https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Komering (Ulu), Adumanis Village

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:kge  Glottocode: kome1238 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
10 dirty      
11 dust      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
53 person/human being      
78 to cut, hack word info      
123 to flow      
149 red      
190 other      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
1 hand puŋu   17  
4 leg/foot kukʊt̚   29  
5 to walk lɑpɑh   42  
6 road/path ʁɑŋʁɑyɑ   1  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
8 to turn word info bubiluk̚   24  
8 to turn word info ligoʔ   52  
8 to turn word info buputo̞ʁ   53  
9 to swim bulɑŋu̞y   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
13 back word info kɑʁuyuŋ   41  
14 belly tɑnihi̞   41  
15 bone tuhlɑ̝n   1  
16 intestines isɑw   44  
17 liver hɑti   1  
18 breast titɪʔ   6  
19 shoulder pɪŋpɪŋ   16  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
23 blood ʁɑh   1  
24 head hulu   1  
25 neck gɑlɑh   33  
26 hair word info buo̞ʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
28 to breathe məhoŋɑs   50  
29 to sniff, smell sium   20  
30 mouth bɑŋu̞ʔ   16  
31 tooth ipon   1  
32 tongue m̩ɑ   1  
33 to laugh mɑhɑ   23  
34 to cry miwɑŋ   9  
35 to vomit mutɑh   1  
36 to spit mɑhɑloto̞ʔ   41  
37 to eat moŋɑn   1, 14  
38 to chew word info ŋɑlŋɑl   13  
39 to cook word info mɑsɑʔ   19  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite ŋoʁoh   1  
42 to suck hiso̞p   1  
43 ear cupɪŋ   15, 51  
44 to hear ɑndoŋi   1  
45 eye mɑtɑ   1  
46 to see liɑʔ   19, 23  
47 to yawn mɑho̞wɑp   19  
48 to sleep tuʁu̞y   1  
49 to lie down word info ɑŋgulɪk̚   54  
50 to dream buɪnɪpi   1  
51 to sit mojoŋ   28  
52 to stand minjɑʔ   38  
52 to stand togɑʔ   26  
54 man/male m̯bɑkɑs   37  
55 woman/female bɑy   1  
56 child sɑnɑʔ   1  
57 husband lɑki   28  
58 wife ɑŋgomɑn   25  
59 mother umɑʔ   36  
60 father ubɑʔ   13  
61 house lombɑhɑn   28  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
63 name golɑʁ   10  
64 to say cɑwɑ   21  
64 to say ŋõmoŋg̯   15  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten kɑʁuʔ   44  
67 to sew word info ɲoʁuʔ   45  
68 needle soʁoʔ   13  
69 to hunt word info ɑmbuʁu   23  
70 to shoot word info nimbɑʔ   49  
71 to stab, pierce pɑgɑ̝s   3  
71 to stab, pierce nujɑh   22  
72 to hit word info sobɑt̚   65  
72 to hit word info togom   64  
73 to steal ŋɑmɑlɪŋ   16  
74 to kill ŋəmɑtiko   15  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
77 to scratch word info kuykuy   19  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info bolɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
82 dull, blunt kudul   80  
83 to work word info bugɑwi   21  
84 to plant nɑnom   2  
85 to choose milɪh   1  
86 to grow word info tumbuh   1  
87 to swell word info bɑyoh   1  
88 to squeeze word info pioh   55  
89 to hold word info ɑmboko̞m   66  
89 to hold word info kɑtiŋ   67  
90 to dig ŋɑli   1  
91 to buy ɑmboli   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
93 to pound, beat word info nutu   20  
94 to throw word info ŋumbɑnko   60  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
96 dog ɑsu   1  
97 bird mɑnu̞ʔ   1  
98 egg to̞hlʊy   1  
99 feather bulu   1  
100 wing ko̞pi   52  
101 to fly toʁbɑŋ   18  
102 rat tikus   22  
103 meat/flesh dɑgɪŋ   26  
104 fat/grease bɑŋiʔ   59  
105 tail gundɑŋ   48  
106 snake ulɑy   2  
107 worm (earthworm) goloŋg̯   15  
108 louse word info kutu   1  
109 mosquito ɑgɑ̝s   56  
110 spider lɑwɑh   1  
111 fish iwɑʔ   25  
112 rotten word info busuʔ   56  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
114 leaf bulʊŋ   18  
115 root bɑkɑʔ   2  
116 flower buŋɑ   1  
117 fruit buɑh   1  
118 grass ju̞kuʔ   2  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand honi   1  
122 water word info uɑy   2  
124 sea lɑwoʔ   6  
125 salt siɑ   1  
126 lake dɑnɑ͡o   1  
127 woods/forest pulɑn   71  
128 sky lɑŋiʔ   1  
129 moon bulɑn   1  
130 star bintɑŋ   43  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
132 fog kɑboʁ   1, 86  
133 rain hujɑn   1  
134 thunder gogoʁ   1  
135 lightning kilɑʔ   1  
136 wind ɑŋɪn   1  
137 to blow word info ɲobu   50  
138 warm word info pɑnɑs   1  
139 cold word info ŋison   20  
140 dry word info ŋoluh   63  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpu̞y   1  
144 to burn word info mu̞lpul   18  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
146 ash hɑbu   1  
146 ash hɑmbuɑʔ   36  
147 black hɑlom   55  
148 white hɑndɑʔ   25  
150 yellow kuɲiʁ   1  
150 yellow kuɲjeʁ   1  
151 green hujɑw   25  
152 small ʁoniʔ   65  
153 big bɑlɑk̚   21  
154 short word info buntɑʔ   35  
155 long word info to̞jɑŋ   102  
156 thin word info nipis   1  
157 thick word info kodol   45  
158 narrow sosok̚   32  
159 wide boʁɑʔ   50  
160 painful, sick mɑʁɪŋ   59  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
161 shy, ashamed liom   40  
162 old word info tuhɑ   1  
162 old word info uni   89  
163 new ompɑy   17  
164 good holɑw   82  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
166 correct, true bonoʁ   1  
167 night dibiŋi   1  
168 day hɑʁɑni   37  
169 year tɑhun   1  
170 when? word info idɑn   1  
171 to hide word info bujɑmo̞t̚   24  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
173 at di   20  
174 in, inside dilo̞m   1  
175 above duŋgɑʔ   30  
176 below di      
177 this sijɑ   16  
178 that sinɑ   1  
179 near podok̚   65  
180 far jɑwo̞h   1  
181 where? word info di      
181 where? word info      
182 I ɲɑʔ   7  
183 thou niku   1  
184 he/she   1  
185 we word info sikɑm   2, 65  
185 we word info kitɑ   1  
186 you kuti   34  
187 they tiɑn   11  
188 what? word info ɑpi   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
191 all kɑʔuɲɪn   22  
192 and ʁiʔ   42  
193 if ɑmon   10  
194 how? word info sɑnopɑ   20  
195 no, not maʔwat   48  
196 to count ŋɑmbilɑŋ   1  
197 One word info sɑy   1, 61  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info to̞lu   1  
200 Four word info p:ɑʔ   1  
201 Five word info limɑ   1  
202 Six word info n:om   1  
203 Seven word info pitu   1  
204 Eight word info wɑlu   3  
205 Nine word info suɑy   5  
206 Ten word info puluh   5  
209 One Hundred word info sɑʁɑtus   4  
210 One Thousand word info sɑʁibu   5  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: