https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Javanese

Source/Author:  Pujiati Suyata 
Identifiers:  ISO-639-3:jav  Glottocode: java1254 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Javanese 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 108 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above nèŋ nḍuwur      
191 all kabeh   31  
192 and karo      
146 ash awu   1  
173 at nèŋ      
13 back word info gəgər   26  
165 bad, evil elek      
14 belly wətəŋ   29  
176 below nèŋ ŋisor   22  
153 big gəde most probably derived from *gedang 27  
97 bird manuk   1  
147 black irəŋ   32  
23 blood gətih   18  
15 bone baluŋ   17  
113 branch word info paŋ   20  
18 breast susu   1  
56 child anak   1  
131 cloud word info mega < Sanskrit 113 L
139 cold word info aḍəm      
166 correct, true bənər   1  
168 day dina   11  
10 dirty rəgət   34  
96 dog asu   1  
140 dry word info gariŋ   22  
82 dull, blunt keṭul   80, 59  
11 dust blədug      
43 ear kupiŋ   15, 51  
119 earth/soil ləmah      
98 egg ənḍog   20  
204 Eight word info wolu   3  
45 eye mata   1  
180 far adoh   1  
104 fat/grease gajih   25  
60 father bapak   5  
99 feather wulu   1  
208 Fifty word info sekət      
143 fire gəni < Sanskrit   L
111 fish iwak   25  
201 Five word info lima   1  
116 flower kəmbaŋ   21  
132 fog pəḍut   87  
200 Four word info papat   1  
117 fruit woh-wohan   1  
164 good apik   32  
118 grass suket   28  
151 green ijo   25  
26 hair word info rambut   20  
1 hand taŋan   18  
184 he/she deweke      
24 head sirah < Sanskrit 31 L
142 heavy abot   1  
61 house omah   1  
194 how? word info piye      
57 husband bojo      
182 I aku   1  
193 if nek      
174 in, inside nèŋ njəro      
16 intestines usus   24  
126 lake tlaga     L
114 leaf godoŋ   20  
2 left kiwa   27  
4 leg/foot sikil   24, 60  
135 lightning glèdèk   1, 98  
17 liver ati   1  
155 long word info dawa   33  
108 louse word info tuma   3?  
54 man/male lanaŋ   124  
103 meat/flesh ḍagiŋ X SA: = Malay 26 L
103 meat/flesh iwak      
129 moon mbulan   1  
109 mosquito lemut   1  
59 mother ibu   12  
30 mouth caŋkəm X (= rude, SA) 101  
30 mouth tutuk   26  
63 name jənəŋ      
158 narrow ciut      
179 near cəḍak   29  
25 neck gulu   39  
68 needle dom   1  
163 new añar   16  
167 night bəŋi   1  
205 Nine word info saŋa SA: < *sa-nga-... 'one minus (ten)' 12  
195 no, not ora      
27 nose iruŋ   1  
162 old word info tuwa   1  
197 One word info siji SA: < *sa-wiji 'one' seed' 1, 87 87
209 One Hundred word info satus < sa-atus 4  
210 One Thousand word info sewu Old JV sa-iwu 5  
190 other liyà   2  
160 painful, sick lara   118  
53 person/human being uwoŋ   20  
133 rain udan   1  
102 rat tikus   22  
149 red abaŋ   33  
3 right təŋən   1, 83  
6 road/path dalan   1  
115 root oyot   1  
65 rope tali   1  
112 rotten word info mambu   52, 107  
125 salt uyah   15  
121 sand wəḍi      
124 sea səgara SA: < Sanskrit 30 L
203 Seven word info pitu   1  
81 sharp lanḍəp   34  
154 short word info cənḍak   1, 27  
19 shoulder pundak   67  
19 shoulder pundak   67  
161 shy, ashamed isin      
202 Six word info nəm   1  
12 skin kulit   1  
128 sky laŋit   1  
152 small cilik      
145 smoke word info kəbul      
106 snake ula   2  
110 spider kemaŋga      
130 star lintaŋ   1  
79 stick/wood kayu   1  
120 stone watu   1  
105 tail buntut   16  
206 Ten word info sə-puluh   5  
178 that kuwi      
62 thatch/roof atəp   1  
187 they deweke kabeh      
157 thick word info kandəl   45  
156 thin word info tipis   1, 44  
177 this iki   12  
183 thou kowe   1  
199 Three word info təlu   1  
134 thunder gludug   2, 96  
41 to bite ñokot      
137 to blow word info sumilir (of the wind)    
137 to blow word info ndamu (of a person)    
28 to breathe ambegan   27  
144 to burn word info ŋoboŋ      
91 to buy tuku   71  
38 to chew word info mamah   1  
85 to choose milih   1  
172 to climb word info mènèk   1  
7 to come təka   17  
39 to cook word info masak   19  
39 to cook word info olah-olah      
196 to count ŋituŋ   31  
34 to cry naŋis   1  
78 to cut, hack word info nugəl   36  
75 to die, be dead mati   1  
90 to dig nḍuḍuk   16  
50 to dream ŋimpi   1  
40 to drink ŋombe      
37 to eat maŋan   1, 14  
95 to fall word info tiba   36  
22 to fear wədi      
123 to flow mili   56  
101 to fly mabur   34, 52  
86 to grow word info ṭukul      
44 to hear kruŋu   1  
171 to hide word info nḍəlik      
72 to hit word info nutuk   8  
89 to hold word info ñəkəl   31  
69 to hunt word info mbəbəḍag      
74 to kill mateni   2  
20 to know, be knowledgeable ŋərti < Sanskrit 140 L
33 to laugh ŋguyu   29  
49 to lie down word info turon      
76 to live, be alive urip   1  
92 to open, uncover mbukak   1  
84 to plant nandur      
93 to pound, beat word info nutu   20  
64 to say kanda      
77 to scratch word info ŋukur   21  
46 to see ndələŋ      
67 to sew word info dondom      
70 to shoot word info mbəḍil SA: < Tamil 9 L
51 to sit loŋguh   38  
48 to sleep turu   1  
29 to sniff, smell ŋambu   25  
36 to spit idu   32  
80 to split word info ñyigar   94  
88 to squeeze word info mərəs   42  
71 to stab, pierce nujəs   22  
52 to stand ŋadek   22  
73 to steal ñoloŋ      
42 to suck ñərot   16  
87 to swell word info aboh   1  
9 to swim ŋlaŋi   1  
21 to think mikir loan of 22?; SA: < ult. < Arabic 22 L
94 to throw word info ŋguwaŋ      
66 to tie up, fasten naleni      
8 to turn word info menggok   97  
35 to vomit mutah   1  
5 to walk mlaku   1  
83 to work word info ñambut gawe   25, 21  
47 to yawn aŋop   19  
32 tongue ilat   4, 25  
31 tooth untu   18  
207 Twenty word info rong puluh   3, 6  
198 Two word info loro   1  
138 warm word info panas   1  
122 water word info bañu   18  
185 we word info aku kabeh      
141 wet tələs   117  
188 what? word info apa   1  
170 when? word info kapan   12  
181 where? word info ana ŋəndi      
148 white putih   1  
189 who? word info sapa   12  
159 wide amba      
58 wife bojo      
136 wind barat < Malay 8 L
136 wind aŋin   1  
100 wing swiwi      
55 woman/female wadon   18  
55 woman/female wedok   18  
127 woods/forest alas   1  
107 worm (earthworm) caciŋ   23  
169 year tahun   1  
150 yellow kuniŋ   1  
186 you kowe kabeh      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: