https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Komering (Ilir), Palau Gemantung Village

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:kge  Glottocode: kome1238 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 1 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
10 dirty      
11 dust      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
41 to bite      
53 person/human being      
58 wife      
78 to cut, hack word info      
87 to swell word info      
106 snake      
149 red      
150 yellow      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
130 star bintɑŋ   43  
142 heavy biɑʔ   1  
89 to hold word info bokom   66  
80 to split word info bolɑh   1  
166 correct, true bonoʁ   1  
164 good botiʔ   81  
159 wide boʁɑʔ   50  
69 to hunt word info bubuʁu   23  
83 to work word info bugɑwi   21  
171 to hide word info bujɑmo̞t̚   24  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
99 feather bulu   1  
129 moon bulɑn   1  
9 to swim bulɑŋũ̞y   1  
114 leaf bulʊŋ   18  
154 short word info buntɑʔ   35  
26 hair word info buo̞ʔ   1  
112 rotten word info busuʔ   56  
116 flower buŋɑ   1  
117 fruit buɑh   1  
54 man/male bɑkɑs   37  
115 root bɑkɑʔ   2  
153 big bɑlɑk̚   21  
50 to dream bɑnĩpi   1  
141 wet bɑsoh   1  
120 stone bɑtu   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
30 mouth bɑŋu̞ʔ   16  
104 fat/grease bɑŋĩʔ   59  
94 to throw word info copɑʔ   57  
43 ear cupɪŋ   15, 51  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
173 at di   20  
176 below di      
167 night dibɪŋi   1  
174 in, inside dilom   1  
181 where? word info dipɑ   9  
175 above diŋ:ɑʔ   30  
103 meat/flesh dɑgɪŋ   26  
126 lake dɑnɑw   1  
107 worm (earthworm) goloŋ   15  
63 name golɑʁ   10  
134 thunder go̞go̞ʁ   1  
105 tail gundɑŋ   48  
25 neck gɑlɑh   33  
164 good holɑw   82  
121 sand honĩ   1  
133 rain hujɑn   1  
151 green hujɑw   25  
24 head hulu   1  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
146 ash hɑbu   1  
36 to spit hɑloto̞ʔ   41  
147 black hɑlo̞m   55  
146 ash hɑmbuɑʔ   36  
101 to fly hɑmbʊʁ   52  
148 white hɑndɑʔ   25  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
17 liver hɑti   1  
98 egg hɑto̞lʊy   1  
168 day hɑʁɑnĩ   37  
31 tooth ipo̞n   1  
16 intestines isɑw   44  
111 fish iwɑʔ   25  
27 nose iʁuŋ   1  
118 grass jukuʔ   2  
165 bad, evil jɑhɑt̚   1  
180 far jɑwo̞h   1  
135 lightning kilɑʔ      
185 we word info kitɑ   1  
157 thick word info kodo̞l   45  
100 wing kopi   52  
82 dull, blunt kudul   80  
170 when? word info kudɑsɑkɑ   38  
170 when? word info kudɑsɑkɑ   38  
4 leg/foot kukʊt̚   29  
108 louse word info kutu   1  
186 you kutɪn:ɑ   34  
77 to scratch word info kuykuy   19  
132 fog kɑbut̚   1  
90 to dig kɑli   1  
191 all kɑuɲɪn   22  
79 stick/wood kɑyu   1  
13 back word info kɑʁuyuŋ   41  
66 to tie up, fasten kɑʁuʔ   44  
201 Five word info limɑ   1  
161 shy, ashamed liom   40  
46 to see liɑʔ   19, 23  
61 house lombɑhɑn   28  
57 husband lɑki   28  
5 to walk lɑpɑh   42  
124 sea lɑwo̞ʔ   6  
110 spider lɑwɑh   1  
128 sky lɑŋɪʔ   1  
195 no, not maʔwǝt   48  
196 to count mb̯ilɑŋ   1  
34 to cry miwɑŋ   9  
144 to burn word info mulpʊl   18  
35 to vomit mutɑh   1  
162 old word info mu̞ni   89  
37 to eat mõŋɑn   1, 14  
28 to breathe mɑhõ̞ŋɑs   50  
47 to yawn mɑhuɑp   19  
33 to laugh mɑhɑ   23  
73 to steal mɑlɪŋ   16  
97 bird mɑnu̞ʔ   1  
75 to die, be dead mɑti   1  
45 eye mɑtɑ   1  
160 painful, sick mɑʁɪŋ   59  
51 to sit mɔjo̞ŋ   28  
85 to choose mɪlɪh   1  
32 tongue m̩ɑ   1  
91 to buy m̯boli   1  
183 thou niku   1  
70 to shoot word info nimbɑk̚   49  
156 thin word info nipɪs   1  
29 to sniff, smell nium   20  
93 to pound, beat word info nũtu   20  
84 to plant nɑnõm   2  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
55 woman/female obɑy   1  
163 new ompɑy   17  
202 Six word info onom   1  
200 Four word info opɑʔ   1  
197 One word info osɑy   1, 61  
184 he/she oyɑ   1  
182 I oɲɑʔ   7  
203 Seven word info pitu   1  
88 to squeeze word info poʁoʔ   1  
206 Ten word info puluh   5  
127 woods/forest pulɑn   71  
8 to turn word info putoʁ   53  
1 hand puŋu   17  
71 to stab, pierce pɑgɑ̝s   3  
113 branch word info pɑmpɑŋ   20  
138 warm word info pɑnɑs   1  
74 to kill pɑtiko   15  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
62 thatch/roof pɑ̝nɑku   48  
19 shoulder pɪmpɪŋg̯   16  
177 this sijɑ   16  
185 we word info sikɑm   2, 65  
178 that sino   1  
125 salt siɑ   1  
137 to blow word info sobu   50  
68 needle soʁoʔ   13  
178 that sudo   57  
190 other sumɑŋ   22  
18 breast susu   1  
144 to burn word info suɑh   64  
205 Nine word info suɑy   5  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
56 child sɑnɑʔ   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
210 One Thousand word info sɑʁibu   5  
209 One Hundred word info sɑʁɑtus   4  
42 to suck sɔʔsɔʔ   1  
194 how? word info sənipɑ   20  
102 rat tikus   22  
95 to fall word info titiyɑʔ   66  
187 they tiɑn   11  
18 breast tiʔtiʔ   6  
52 to stand togi   14  
72 to hit word info togom   64  
52 to stand togɑʔ   26  
199 Three word info tolu   1  
101 to fly toʁ̯bɑŋ   18  
155 long word info to̞jɑŋ   102  
15 bone tuhlɑn   1  
162 old word info tuhɑ   1  
86 to grow word info tumbuh   1  
48 to sleep tuʁuy   1  
169 year tɑhun   1  
81 sharp tɑjom   1  
65 rope tɑli   1  
14 belly tɑnihĩ   41  
119 earth/soil tɑnoh   1  
72 to hit word info tɔstɔs   28  
60 father ubɑʔ   13  
59 mother umɑʔ   36  
122 water word info uɑy   2  
204 Eight word info wɑlu   3  
40 to drink ŋinum   1  
139 cold word info ŋiso̞n   20  
64 to say ŋũ̞mũ̞ŋ   15  
123 to flow ŋɑhɑɲuʔ   42  
38 to chew word info ŋɑlŋɑl   13  
140 dry word info ŋɔluh   63  
44 to hear ŋ̩do̞ŋih   1  
49 to lie down word info ŋ̩gulɪk̚   54  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
109 mosquito ɑgɑs   56  
193 if ɑmɑn   10  
188 what? word info ɑpiyɑ   1  
143 fire ɑpu̞y   1  
96 dog ɑsu   1  
136 wind ɑŋɪn   1  
8 to turn word info ɲimpɑŋ   81  
67 to sew word info ɲõʁuʔ   45  
192 and ʁiʔ   42  
179 near ʁodiʔ   64  
152 small ʁonɪʔ   65  
158 narrow ʁupɪʔ   40  
198 Two word info ʁuɑ   1  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
23 blood ʁɑh   1  
185 we word info ʁɑm   23  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
6 road/path ʁɑŋʁɑyɑ   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: