https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Komering (Ulu), Adumanis Village

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:kge  Glottocode: kome1238 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 1 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
10 dirty      
11 dust      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
53 person/human being      
78 to cut, hack word info      
123 to flow      
149 red      
190 other      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
176 below di      
181 where? word info di      
181 where? word info      
6 road/path ʁɑŋʁɑyɑ   1  
9 to swim bulɑŋu̞y   1  
15 bone tuhlɑ̝n   1  
17 liver hɑti   1  
23 blood ʁɑh   1  
24 head hulu   1  
26 hair word info buo̞ʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
31 tooth ipon   1  
32 tongue m̩ɑ   1  
35 to vomit mutɑh   1  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite ŋoʁoh   1  
42 to suck hiso̞p   1  
44 to hear ɑndoŋi   1  
45 eye mɑtɑ   1  
48 to sleep tuʁu̞y   1  
50 to dream buɪnɪpi   1  
55 woman/female bɑy   1  
56 child sɑnɑʔ   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
65 rope tɑli   1  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info bolɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
85 to choose milɪh   1  
86 to grow word info tumbuh   1  
87 to swell word info bɑyoh   1  
90 to dig ŋɑli   1  
91 to buy ɑmboli   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
96 dog ɑsu   1  
97 bird mɑnu̞ʔ   1  
98 egg to̞hlʊy   1  
99 feather bulu   1  
108 louse word info kutu   1  
110 spider lɑwɑh   1  
116 flower buŋɑ   1  
117 fruit buɑh   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand honi   1  
125 salt siɑ   1  
126 lake dɑnɑ͡o   1  
128 sky lɑŋiʔ   1  
129 moon bulɑn   1  
133 rain hujɑn   1  
134 thunder gogoʁ   1  
135 lightning kilɑʔ   1  
136 wind ɑŋɪn   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpu̞y   1  
146 ash hɑbu   1  
150 yellow kuɲiʁ   1  
150 yellow kuɲjeʁ   1  
156 thin word info nipis   1  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
162 old word info tuhɑ   1  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
166 correct, true bonoʁ   1  
167 night dibiŋi   1  
169 year tɑhun   1  
170 when? word info idɑn   1  
174 in, inside dilo̞m   1  
178 that sinɑ   1  
180 far jɑwo̞h   1  
183 thou niku   1  
184 he/she   1  
185 we word info kitɑ   1  
188 what? word info ɑpi   1  
196 to count ŋɑmbilɑŋ   1  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info to̞lu   1  
200 Four word info p:ɑʔ   1  
201 Five word info limɑ   1  
202 Six word info n:om   1  
203 Seven word info pitu   1  
37 to eat moŋɑn   1, 14  
197 One word info sɑy   1, 61  
132 fog kɑboʁ   1, 86  
63 name golɑʁ   10  
193 if ɑmon   10  
155 long word info to̞jɑŋ   102  
187 they tiɑn   11  
189 who? word info sɑpɑ   12  
38 to chew word info ŋɑlŋɑl   13  
60 father ubɑʔ   13  
68 needle soʁoʔ   13  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
64 to say ŋõmoŋg̯   15  
74 to kill ŋəmɑtiko   15  
107 worm (earthworm) goloŋg̯   15  
43 ear cupɪŋ   15, 51  
19 shoulder pɪŋpɪŋ   16  
30 mouth bɑŋu̞ʔ   16  
73 to steal ŋɑmɑlɪŋ   16  
177 this sijɑ   16  
1 hand puŋu   17  
163 new ompɑy   17  
12 skin bɑwɑʔ   18  
101 to fly toʁbɑŋ   18  
114 leaf bulʊŋ   18  
144 to burn word info mu̞lpul   18  
39 to cook word info mɑsɑʔ   19  
47 to yawn mɑho̞wɑp   19  
77 to scratch word info kuykuy   19  
46 to see liɑʔ   19, 23  
84 to plant nɑnom   2  
106 snake ulɑy   2  
115 root bɑkɑʔ   2  
118 grass ju̞kuʔ   2  
122 water word info uɑy   2  
185 we word info sikɑm   2, 65  
29 to sniff, smell sium   20  
93 to pound, beat word info nutu   20  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
139 cold word info ŋison   20  
173 at di   20  
194 how? word info sɑnopɑ   20  
64 to say cɑwɑ   21  
83 to work word info bugɑwi   21  
153 big bɑlɑk̚   21  
71 to stab, pierce nujɑh   22  
102 rat tikus   22  
191 all kɑʔuɲɪn   22  
33 to laugh mɑhɑ   23  
69 to hunt word info ɑmbuʁu   23  
8 to turn word info bubiluk̚   24  
171 to hide word info bujɑmo̞t̚   24  
58 wife ɑŋgomɑn   25  
111 fish iwɑʔ   25  
148 white hɑndɑʔ   25  
151 green hujɑw   25  
52 to stand togɑʔ   26  
103 meat/flesh dɑgɪŋ   26  
51 to sit mojoŋ   28  
57 husband lɑki   28  
61 house lombɑhɑn   28  
4 leg/foot kukʊt̚   29  
71 to stab, pierce pɑgɑ̝s   3  
204 Eight word info wɑlu   3  
175 above duŋgɑʔ   30  
158 narrow sosok̚   32  
25 neck gɑlɑh   33  
186 you kuti   34  
154 short word info buntɑʔ   35  
59 mother umɑʔ   36  
146 ash hɑmbuɑʔ   36  
54 man/male m̯bɑkɑs   37  
168 day hɑʁɑni   37  
52 to stand minjɑʔ   38  
209 One Hundred word info sɑʁɑtus   4  
161 shy, ashamed liom   40  
13 back word info kɑʁuyuŋ   41  
14 belly tɑnihi̞   41  
36 to spit mɑhɑloto̞ʔ   41  
5 to walk lɑpɑh   42  
192 and ʁiʔ   42  
130 star bintɑŋ   43  
16 intestines isɑw   44  
66 to tie up, fasten kɑʁuʔ   44  
67 to sew word info ɲoʁuʔ   45  
157 thick word info kodol   45  
105 tail gundɑŋ   48  
195 no, not maʔwat   48  
70 to shoot word info nimbɑʔ   49  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
205 Nine word info suɑy   5  
206 Ten word info puluh   5  
210 One Thousand word info sɑʁibu   5  
28 to breathe məhoŋɑs   50  
137 to blow word info ɲobu   50  
159 wide boʁɑʔ   50  
8 to turn word info ligoʔ   52  
100 wing ko̞pi   52  
8 to turn word info buputo̞ʁ   53  
49 to lie down word info ɑŋgulɪk̚   54  
88 to squeeze word info pioh   55  
147 black hɑlom   55  
109 mosquito ɑgɑ̝s   56  
112 rotten word info busuʔ   56  
104 fat/grease bɑŋiʔ   59  
160 painful, sick mɑʁɪŋ   59  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
18 breast titɪʔ   6  
124 sea lɑwoʔ   6  
94 to throw word info ŋumbɑnko   60  
140 dry word info ŋoluh   63  
72 to hit word info togom   64  
72 to hit word info sobɑt̚   65  
152 small ʁoniʔ   65  
179 near podok̚   65  
89 to hold word info ɑmboko̞m   66  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
89 to hold word info kɑtiŋ   67  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
182 I ɲɑʔ   7  
127 woods/forest pulɑn   71  
82 dull, blunt kudul   80  
164 good holɑw   82  
162 old word info uni   89  
34 to cry miwɑŋ   9  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: