https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Komering (Ilir), Palau Gemantung Village

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:kge  Glottocode: kome1238 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
10 dirty      
11 dust      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
41 to bite      
53 person/human being      
58 wife      
78 to cut, hack word info      
87 to swell word info      
106 snake      
149 red      
150 yellow      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
1 hand puŋu   17  
4 leg/foot kukʊt̚   29  
5 to walk lɑpɑh   42  
6 road/path ʁɑŋʁɑyɑ   1  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
8 to turn word info ɲimpɑŋ   81  
8 to turn word info putoʁ   53  
9 to swim bulɑŋũ̞y   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
13 back word info kɑʁuyuŋ   41  
14 belly tɑnihĩ   41  
15 bone tuhlɑn   1  
16 intestines isɑw   44  
17 liver hɑti   1  
18 breast susu   1  
18 breast tiʔtiʔ   6  
19 shoulder pɪmpɪŋg̯   16  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
23 blood ʁɑh   1  
24 head hulu   1  
25 neck gɑlɑh   33  
26 hair word info buo̞ʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
28 to breathe mɑhõ̞ŋɑs   50  
29 to sniff, smell nium   20  
30 mouth bɑŋu̞ʔ   16  
31 tooth ipo̞n   1  
32 tongue m̩ɑ   1  
33 to laugh mɑhɑ   23  
34 to cry miwɑŋ   9  
35 to vomit mutɑh   1  
36 to spit hɑloto̞ʔ   41  
37 to eat mõŋɑn   1, 14  
38 to chew word info ŋɑlŋɑl   13  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
40 to drink ŋinum   1  
42 to suck sɔʔsɔʔ   1  
43 ear cupɪŋ   15, 51  
44 to hear ŋ̩do̞ŋih   1  
45 eye mɑtɑ   1  
46 to see liɑʔ   19, 23  
47 to yawn mɑhuɑp   19  
48 to sleep tuʁuy   1  
49 to lie down word info ŋ̩gulɪk̚   54  
50 to dream bɑnĩpi   1  
51 to sit mɔjo̞ŋ   28  
52 to stand togɑʔ   26  
52 to stand togi   14  
54 man/male bɑkɑs   37  
55 woman/female obɑy   1  
56 child sɑnɑʔ   1  
57 husband lɑki   28  
59 mother umɑʔ   36  
60 father ubɑʔ   13  
61 house lombɑhɑn   28  
62 thatch/roof pɑ̝nɑku   48  
63 name golɑʁ   10  
64 to say ŋũ̞mũ̞ŋ   15  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten kɑʁuʔ   44  
67 to sew word info ɲõʁuʔ   45  
68 needle soʁoʔ   13  
69 to hunt word info bubuʁu   23  
70 to shoot word info nimbɑk̚   49  
71 to stab, pierce pɑgɑ̝s   3  
72 to hit word info togom   64  
72 to hit word info tɔstɔs   28  
73 to steal mɑlɪŋ   16  
74 to kill pɑtiko   15  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
77 to scratch word info kuykuy   19  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info bolɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
82 dull, blunt kudul   80  
83 to work word info bugɑwi   21  
84 to plant nɑnõm   2  
85 to choose mɪlɪh   1  
86 to grow word info tumbuh   1  
88 to squeeze word info poʁoʔ   1  
89 to hold word info bokom   66  
90 to dig kɑli   1  
91 to buy m̯boli   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
93 to pound, beat word info nũtu   20  
94 to throw word info copɑʔ   57  
95 to fall word info titiyɑʔ   66  
96 dog ɑsu   1  
97 bird mɑnu̞ʔ   1  
98 egg hɑto̞lʊy   1  
99 feather bulu   1  
100 wing kopi   52  
101 to fly hɑmbʊʁ   52  
101 to fly toʁ̯bɑŋ   18  
102 rat tikus   22  
103 meat/flesh dɑgɪŋ   26  
104 fat/grease bɑŋĩʔ   59  
105 tail gundɑŋ   48  
107 worm (earthworm) goloŋ   15  
108 louse word info kutu   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
110 spider lɑwɑh   1  
111 fish iwɑʔ   25  
112 rotten word info busuʔ   56  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
113 branch word info pɑmpɑŋ   20  
114 leaf bulʊŋ   18  
115 root bɑkɑʔ   2  
116 flower buŋɑ   1  
117 fruit buɑh   1  
118 grass jukuʔ   2  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand honĩ   1  
122 water word info uɑy   2  
123 to flow ŋɑhɑɲuʔ   42  
124 sea lɑwo̞ʔ   6  
125 salt siɑ   1  
126 lake dɑnɑw   1  
127 woods/forest pulɑn   71  
128 sky lɑŋɪʔ   1  
129 moon bulɑn   1  
130 star bintɑŋ   43  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
132 fog kɑbut̚   1  
133 rain hujɑn   1  
134 thunder go̞go̞ʁ   1  
135 lightning kilɑʔ      
136 wind ɑŋɪn   1  
137 to blow word info sobu   50  
138 warm word info pɑnɑs   1  
139 cold word info ŋiso̞n   20  
140 dry word info ŋɔluh   63  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpu̞y   1  
144 to burn word info mulpʊl   18  
144 to burn word info suɑh   64  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
146 ash hɑbu   1  
146 ash hɑmbuɑʔ   36  
147 black hɑlo̞m   55  
148 white hɑndɑʔ   25  
151 green hujɑw   25  
152 small ʁonɪʔ   65  
153 big bɑlɑk̚   21  
154 short word info buntɑʔ   35  
155 long word info to̞jɑŋ   102  
156 thin word info nipɪs   1  
157 thick word info kodo̞l   45  
158 narrow ʁupɪʔ   40  
159 wide boʁɑʔ   50  
160 painful, sick mɑʁɪŋ   59  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
161 shy, ashamed liom   40  
162 old word info tuhɑ   1  
162 old word info mu̞ni   89  
163 new ompɑy   17  
164 good botiʔ   81  
164 good holɑw   82  
165 bad, evil jɑhɑt̚   1  
166 correct, true bonoʁ   1  
167 night dibɪŋi   1  
168 day hɑʁɑnĩ   37  
169 year tɑhun   1  
170 when? word info kudɑsɑkɑ   38  
170 when? word info kudɑsɑkɑ   38  
171 to hide word info bujɑmo̞t̚   24  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
173 at di   20  
174 in, inside dilom   1  
175 above diŋ:ɑʔ   30  
176 below di      
177 this sijɑ   16  
178 that sino   1  
178 that sudo   57  
179 near ʁodiʔ   64  
180 far jɑwo̞h   1  
181 where? word info dipɑ   9  
182 I oɲɑʔ   7  
183 thou niku   1  
184 he/she oyɑ   1  
185 we word info sikɑm   2, 65  
185 we word info kitɑ   1  
185 we word info ʁɑm   23  
186 you kutɪn:ɑ   34  
187 they tiɑn   11  
188 what? word info ɑpiyɑ   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
190 other sumɑŋ   22  
191 all kɑuɲɪn   22  
192 and ʁiʔ   42  
193 if ɑmɑn   10  
194 how? word info sənipɑ   20  
195 no, not maʔwǝt   48  
196 to count mb̯ilɑŋ   1  
197 One word info osɑy   1, 61  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info tolu   1  
200 Four word info opɑʔ   1  
201 Five word info limɑ   1  
202 Six word info onom   1  
203 Seven word info pitu   1  
204 Eight word info wɑlu   3  
205 Nine word info suɑy   5  
206 Ten word info puluh   5  
209 One Hundred word info sɑʁɑtus   4  
210 One Thousand word info sɑʁibu   5  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: