https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Komering (Ulu), Adumanis Village

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:kge  Glottocode: kome1238 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above duŋgɑʔ   30  
191 all kɑʔuɲɪn   22  
192 and ʁiʔ   42  
146 ash hɑbu   1  
146 ash hɑmbuɑʔ   36  
173 at di   20  
13 back word info kɑʁuyuŋ   41  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
14 belly tɑnihi̞   41  
176 below di      
153 big bɑlɑk̚   21  
97 bird mɑnu̞ʔ   1  
147 black hɑlom   55  
23 blood ʁɑh   1  
15 bone tuhlɑ̝n   1  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
18 breast titɪʔ   6  
56 child sɑnɑʔ   1  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
139 cold word info ŋison   20  
166 correct, true bonoʁ   1  
168 day hɑʁɑni   37  
10 dirty      
96 dog ɑsu   1  
140 dry word info ŋoluh   63  
82 dull, blunt kudul   80  
11 dust      
43 ear cupɪŋ   15, 51  
119 earth/soil tɑnoh   1  
98 egg to̞hlʊy   1  
204 Eight word info wɑlu   3  
45 eye mɑtɑ   1  
180 far jɑwo̞h   1  
104 fat/grease bɑŋiʔ   59  
60 father ubɑʔ   13  
99 feather bulu   1  
208 Fifty word info      
143 fire ɑpu̞y   1  
111 fish iwɑʔ   25  
201 Five word info limɑ   1  
116 flower buŋɑ   1  
132 fog kɑboʁ   1, 86  
200 Four word info p:ɑʔ   1  
117 fruit buɑh   1  
164 good holɑw   82  
118 grass ju̞kuʔ   2  
151 green hujɑw   25  
26 hair word info buo̞ʔ   1  
1 hand puŋu   17  
184 he/she   1  
24 head hulu   1  
142 heavy biɑʔ   1  
61 house lombɑhɑn   28  
194 how? word info sɑnopɑ   20  
57 husband lɑki   28  
182 I ɲɑʔ   7  
193 if ɑmon   10  
174 in, inside dilo̞m   1  
16 intestines isɑw   44  
126 lake dɑnɑ͡o   1  
114 leaf bulʊŋ   18  
2 left      
4 leg/foot kukʊt̚   29  
135 lightning kilɑʔ   1  
17 liver hɑti   1  
155 long word info to̞jɑŋ   102  
108 louse word info kutu   1  
54 man/male m̯bɑkɑs   37  
103 meat/flesh dɑgɪŋ   26  
129 moon bulɑn   1  
109 mosquito ɑgɑ̝s   56  
59 mother umɑʔ   36  
30 mouth bɑŋu̞ʔ   16  
63 name golɑʁ   10  
158 narrow sosok̚   32  
179 near podok̚   65  
25 neck gɑlɑh   33  
68 needle soʁoʔ   13  
163 new ompɑy   17  
167 night dibiŋi   1  
205 Nine word info suɑy   5  
195 no, not maʔwat   48  
27 nose iʁuŋ   1  
162 old word info tuhɑ   1  
162 old word info uni   89  
197 One word info sɑy   1, 61  
209 One Hundred word info sɑʁɑtus   4  
210 One Thousand word info sɑʁibu   5  
190 other      
160 painful, sick mɑʁɪŋ   59  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
53 person/human being      
133 rain hujɑn   1  
102 rat tikus   22  
149 red      
3 right      
6 road/path ʁɑŋʁɑyɑ   1  
115 root bɑkɑʔ   2  
65 rope tɑli   1  
112 rotten word info busuʔ   56  
125 salt siɑ   1  
121 sand honi   1  
124 sea lɑwoʔ   6  
203 Seven word info pitu   1  
81 sharp tɑjom   1  
154 short word info buntɑʔ   35  
19 shoulder pɪŋpɪŋ   16  
161 shy, ashamed liom   40  
202 Six word info n:om   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
128 sky lɑŋiʔ   1  
152 small ʁoniʔ   65  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
106 snake ulɑy   2  
110 spider lɑwɑh   1  
130 star bintɑŋ   43  
79 stick/wood kɑyu   1  
120 stone bɑtu   1  
105 tail gundɑŋ   48  
206 Ten word info puluh   5  
178 that sinɑ   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
187 they tiɑn   11  
157 thick word info kodol   45  
156 thin word info nipis   1  
177 this sijɑ   16  
183 thou niku   1  
199 Three word info to̞lu   1  
134 thunder gogoʁ   1  
41 to bite ŋoʁoh   1  
137 to blow word info ɲobu   50  
28 to breathe məhoŋɑs   50  
144 to burn word info mu̞lpul   18  
91 to buy ɑmboli   1  
38 to chew word info ŋɑlŋɑl   13  
85 to choose milɪh   1  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
39 to cook word info mɑsɑʔ   19  
196 to count ŋɑmbilɑŋ   1  
34 to cry miwɑŋ   9  
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead mɑti   1  
90 to dig ŋɑli   1  
50 to dream buɪnɪpi   1  
40 to drink ŋinum   1  
37 to eat moŋɑn   1, 14  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
123 to flow      
101 to fly toʁbɑŋ   18  
86 to grow word info tumbuh   1  
44 to hear ɑndoŋi   1  
171 to hide word info bujɑmo̞t̚   24  
72 to hit word info sobɑt̚   65  
72 to hit word info togom   64  
89 to hold word info ɑmboko̞m   66  
89 to hold word info kɑtiŋ   67  
69 to hunt word info ɑmbuʁu   23  
74 to kill ŋəmɑtiko   15  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh mɑhɑ   23  
49 to lie down word info ɑŋgulɪk̚   54  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
84 to plant nɑnom   2  
93 to pound, beat word info nutu   20  
64 to say cɑwɑ   21  
64 to say ŋõmoŋg̯   15  
77 to scratch word info kuykuy   19  
46 to see liɑʔ   19, 23  
67 to sew word info ɲoʁuʔ   45  
70 to shoot word info nimbɑʔ   49  
51 to sit mojoŋ   28  
48 to sleep tuʁu̞y   1  
29 to sniff, smell sium   20  
36 to spit mɑhɑloto̞ʔ   41  
80 to split word info bolɑh   1  
88 to squeeze word info pioh   55  
71 to stab, pierce pɑgɑ̝s   3  
71 to stab, pierce nujɑh   22  
52 to stand minjɑʔ   38  
52 to stand togɑʔ   26  
73 to steal ŋɑmɑlɪŋ   16  
42 to suck hiso̞p   1  
87 to swell word info bɑyoh   1  
9 to swim bulɑŋu̞y   1  
21 to think      
94 to throw word info ŋumbɑnko   60  
66 to tie up, fasten kɑʁuʔ   44  
8 to turn word info bubiluk̚   24  
8 to turn word info ligoʔ   52  
8 to turn word info buputo̞ʁ   53  
35 to vomit mutɑh   1  
5 to walk lɑpɑh   42  
83 to work word info bugɑwi   21  
47 to yawn mɑho̞wɑp   19  
32 tongue m̩ɑ   1  
31 tooth ipon   1  
207 Twenty word info      
198 Two word info ʁuɑ   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
122 water word info uɑy   2  
185 we word info sikɑm   2, 65  
185 we word info kitɑ   1  
141 wet bɑsoh   1  
188 what? word info ɑpi   1  
170 when? word info idɑn   1  
181 where? word info di      
181 where? word info      
148 white hɑndɑʔ   25  
189 who? word info sɑpɑ   12  
159 wide boʁɑʔ   50  
58 wife ɑŋgomɑn   25  
136 wind ɑŋɪn   1  
100 wing ko̞pi   52  
55 woman/female bɑy   1  
127 woods/forest pulɑn   71  
107 worm (earthworm) goloŋg̯   15  
169 year tɑhun   1  
150 yellow kuɲiʁ   1  
150 yellow kuɲjeʁ   1  
186 you kuti   34  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: