https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Komering (Ulu), Perjaya Village

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:kge  Glottocode: kome1238 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 1 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand puŋũ   17  
2 left      
3 right      
4 leg/foot kʊkʊt   29  
5 to walk lɑpɑh   42  
6 road/path ŋəʁɑyɑ   1  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
8 to turn word info biluk   24  
8 to turn word info bɘputoʁ   53  
9 to swim lɑŋuy   1  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
11 dust hɑlɘpuʔ   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
13 back word info      
14 belly bɘtɔŋ   29  
15 bone tʊhlɑn   1  
16 intestines isi   44  
16 intestines bɘtoŋ   45  
17 liver hɑti   1  
18 breast ɪmɛ̃ʔ   36  
19 shoulder pɪŋpɪŋ   16  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear ʁɑbɑy   14  
23 blood ʁɑh   1  
24 head hulu   1  
25 neck gɑlɑh   33  
26 hair word info buo̟ʔ   1  
27 nose iʁʊŋ   1  
28 to breathe mɘŋɑs   50  
29 to sniff, smell munduŋ   34  
29 to sniff, smell ɲium   20  
30 mouth bɑŋʊʔ   16  
31 tooth ipɔn   1  
32 tongue m̩ɑ   1  
33 to laugh məhɑ̃   23  
34 to cry miwɑŋ   9  
35 to vomit mutɑh   1  
36 to spit mɘlɘtoʔ   41  
37 to eat mɘŋɑn   1, 14  
38 to chew word info ŋɑɲol   13  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite ŋɘʁoh   1  
42 to suck hisoʔ   1  
43 ear cupɪŋ   15, 51  
44 to hear nɘŋis   1  
45 eye mɑtɑ   1  
46 to see ŋɘliɑʔ   19, 23  
47 to yawn huɑphuɑpɑn   19  
48 to sleep pɘdom   16  
48 to sleep tuʁʊy   1  
49 to lie down word info      
50 to dream bɘnipi   1  
51 to sit bijoŋ   28  
52 to stand miɲjɑʔ   38  
52 to stand tɘgɑʔ   26  
53 person/human being      
54 man/male bɑkɑs   37  
55 woman/female bɑy   1  
56 child ɑnɑʔ   1  
57 husband      
58 wife iŋgomɑn   25  
59 mother induʔ   10  
59 mother umɑʔ   10  
60 father bɑʔ   13  
61 house lɘmbɑhɑn   33  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
63 name      
64 to say ŋumuŋ   15  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten kɑʁoʔ   44  
67 to sew word info ɲɨʁu̠ʔ   45  
68 needle sɨʁoʔ   13  
69 to hunt word info mbuʁu   23  
70 to shoot word info nɪmbɑk   49  
71 to stab, pierce tujɑh   22  
72 to hit word info tɘgom   64  
73 to steal mɑliŋ   16  
74 to kill pɑtiko   15  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
77 to scratch word info kuykuy   19  
78 to cut, hack word info pɘloʔ   72  
79 stick/wood      
80 to split word info bɘlɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
82 dull, blunt kudul   80  
83 to work word info bɘgɑwi   21  
84 to plant nɑnom   2  
85 to choose pilih   1  
86 to grow word info tuoh   1, 25  
87 to swell word info bɑyoh   1  
88 to squeeze word info pioh   55  
89 to hold word info bɘkom   66  
90 to dig      
91 to buy bɘli   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
93 to pound, beat word info nutu   20  
94 to throw word info cɑpɑʔ   57  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
96 dog ɑsu   1  
97 bird buruŋ   17  
97 bird mɑnoʔ   1  
98 egg tɑhluy   1  
99 feather bulu   1  
100 wing kɘpi   52  
101 to fly hɑmboʁ   52  
102 rat tikus   22  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
104 fat/grease gɑjih   60  
104 fat/grease tɑbohtɑboh   23  
105 tail gundɑŋ   48  
106 snake ulɑ̝y   2  
107 worm (earthworm) gɘloŋ   15  
108 louse word info kutu   1  
109 mosquito hɑgɑs   56  
110 spider lɑwɑh   1  
111 fish iwɑ   25  
112 rotten word info busuʔ   56  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
114 leaf buluŋ   18  
115 root bɑkɑʔ   2  
116 flower buŋɑ   1  
117 fruit buɑh   1  
118 grass jukuʔ   2  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand hɘni   1  
122 water word info wɑy   2  
123 to flow məhɑɲũʔ   42  
124 sea lɑwoʔ   6  
125 salt uyɑh   15  
126 lake dɑnɑw   1  
127 woods/forest pulɑn   71  
128 sky lɑŋɪʔ   1  
129 moon bulɑn   1  
130 star bintɑŋ   43  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
132 fog kɑbut   1  
133 rain tɘʁɑy   35  
134 thunder gɘgoʁ   1  
135 lightning kilɑʔ   1  
136 wind ɑŋin   1  
137 to blow word info sɘbuh   50  
138 warm word info pɑnɑs   1  
139 cold word info ŋison   20  
140 dry word info ŋɘluh   63  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpuy   1  
144 to burn word info suɑh   64  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
146 ash hɑbu   1  
147 black hɑlom   55  
148 white hɑndɑʔ   25  
149 red      
150 yellow      
151 green hujɑ̝w   25  
152 small ʁɘnɪʔ   65  
153 big bɑlɑk   21  
154 short word info buntɑʔ   35  
155 long word info tijɑŋ   102  
156 thin word info nipis   1  
157 thick word info kɘdo̟l   45  
158 narrow ʁupɪʔ   40  
159 wide bɘʁɑʔ   50  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
161 shy, ashamed liom   40  
162 old word info tuhɑ   1  
162 old word info ʁuni   89  
163 new      
164 good hɘlɑw   82  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
166 correct, true bɘnoʁ   1  
167 night dibiŋi   1  
168 day huʁɑni   37  
169 year tɑhun   1  
169 year tɑun   1  
170 when? word info kɘmɘdɑ   38  
171 to hide word info bɘjɑmoʔ   24  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
173 at      
174 in, inside dɘlom   1  
175 above di      
176 below dɘbɑh   1  
177 this   29  
178 that sino   1  
179 near pɘdok   65  
180 far jɑwoh   1  
181 where? word info dipɑ   9  
182 I ɲ̩ɑʔ   7  
183 thou niku   1  
184 he/she yɑnɑ   1  
185 we word info sikɑm   2, 65  
185 we word info ʁɑm   23  
186 you kuti   34  
186 you kuɲɪn   34  
187 they tiɑn   11  
188 what? word info ɑpi   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
190 other sumɑ̃ŋ   22  
191 all kuɲɪ̃n   22  
192 and ʁɪʔ   42  
193 if ɑmon   10  
194 how? word info juʔsipɑ   20  
195 no, not maʔwat   48  
195 no, not mawat   48  
196 to count      
197 One word info s̩ɑy   1, 61  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info tɘlu   1  
200 Four word info      
201 Five word info limɑ   1  
202 Six word info n:om   1  
203 Seven word info pitu   1  
204 Eight word info wɑlu   3  
205 Nine word info suɑy   5  
206 Ten word info puluh   5  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info sɘʁɑtus   4  
210 One Thousand word info sɘʁibu   5  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: