 thou kowe   1  
188 what? word info apa   1  
198 Two word info loro   1  
199 Three word info təlu   1  
200 Four word info papat   1  
201 Five word info lima   1  
202 Six word info nəm   1  
203 Seven word info pitu   1  
37 to eat maŋan   1, 14  
154 short word info cənḍak   1, 27  
156 thin word info tipis   1, 44  
3 right təŋən   1, 83  
197 One word info siji SA: < *sa-wiji 'one' seed' 1, 87 87
135 lightning glèdèk   1, 98  
30 mouth caŋkəm X (= rude, SA) 101  
168 day dina   11  
131 cloud word info mega < Sanskrit 113 L
141 wet tələs   117  
160 painful, sick lara   118  
59 mother ibu   12  
170 when? word info kapan   12  
177 this iki   12  
189 who? word info sapa   12  
205 Nine word info saŋa SA: < *sa-nga-... 'one minus (ten)' 12  
54 man/male lanaŋ   124  
20 to know, be knowledgeable ŋərti < Sanskrit 140 L
125 salt uyah   15  
43 ear kupiŋ   15, 51  
42 to suck ñərot   16  
90 to dig nḍuḍuk   16  
105 tail buntut   16  
163 new añar   16  
7 to come təka   17  
15 bone baluŋ   17  
1 hand taŋan   18  
23 blood gətih   18  
31 tooth untu   18  
55 woman/female wadon   18  
55 woman/female wedok   18  
122 water word info bañu   18  
39 to cook word info masak   19  
47 to yawn aŋop   19  
74 to kill mateni   2  
106 snake ula   2  
190 other liyà   2  
134 thunder gludug   2, 96  
26 hair word info rambut   20  
53 person/human being uwoŋ   20  
93 to pound, beat word info nutu   20  
98 egg ənḍog   20  
113 branch word info paŋ   20  
114 leaf godoŋ   20  
77 to scratch word info ŋukur   21  
116 flower kəmbaŋ   21  
21 to think mikir loan of 22?; SA: < ult. < Arabic 22 L
52 to stand ŋadek   22  
71 to stab, pierce nujəs   22  
102 rat tikus   22  
140 dry word info gariŋ   22  
176 below nèŋ ŋisor   22  
107 worm (earthworm) caciŋ   23  
16 intestines usus   24  
4 leg/foot sikil   24, 60  
29 to sniff, smell ŋambu   25  
104 fat/grease gajih   25  
111 fish iwak   25  
151 green ijo   25  
83 to work word info ñambut gawe   25, 21  
13 back word info gəgər   26  
30 mouth tutuk   26  
103 meat/flesh ḍagiŋ X SA: = Malay 26 L
2 left kiwa   27  
28 to breathe ambegan   27  
153 big gəde most probably derived from *gedang 27  
118 grass suket   28  
14 belly wətəŋ   29  
33 to laugh ŋguyu   29  
179 near cəḍak   29  
204 Eight word info wolu   3  
207 Twenty word info rong puluh   3, 6  
124 sea səgara SA: < Sanskrit 30 L
24 head sirah < Sanskrit 31 L
89 to hold word info ñəkəl   31  
191 all kabeh   31  
196 to count ŋituŋ   31  
36 to spit idu   32  
147 black irəŋ   32  
164 good apik   32  
149 red abaŋ   33  
155 long word info dawa   33  
10 dirty rəgət   34  
81 sharp lanḍəp   34  
101 to fly mabur   34, 52  
78 to cut, hack word info nugəl   36  
95 to fall word info tiba   36  
51 to sit loŋguh   38  
25 neck gulu   39  
108 louse word info tuma   3?  
209 One Hundred word info satus < sa-atus 4  
32 tongue ilat   4, 25  
88 to squeeze word info mərəs   42  
157 thick word info kandəl   45  
60 father bapak   5  
206 Ten word info sə-puluh   5  
210 One Thousand word info sewu Old JV sa-iwu 5  
112 rotten word info mambu   52, 107  
123 to flow mili   56  
19 shoulder pundak   67  
19 shoulder pundak   67  
91 to buy tuku   71  
72 to hit word info nutuk   8  
136 wind barat < Malay 8 L
82 dull, blunt keṭul   80, 59  
132 fog pəḍut   87  
70 to shoot word info mbəḍil SA: < Tamil 9 L
80 to split word info ñyigar   94  
8 to turn word info menggok   97  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: