https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Komering (Ilir), Palau Gemantung Village

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:kge  Glottocode: kome1238 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
10 dirty      
11 dust      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
41 to bite      
53 person/human being      
58 wife      
78 to cut, hack word info      
87 to swell word info      
106 snake      
149 red      
150 yellow      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
135 lightning kilɑʔ      
176 below di      
6 road/path ʁɑŋʁɑyɑ   1  
9 to swim bulɑŋũ̞y   1  
15 bone tuhlɑn   1  
17 liver hɑti   1  
18 breast susu   1  
23 blood ʁɑh   1  
24 head hulu   1  
26 hair word info buo̞ʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
31 tooth ipo̞n   1  
32 tongue m̩ɑ   1  
35 to vomit mutɑh   1  
40 to drink ŋinum   1  
42 to suck sɔʔsɔʔ   1  
44 to hear ŋ̩do̞ŋih   1  
45 eye mɑtɑ   1  
48 to sleep tuʁuy   1  
50 to dream bɑnĩpi   1  
55 woman/female obɑy   1  
56 child sɑnɑʔ   1  
65 rope tɑli   1  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info bolɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
85 to choose mɪlɪh   1  
86 to grow word info tumbuh   1  
88 to squeeze word info poʁoʔ   1  
90 to dig kɑli   1  
91 to buy m̯boli   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
96 dog ɑsu   1  
97 bird mɑnu̞ʔ   1  
98 egg hɑto̞lʊy   1  
99 feather bulu   1  
108 louse word info kutu   1  
110 spider lɑwɑh   1  
116 flower buŋɑ   1  
117 fruit buɑh   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand honĩ   1  
125 salt siɑ   1  
126 lake dɑnɑw   1  
128 sky lɑŋɪʔ   1  
129 moon bulɑn   1  
132 fog kɑbut̚   1  
133 rain hujɑn   1  
134 thunder go̞go̞ʁ   1  
136 wind ɑŋɪn   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpu̞y   1  
146 ash hɑbu   1  
156 thin word info nipɪs   1  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
162 old word info tuhɑ   1  
165 bad, evil jɑhɑt̚   1  
166 correct, true bonoʁ   1  
167 night dibɪŋi   1  
169 year tɑhun   1  
174 in, inside dilom   1  
178 that sino   1  
180 far jɑwo̞h   1  
183 thou niku   1  
184 he/she oyɑ   1  
185 we word info kitɑ   1  
188 what? word info ɑpiyɑ   1  
196 to count mb̯ilɑŋ   1  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info tolu   1  
200 Four word info opɑʔ   1  
201 Five word info limɑ   1  
202 Six word info onom   1  
203 Seven word info pitu   1  
37 to eat mõŋɑn   1, 14  
197 One word info osɑy   1, 61  
63 name golɑʁ   10  
193 if ɑmɑn   10  
155 long word info to̞jɑŋ   102  
187 they tiɑn   11  
189 who? word info sɑpɑ   12  
38 to chew word info ŋɑlŋɑl   13  
60 father ubɑʔ   13  
68 needle soʁoʔ   13  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
52 to stand togi   14  
64 to say ŋũ̞mũ̞ŋ   15  
74 to kill pɑtiko   15  
107 worm (earthworm) goloŋ   15  
43 ear cupɪŋ   15, 51  
19 shoulder pɪmpɪŋg̯   16  
30 mouth bɑŋu̞ʔ   16  
73 to steal mɑlɪŋ   16  
177 this sijɑ   16  
1 hand puŋu   17  
163 new ompɑy   17  
12 skin bɑwɑʔ   18  
101 to fly toʁ̯bɑŋ   18  
114 leaf bulʊŋ   18  
144 to burn word info mulpʊl   18  
47 to yawn mɑhuɑp   19  
77 to scratch word info kuykuy   19  
46 to see liɑʔ   19, 23  
84 to plant nɑnõm   2  
115 root bɑkɑʔ   2  
118 grass jukuʔ   2  
122 water word info uɑy   2  
185 we word info sikɑm   2, 65  
29 to sniff, smell nium   20  
93 to pound, beat word info nũtu   20  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
113 branch word info pɑmpɑŋ   20  
139 cold word info ŋiso̞n   20  
173 at di   20  
194 how? word info sənipɑ   20  
83 to work word info bugɑwi   21  
153 big bɑlɑk̚   21  
102 rat tikus   22  
190 other sumɑŋ   22  
191 all kɑuɲɪn   22  
33 to laugh mɑhɑ   23  
69 to hunt word info bubuʁu   23  
185 we word info ʁɑm   23  
171 to hide word info bujɑmo̞t̚   24  
111 fish iwɑʔ   25  
148 white hɑndɑʔ   25  
151 green hujɑw   25  
52 to stand togɑʔ   26  
103 meat/flesh dɑgɪŋ   26  
51 to sit mɔjo̞ŋ   28  
57 husband lɑki   28  
61 house lombɑhɑn   28  
72 to hit word info tɔstɔs   28  
4 leg/foot kukʊt̚   29  
71 to stab, pierce pɑgɑ̝s   3  
204 Eight word info wɑlu   3  
175 above diŋ:ɑʔ   30  
25 neck gɑlɑh   33  
186 you kutɪn:ɑ   34  
154 short word info buntɑʔ   35  
59 mother umɑʔ   36  
146 ash hɑmbuɑʔ   36  
54 man/male bɑkɑs   37  
168 day hɑʁɑnĩ   37  
170 when? word info kudɑsɑkɑ   38  
170 when? word info kudɑsɑkɑ   38  
209 One Hundred word info sɑʁɑtus   4  
158 narrow ʁupɪʔ   40  
161 shy, ashamed liom   40  
13 back word info kɑʁuyuŋ   41  
14 belly tɑnihĩ   41  
36 to spit hɑloto̞ʔ   41  
5 to walk lɑpɑh   42  
123 to flow ŋɑhɑɲuʔ   42  
192 and ʁiʔ   42  
130 star bintɑŋ   43  
16 intestines isɑw   44  
66 to tie up, fasten kɑʁuʔ   44  
67 to sew word info ɲõʁuʔ   45  
157 thick word info kodo̞l   45  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
62 thatch/roof pɑ̝nɑku   48  
105 tail gundɑŋ   48  
195 no, not maʔwǝt   48  
70 to shoot word info nimbɑk̚   49  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
205 Nine word info suɑy   5  
206 Ten word info puluh   5  
210 One Thousand word info sɑʁibu   5  
28 to breathe mɑhõ̞ŋɑs   50  
137 to blow word info sobu   50  
159 wide boʁɑʔ   50  
100 wing kopi   52  
101 to fly hɑmbʊʁ   52  
8 to turn word info putoʁ   53  
49 to lie down word info ŋ̩gulɪk̚   54  
147 black hɑlo̞m   55  
109 mosquito ɑgɑs   56  
112 rotten word info busuʔ   56  
94 to throw word info copɑʔ   57  
178 that sudo   57  
104 fat/grease bɑŋĩʔ   59  
160 painful, sick mɑʁɪŋ   59  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
18 breast tiʔtiʔ   6  
124 sea lɑwo̞ʔ   6  
140 dry word info ŋɔluh   63  
72 to hit word info togom   64  
144 to burn word info suɑh   64  
179 near ʁodiʔ   64  
152 small ʁonɪʔ   65  
89 to hold word info bokom   66  
95 to fall word info titiyɑʔ   66  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
182 I oɲɑʔ   7  
127 woods/forest pulɑn   71  
82 dull, blunt kudul   80  
8 to turn word info ɲimpɑŋ   81  
164 good botiʔ   81  
164 good holɑw   82  
162 old word info mu̞ni   89  
34 to cry miwɑŋ   9  
181 where? word info dipɑ   9  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: