https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Javanese

Source/Author:  Pujiati Suyata 
Identifiers:  ISO-639-3:jav  Glottocode: java1254 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Javanese 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 108 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
149 red abaŋ   33  
87 to swell word info aboh   1  
142 heavy abot   1  
180 far adoh   1  
182 I aku   1  
185 we word info aku kabeh      
127 woods/forest alas   1  
159 wide amba      
28 to breathe ambegan   27  
181 where? word info ana ŋəndi      
56 child anak   1  
188 what? word info apa   1  
164 good apik   32  
96 dog asu   1  
17 liver ati   1  
62 thatch/roof atəp   1  
146 ash awu   1  
163 new añar   16  
136 wind aŋin   1  
47 to yawn aŋop   19  
139 cold word info aḍəm      
15 bone baluŋ   17  
60 father bapak   5  
136 wind barat < Malay 8 L
122 water word info bañu   18  
11 dust blədug      
57 husband bojo      
58 wife bojo      
105 tail buntut   16  
166 correct, true bənər   1  
167 night bəŋi   1  
107 worm (earthworm) caciŋ   23  
30 mouth caŋkəm X (= rude, SA) 101  
152 small cilik      
158 narrow ciut      
154 short word info cənḍak   1, 27  
179 near cəḍak   29  
6 road/path dalan   1  
155 long word info dawa   33  
184 he/she deweke      
187 they deweke kabeh      
168 day dina   11  
68 needle dom   1  
67 to sew word info dondom      
165 bad, evil elek      
104 fat/grease gajih   25  
140 dry word info gariŋ   22  
134 thunder gludug   2, 96  
135 lightning glèdèk   1, 98  
114 leaf godoŋ   20  
25 neck gulu   39  
153 big gəde most probably derived from *gedang 27  
13 back word info gəgər   26  
143 fire gəni < Sanskrit   L
23 blood gətih   18  
59 mother ibu   12  
36 to spit idu   32  
151 green ijo   25  
177 this iki   12  
32 tongue ilat   4, 25  
27 nose iruŋ   1  
147 black irəŋ   32  
161 shy, ashamed isin      
103 meat/flesh iwak      
111 fish iwak   25  
63 name jənəŋ      
191 all kabeh   31  
64 to say kanda      
157 thick word info kandəl   45  
170 when? word info kapan   12  
192 and karo      
79 stick/wood kayu   1  
110 spider kemaŋga      
82 dull, blunt keṭul   80, 59  
2 left kiwa   27  
183 thou kowe   1  
186 you kowe kabeh      
44 to hear kruŋu   1  
12 skin kulit   1  
150 yellow kuniŋ   1  
43 ear kupiŋ   15, 51  
178 that kuwi      
145 smoke word info kəbul      
116 flower kəmbaŋ   21  
54 man/male lanaŋ   124  
81 sharp lanḍəp   34  
160 painful, sick lara   118  
128 sky laŋit   1  
109 mosquito lemut   1  
201 Five word info lima   1  
130 star lintaŋ   1  
190 other liyà   2  
198 Two word info loro   1  
51 to sit loŋguh   38  
119 earth/soil ləmah      
101 to fly mabur   34, 52  
38 to chew word info mamah   1  
112 rotten word info mambu   52, 107  
97 bird manuk   1  
39 to cook word info masak   19  
45 eye mata   1  
74 to kill mateni   2  
75 to die, be dead mati   1  
37 to eat maŋan   1, 14  
92 to open, uncover mbukak   1  
129 moon mbulan   1  
69 to hunt word info mbəbəḍag      
70 to shoot word info mbəḍil SA: < Tamil 9 L
131 cloud word info mega < Sanskrit 113 L
8 to turn word info menggok   97  
21 to think mikir loan of 22?; SA: < ult. < Arabic 22 L
123 to flow mili   56  
85 to choose milih   1  
5 to walk mlaku   1  
35 to vomit mutah   1  
172 to climb word info mènèk   1  
88 to squeeze word info mərəs   42  
66 to tie up, fasten naleni      
84 to plant nandur      
34 to cry naŋis   1  
137 to blow word info ndamu (of a person)    
46 to see ndələŋ      
193 if nek      
78 to cut, hack word info nugəl   36  
71 to stab, pierce nujəs   22  
93 to pound, beat word info nutu   20  
72 to hit word info nutuk   8  
173 at nèŋ      
174 in, inside nèŋ njəro      
175 above nèŋ nḍuwur      
176 below nèŋ ŋisor   22  
202 Six word info nəm   1  
90 to dig nḍuḍuk   16  
171 to hide word info nḍəlik      
39 to cook word info olah-olah      
61 house omah   1  
195 no, not ora      
115 root oyot   1  
138 warm word info panas   1  
200 Four word info papat   1  
113 branch word info paŋ   20  
203 Seven word info pitu   1  
194 how? word info piye      
19 shoulder pundak   67  
19 shoulder pundak   67  
148 white putih   1  
132 fog pəḍut   87  
26 hair word info rambut   20  
207 Twenty word info rong puluh   3, 6  
10 dirty rəgət   34  
189 who? word info sapa   12  
209 One Hundred word info satus < sa-atus 4  
205 Nine word info saŋa SA: < *sa-nga-... 'one minus (ten)' 12  
208 Fifty word info sekət      
210 One Thousand word info sewu Old JV sa-iwu 5  
197 One word info siji SA: < *sa-wiji 'one' seed' 1, 87 87
4 leg/foot sikil   24, 60  
24 head sirah < Sanskrit 31 L
118 grass suket   28  
137 to blow word info sumilir (of the wind)    
18 breast susu   1  
100 wing swiwi      
206 Ten word info sə-puluh   5  
124 sea səgara SA: < Sanskrit 30 L
169 year tahun   1  
65 rope tali   1  
1 hand taŋan   18  
95 to fall word info tiba   36  
102 rat tikus   22  
156 thin word info tipis   1, 44  
126 lake tlaga     L
91 to buy tuku   71  
108 louse word info tuma   3?  
49 to lie down word info turon      
48 to sleep turu   1  
30 mouth tutuk   26  
162 old word info tuwa   1  
7 to come təka   17  
199 Three word info təlu   1  
141 wet tələs   117  
3 right təŋən   1, 83  
133 rain udan   1  
106 snake ula   2  
31 tooth untu   18  
76 to live, be alive urip   1  
16 intestines usus   24  
53 person/human being uwoŋ   20  
125 salt uyah   15  
55 woman/female wadon   18  
120 stone watu   1  
55 woman/female wedok   18  
117 fruit woh-wohan   1  
204 Eight word info wolu   3  
99 feather wulu   1  
22 to fear wədi      
14 belly wətəŋ   29  
121 sand wəḍi      
83 to work word info ñambut gawe   25, 21  
41 to bite ñokot      
73 to steal ñoloŋ      
80 to split word info ñyigar   94  
89 to hold word info ñəkəl   31  
42 to suck ñərot   16  
52 to stand ŋadek   22  
29 to sniff, smell ŋambu   25  
94 to throw word info ŋguwaŋ      
33 to laugh ŋguyu   29  
50 to dream ŋimpi   1  
196 to count ŋituŋ   31  
9 to swim ŋlaŋi   1  
144 to burn word info ŋoboŋ      
40 to drink ŋombe      
77 to scratch word info ŋukur   21  
20 to know, be knowledgeable ŋərti < Sanskrit 140 L
98 egg ənḍog   20  
103 meat/flesh ḍagiŋ X SA: = Malay 26 L
86 to grow word info ṭukul      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: