https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Komering (Ulu), Adumanis Village

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:kge  Glottocode: kome1238 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
10 dirty      
11 dust      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
53 person/human being      
78 to cut, hack word info      
123 to flow      
149 red      
190 other      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
130 star bintɑŋ   43  
142 heavy biɑʔ   1  
80 to split word info bolɑh   1  
166 correct, true bonoʁ   1  
159 wide boʁɑʔ   50  
8 to turn word info bubiluk̚   24  
83 to work word info bugɑwi   21  
171 to hide word info bujɑmo̞t̚   24  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
99 feather bulu   1  
129 moon bulɑn   1  
9 to swim bulɑŋu̞y   1  
114 leaf bulʊŋ   18  
154 short word info buntɑʔ   35  
26 hair word info buo̞ʔ   1  
8 to turn word info buputo̞ʁ   53  
112 rotten word info busuʔ   56  
116 flower buŋɑ   1  
117 fruit buɑh   1  
50 to dream buɪnɪpi   1  
115 root bɑkɑʔ   2  
153 big bɑlɑk̚   21  
141 wet bɑsoh   1  
120 stone bɑtu   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
55 woman/female bɑy   1  
87 to swell word info bɑyoh   1  
104 fat/grease bɑŋiʔ   59  
30 mouth bɑŋu̞ʔ   16  
43 ear cupɪŋ   15, 51  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
64 to say cɑwɑ   21  
173 at di   20  
176 below di      
181 where? word info di      
167 night dibiŋi   1  
174 in, inside dilo̞m   1  
175 above duŋgɑʔ   30  
103 meat/flesh dɑgɪŋ   26  
126 lake dɑnɑ͡o   1  
134 thunder gogoʁ   1  
107 worm (earthworm) goloŋg̯   15  
63 name golɑʁ   10  
105 tail gundɑŋ   48  
25 neck gɑlɑh   33  
42 to suck hiso̞p   1  
164 good holɑw   82  
121 sand honi   1  
133 rain hujɑn   1  
151 green hujɑw   25  
24 head hulu   1  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
146 ash hɑbu   1  
147 black hɑlom   55  
146 ash hɑmbuɑʔ   36  
148 white hɑndɑʔ   25  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
17 liver hɑti   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
168 day hɑʁɑni   37  
170 when? word info idɑn   1  
31 tooth ipon   1  
16 intestines isɑw   44  
111 fish iwɑʔ   25  
27 nose iʁuŋ   1  
118 grass ju̞kuʔ   2  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
180 far jɑwo̞h   1  
135 lightning kilɑʔ   1  
185 we word info kitɑ   1  
157 thick word info kodol   45  
100 wing ko̞pi   52  
82 dull, blunt kudul   80  
4 leg/foot kukʊt̚   29  
186 you kuti   34  
108 louse word info kutu   1  
77 to scratch word info kuykuy   19  
150 yellow kuɲiʁ   1  
150 yellow kuɲjeʁ   1  
132 fog kɑboʁ   1, 86  
89 to hold word info kɑtiŋ   67  
79 stick/wood kɑyu   1  
13 back word info kɑʁuyuŋ   41  
66 to tie up, fasten kɑʁuʔ   44  
191 all kɑʔuɲɪn   22  
8 to turn word info ligoʔ   52  
201 Five word info limɑ   1  
161 shy, ashamed liom   40  
46 to see liɑʔ   19, 23  
61 house lombɑhɑn   28  
57 husband lɑki   28  
5 to walk lɑpɑh   42  
124 sea lɑwoʔ   6  
110 spider lɑwɑh   1  
128 sky lɑŋiʔ   1  
195 no, not maʔwat   48  
85 to choose milɪh   1  
52 to stand minjɑʔ   38  
34 to cry miwɑŋ   9  
51 to sit mojoŋ   28  
37 to eat moŋɑn   1, 14  
35 to vomit mutɑh   1  
144 to burn word info mu̞lpul   18  
47 to yawn mɑho̞wɑp   19  
33 to laugh mɑhɑ   23  
36 to spit mɑhɑloto̞ʔ   41  
97 bird mɑnu̞ʔ   1  
39 to cook word info mɑsɑʔ   19  
75 to die, be dead mɑti   1  
45 eye mɑtɑ   1  
160 painful, sick mɑʁɪŋ   59  
28 to breathe məhoŋɑs   50  
32 tongue m̩ɑ   1  
54 man/male m̯bɑkɑs   37  
202 Six word info n:om   1  
183 thou niku   1  
70 to shoot word info nimbɑʔ   49  
156 thin word info nipis   1  
71 to stab, pierce nujɑh   22  
93 to pound, beat word info nutu   20  
84 to plant nɑnom   2  
163 new ompɑy   17  
200 Four word info p:ɑʔ   1  
88 to squeeze word info pioh   55  
203 Seven word info pitu   1  
179 near podok̚   65  
206 Ten word info puluh   5  
127 woods/forest pulɑn   71  
1 hand puŋu   17  
181 where? word info      
71 to stab, pierce pɑgɑ̝s   3  
138 warm word info pɑnɑs   1  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
19 shoulder pɪŋpɪŋ   16  
177 this sijɑ   16  
185 we word info sikɑm   2, 65  
178 that sinɑ   1  
29 to sniff, smell sium   20  
125 salt siɑ   1  
72 to hit word info sobɑt̚   65  
158 narrow sosok̚   32  
68 needle soʁoʔ   13  
205 Nine word info suɑy   5  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
194 how? word info sɑnopɑ   20  
56 child sɑnɑʔ   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
197 One word info sɑy   1, 61  
210 One Thousand word info sɑʁibu   5  
209 One Hundred word info sɑʁɑtus   4  
102 rat tikus   22  
18 breast titɪʔ   6  
187 they tiɑn   11  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
72 to hit word info togom   64  
52 to stand togɑʔ   26  
101 to fly toʁbɑŋ   18  
98 egg to̞hlʊy   1  
155 long word info to̞jɑŋ   102  
199 Three word info to̞lu   1  
15 bone tuhlɑ̝n   1  
162 old word info tuhɑ   1  
86 to grow word info tumbuh   1  
48 to sleep tuʁu̞y   1  
169 year tɑhun   1  
81 sharp tɑjom   1  
65 rope tɑli   1  
14 belly tɑnihi̞   41  
119 earth/soil tɑnoh   1  
60 father ubɑʔ   13  
106 snake ulɑy   2  
59 mother umɑʔ   36  
162 old word info uni   89  
122 water word info uɑy   2  
204 Eight word info wɑlu   3  
184 he/she   1  
40 to drink ŋinum   1  
139 cold word info ŋison   20  
140 dry word info ŋoluh   63  
41 to bite ŋoʁoh   1  
94 to throw word info ŋumbɑnko   60  
64 to say ŋõmoŋg̯   15  
90 to dig ŋɑli   1  
38 to chew word info ŋɑlŋɑl   13  
196 to count ŋɑmbilɑŋ   1  
73 to steal ŋɑmɑlɪŋ   16  
74 to kill ŋəmɑtiko   15  
109 mosquito ɑgɑ̝s   56  
89 to hold word info ɑmboko̞m   66  
91 to buy ɑmboli   1  
69 to hunt word info ɑmbuʁu   23  
193 if ɑmon   10  
44 to hear ɑndoŋi   1  
188 what? word info ɑpi   1  
143 fire ɑpu̞y   1  
96 dog ɑsu   1  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
58 wife ɑŋgomɑn   25  
49 to lie down word info ɑŋgulɪk̚   54  
136 wind ɑŋɪn   1  
137 to blow word info ɲobu   50  
67 to sew word info ɲoʁuʔ   45  
182 I ɲɑʔ   7  
192 and ʁiʔ   42  
152 small ʁoniʔ   65  
198 Two word info ʁuɑ   1  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
23 blood ʁɑh   1  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
6 road/path ʁɑŋʁɑyɑ   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: