https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Komering (Ilir), Palau Gemantung Village

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:kge  Glottocode: kome1238 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above diŋ:ɑʔ   30  
191 all kɑuɲɪn   22  
192 and ʁiʔ   42  
146 ash hɑbu   1  
146 ash hɑmbuɑʔ   36  
173 at di   20  
13 back word info kɑʁuyuŋ   41  
165 bad, evil jɑhɑt̚   1  
14 belly tɑnihĩ   41  
176 below di      
153 big bɑlɑk̚   21  
97 bird mɑnu̞ʔ   1  
147 black hɑlo̞m   55  
23 blood ʁɑh   1  
15 bone tuhlɑn   1  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
113 branch word info pɑmpɑŋ   20  
18 breast susu   1  
18 breast tiʔtiʔ   6  
56 child sɑnɑʔ   1  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
139 cold word info ŋiso̞n   20  
166 correct, true bonoʁ   1  
168 day hɑʁɑnĩ   37  
10 dirty      
96 dog ɑsu   1  
140 dry word info ŋɔluh   63  
82 dull, blunt kudul   80  
11 dust      
43 ear cupɪŋ   15, 51  
119 earth/soil tɑnoh   1  
98 egg hɑto̞lʊy   1  
204 Eight word info wɑlu   3  
45 eye mɑtɑ   1  
180 far jɑwo̞h   1  
104 fat/grease bɑŋĩʔ   59  
60 father ubɑʔ   13  
99 feather bulu   1  
208 Fifty word info      
143 fire ɑpu̞y   1  
111 fish iwɑʔ   25  
201 Five word info limɑ   1  
116 flower buŋɑ   1  
132 fog kɑbut̚   1  
200 Four word info opɑʔ   1  
117 fruit buɑh   1  
164 good botiʔ   81  
164 good holɑw   82  
118 grass jukuʔ   2  
151 green hujɑw   25  
26 hair word info buo̞ʔ   1  
1 hand puŋu   17  
184 he/she oyɑ   1  
24 head hulu   1  
142 heavy biɑʔ   1  
61 house lombɑhɑn   28  
194 how? word info sənipɑ   20  
57 husband lɑki   28  
182 I oɲɑʔ   7  
193 if ɑmɑn   10  
174 in, inside dilom   1  
16 intestines isɑw   44  
126 lake dɑnɑw   1  
114 leaf bulʊŋ   18  
2 left      
4 leg/foot kukʊt̚   29  
135 lightning kilɑʔ      
17 liver hɑti   1  
155 long word info to̞jɑŋ   102  
108 louse word info kutu   1  
54 man/male bɑkɑs   37  
103 meat/flesh dɑgɪŋ   26  
129 moon bulɑn   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
59 mother umɑʔ   36  
30 mouth bɑŋu̞ʔ   16  
63 name golɑʁ   10  
158 narrow ʁupɪʔ   40  
179 near ʁodiʔ   64  
25 neck gɑlɑh   33  
68 needle soʁoʔ   13  
163 new ompɑy   17  
167 night dibɪŋi   1  
205 Nine word info suɑy   5  
195 no, not maʔwǝt   48  
27 nose iʁuŋ   1  
162 old word info tuhɑ   1  
162 old word info mu̞ni   89  
197 One word info osɑy   1, 61  
209 One Hundred word info sɑʁɑtus   4  
210 One Thousand word info sɑʁibu   5  
190 other sumɑŋ   22  
160 painful, sick mɑʁɪŋ   59  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
53 person/human being      
133 rain hujɑn   1  
102 rat tikus   22  
149 red      
3 right      
6 road/path ʁɑŋʁɑyɑ   1  
115 root bɑkɑʔ   2  
65 rope tɑli   1  
112 rotten word info busuʔ   56  
125 salt siɑ   1  
121 sand honĩ   1  
124 sea lɑwo̞ʔ   6  
203 Seven word info pitu   1  
81 sharp tɑjom   1  
154 short word info buntɑʔ   35  
19 shoulder pɪmpɪŋg̯   16  
161 shy, ashamed liom   40  
202 Six word info onom   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
128 sky lɑŋɪʔ   1  
152 small ʁonɪʔ   65  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
106 snake      
110 spider lɑwɑh   1  
130 star bintɑŋ   43  
79 stick/wood kɑyu   1  
120 stone bɑtu   1  
105 tail gundɑŋ   48  
206 Ten word info puluh   5  
178 that sino   1  
178 that sudo   57  
62 thatch/roof pɑ̝nɑku   48  
187 they tiɑn   11  
157 thick word info kodo̞l   45  
156 thin word info nipɪs   1  
177 this sijɑ   16  
183 thou niku   1  
199 Three word info tolu   1  
134 thunder go̞go̞ʁ   1  
41 to bite      
137 to blow word info sobu   50  
28 to breathe mɑhõ̞ŋɑs   50  
144 to burn word info mulpʊl   18  
144 to burn word info suɑh   64  
91 to buy m̯boli   1  
38 to chew word info ŋɑlŋɑl   13  
85 to choose mɪlɪh   1  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
196 to count mb̯ilɑŋ   1  
34 to cry miwɑŋ   9  
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead mɑti   1  
90 to dig kɑli   1  
50 to dream bɑnĩpi   1  
40 to drink ŋinum   1  
37 to eat mõŋɑn   1, 14  
95 to fall word info titiyɑʔ   66  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
123 to flow ŋɑhɑɲuʔ   42  
101 to fly hɑmbʊʁ   52  
101 to fly toʁ̯bɑŋ   18  
86 to grow word info tumbuh   1  
44 to hear ŋ̩do̞ŋih   1  
171 to hide word info bujɑmo̞t̚   24  
72 to hit word info togom   64  
72 to hit word info tɔstɔs   28  
89 to hold word info bokom   66  
69 to hunt word info bubuʁu   23  
74 to kill pɑtiko   15  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh mɑhɑ   23  
49 to lie down word info ŋ̩gulɪk̚   54  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
84 to plant nɑnõm   2  
93 to pound, beat word info nũtu   20  
64 to say ŋũ̞mũ̞ŋ   15  
77 to scratch word info kuykuy   19  
46 to see liɑʔ   19, 23  
67 to sew word info ɲõʁuʔ   45  
70 to shoot word info nimbɑk̚   49  
51 to sit mɔjo̞ŋ   28  
48 to sleep tuʁuy   1  
29 to sniff, smell nium   20  
36 to spit hɑloto̞ʔ   41  
80 to split word info bolɑh   1  
88 to squeeze word info poʁoʔ   1  
71 to stab, pierce pɑgɑ̝s   3  
52 to stand togɑʔ   26  
52 to stand togi   14  
73 to steal mɑlɪŋ   16  
42 to suck sɔʔsɔʔ   1  
87 to swell word info      
9 to swim bulɑŋũ̞y   1  
21 to think      
94 to throw word info copɑʔ   57  
66 to tie up, fasten kɑʁuʔ   44  
8 to turn word info ɲimpɑŋ   81  
8 to turn word info putoʁ   53  
35 to vomit mutɑh   1  
5 to walk lɑpɑh   42  
83 to work word info bugɑwi   21  
47 to yawn mɑhuɑp   19  
32 tongue m̩ɑ   1  
31 tooth ipo̞n   1  
207 Twenty word info      
198 Two word info ʁuɑ   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
122 water word info uɑy   2  
185 we word info sikɑm   2, 65  
185 we word info kitɑ   1  
185 we word info ʁɑm   23  
141 wet bɑsoh   1  
188 what? word info ɑpiyɑ   1  
170 when? word info kudɑsɑkɑ   38  
170 when? word info kudɑsɑkɑ   38  
181 where? word info dipɑ   9  
148 white hɑndɑʔ   25  
189 who? word info sɑpɑ   12  
159 wide boʁɑʔ   50  
58 wife      
136 wind ɑŋɪn   1  
100 wing kopi   52  
55 woman/female obɑy   1  
127 woods/forest pulɑn   71  
107 worm (earthworm) goloŋ   15  
169 year tɑhun   1  
150 yellow      
186 you kutɪn:ɑ   34  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: