https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Komering (Kayu Agung Asli)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:kge  Glottocode: kome1238 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
11 dust      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
53 person/human being      
78 to cut, hack word info      
95 to fall word info      
123 to flow      
134 thunder      
158 narrow      
168 day      
190 other      
191 all      
192 and      
196 to count      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
174 in, inside de      
175 above de      
176 below de      
181 where? word info de      
6 road/path ʁəŋʁɑye   1  
9 to swim melɑŋoy   1  
9 to swim məlɑŋoy   1  
12 skin kulit̚   1  
15 bone tuhlɑn   1  
17 liver hɑti   1  
18 breast susu   1  
23 blood ɔɾɑh   1  
24 head hulu   1  
26 hair word info buwɔʔ   1  
27 nose iʁo̝ŋ   1  
31 tooth ipo̞n   1  
32 tongue ome   1  
35 to vomit mutɑh   1  
40 to drink ŋinum   1  
42 to suck hisɔʔ   1  
44 to hear doŋi   1  
44 to hear noŋi   1  
45 eye mɑte   1  
48 to sleep tuʁʊy   1  
50 to dream ŋipi   1  
55 woman/female obɑy   1  
56 child sɑnɑʔ   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
65 rope tɑli   1  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive huʁeʔ   1  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info bolɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
85 to choose milɪh   1  
86 to grow word info tumbuh   1  
87 to swell word info bɑyo   1  
90 to dig ŋɑli   1  
91 to buy boli   1  
91 to buy moli   1  
92 to open, uncover buke   1  
96 dog ɑ̝:su   1  
97 bird mɑnɔʔ   1  
98 egg tɑu̯luy   1  
99 feather bulu   1  
108 louse word info kutu   1  
110 spider m̯bɑhlɑbɑh   1  
116 flower buŋe   1  
117 fruit buɑh   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand honi   1  
125 salt sʲie   1  
126 lake dɑnɑw   1  
128 sky lɑŋɪt̚   1  
129 moon bulɑn   1  
132 fog kɑbut̚   1  
133 rain hujɑn   1  
135 lightning kilɑʔ   1  
136 wind ɑŋɪn   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biyɑʔ   1  
143 fire ɑpuy   1  
146 ash hɑbu   1  
150 yellow kuɲeʁ   1  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
162 old word info tuhe   1  
165 bad, evil jɑhɑt̚   1  
166 correct, true bonoʁ   1  
167 night dəbiŋi   1  
167 night debiŋi   1  
169 year tɑhun   1  
170 when? word info idɑn   1  
174 in, inside dilom   1  
176 below dibɑh   1  
177 this ije   1  
180 far jɑwoh   1  
183 thou niku   1  
184 he/she oye   1  
185 we word info kite   1  
188 what? word info ɑ̝pi   1  
198 Two word info ʁuwe   1  
199 Three word info tɔlu   1  
200 Four word info opɑʔ   1  
201 Five word info lime   1  
202 Six word info onom   1  
203 Seven word info pitu   1  
37 to eat moŋɑn   1, 14  
156 thin word info tipɪs   1, 44  
197 One word info osɑy   1, 61  
59 mother ɪndɔʔ   10  
63 name golɑʁ   10  
155 long word info tojɑŋ   10  
193 if lɑmon   10  
187 they tiɑn   11  
189 who? word info sɑpe   12  
38 to chew word info ŋɑlŋɑl   13  
68 needle sɔʁɔʔ   13  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
52 to stand təmogi   14  
64 to say ŋo̝moŋ   15  
74 to kill mɑtiʔi   15  
74 to kill pɑtiʔi   15  
107 worm (earthworm) goloŋ   15  
43 ear cupiŋ   15, 51  
19 shoulder piŋpiŋ   16  
30 mouth bɑŋɔʔ   16  
73 to steal mɑliŋ   16  
1 hand pũŋũ   17  
163 new ɔmpɑy   17  
114 leaf buluŋ   18  
144 to burn word info mulpul   18  
144 to burn word info pulpul   18  
47 to yawn huɑʔ   19  
77 to scratch word info kuykuy   19  
84 to plant nɑnõ̝m   2  
106 snake ulɑy   2  
115 root m̯bɑkɑʔ   2  
118 grass jukuʔ   2  
122 water word info uɑy   2  
185 we word info sikɑm   2, 65  
29 to sniff, smell s̙ium   20  
93 to pound, beat word info nutu   20  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
139 cold word info ŋison   20  
161 shy, ashamed mɑlu   20  
173 at de   20  
194 how? word info sənipe   20  
194 how? word info sɛnipe   20  
41 to bite gigɪʔ   21  
83 to work word info bəguɑy   21  
83 to work word info beguɑy   21  
153 big bɑlɑk̚   21  
71 to stab, pierce nujɑh   22  
102 rat tikus   22  
33 to laugh mɑ̃hẽ   23  
69 to hunt word info beburu   23  
69 to hunt word info bəburu   23  
8 to turn word info biluk̚   24  
171 to hide word info bejɑmõt̚   24  
58 wife ŋomɑn   25  
111 fish iwe   25  
148 white hɑndɑʔ   25  
148 white hɑn:ɑʔ   25  
151 green hujow   25  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
72 to hit word info mukul   27  
179 near pɑʁoʔ   27  
51 to sit mɔjoŋ   28  
57 husband lɑkʰi   28  
4 leg/foot kukʊt̚   29  
14 belly bɔtoŋ   29  
204 Eight word info wɑlu   3  
175 above duŋɑʔ   30  
25 neck gɑlɑh   33  
61 house mɑhɑn   33  
10 dirty kɑmɑh   35  
54 man/male bɑkɑs   37  
209 One Hundred word info səʁɑtus   4  
161 shy, ashamed liom   40  
186 you ŋìkü   40  
13 back word info keʁuyuŋ   41  
13 back word info kəʁuyuŋ   41  
36 to spit ŋẽhutoʔ   41  
5 to walk məlɑpɑh   42  
130 star bintɑŋ   43  
16 intestines isi   44  
66 to tie up, fasten kɑʁoʔ   44  
67 to sew word info ɲɔʁʊʔ   45  
157 thick word info kɔdol   45  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
195 no, not homaʔ   48, 60  
70 to shoot word info nim:ɑk̚   49  
145 smoke word info hɑsɔʔ   49  
60 father bɑpɑk̚   5  
205 Nine word info suɑy   5  
206 Ten word info puluh   5  
210 One Thousand word info səʁibu   5  
105 tail bʊntʊt̚   50  
137 to blow word info ɲobu   50  
159 wide boʁɑʔ   50  
100 wing kopɑy   52  
101 to fly mehɑmboʁ   52  
101 to fly məhɑmboʁ   52  
8 to turn word info mutɑr   54  
49 to lie down word info beguliŋ   54  
49 to lie down word info bəguliŋ   54  
88 to squeeze word info piyoh   55  
147 black hɑlom   55  
109 mosquito ɑ̝:gɑs   56  
112 rotten word info busuʔ   56  
94 to throw word info ɲɑmpɑʔkon   57  
178 that udo   57  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
124 sea lɑwut̚   6  
104 fat/grease gɑjih   60  
149 red suluh   61  
154 short word info ʁobɑh   61  
140 dry word info ŋõ̝luh   63  
46 to see ŋonɑh   64  
152 small ʁoneʔ   65  
89 to hold word info bokom   66  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
182 I oɲɑʔ   7  
127 woods/forest pulɑn   71  
82 dull, blunt kudul   80  
164 good hɐlo   82  
162 old word info muni   89  
34 to cry miwɑ̃ŋ   9  
181 where? word info dipe   9  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: