https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Komering (Ulu), Perjaya Village

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:kge  Glottocode: kome1238 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
13 back word info      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
57 husband      
63 name      
79 stick/wood      
90 to dig      
149 red      
150 yellow      
163 new      
173 at      
196 to count      
200 Four word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
175 above di      
6 road/path ŋəʁɑyɑ   1  
9 to swim lɑŋuy   1  
11 dust hɑlɘpuʔ   1  
15 bone tʊhlɑn   1  
17 liver hɑti   1  
23 blood ʁɑh   1  
24 head hulu   1  
26 hair word info buo̟ʔ   1  
27 nose iʁʊŋ   1  
31 tooth ipɔn   1  
32 tongue m̩ɑ   1  
35 to vomit mutɑh   1  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite ŋɘʁoh   1  
42 to suck hisoʔ   1  
44 to hear nɘŋis   1  
45 eye mɑtɑ   1  
48 to sleep tuʁʊy   1  
50 to dream bɘnipi   1  
55 woman/female bɑy   1  
56 child ɑnɑʔ   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
65 rope tɑli   1  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
80 to split word info bɘlɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
85 to choose pilih   1  
87 to swell word info bɑyoh   1  
91 to buy bɘli   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
96 dog ɑsu   1  
97 bird mɑnoʔ   1  
98 egg tɑhluy   1  
99 feather bulu   1  
108 louse word info kutu   1  
110 spider lɑwɑh   1  
116 flower buŋɑ   1  
117 fruit buɑh   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand hɘni   1  
126 lake dɑnɑw   1  
128 sky lɑŋɪʔ   1  
129 moon bulɑn   1  
132 fog kɑbut   1  
134 thunder gɘgoʁ   1  
135 lightning kilɑʔ   1  
136 wind ɑŋin   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpuy   1  
146 ash hɑbu   1  
156 thin word info nipis   1  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
162 old word info tuhɑ   1  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
166 correct, true bɘnoʁ   1  
167 night dibiŋi   1  
169 year tɑhun   1  
169 year tɑun   1  
174 in, inside dɘlom   1  
176 below dɘbɑh   1  
178 that sino   1  
180 far jɑwoh   1  
183 thou niku   1  
184 he/she yɑnɑ   1  
188 what? word info ɑpi   1  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info tɘlu   1  
201 Five word info limɑ   1  
202 Six word info n:om   1  
203 Seven word info pitu   1  
37 to eat mɘŋɑn   1, 14  
86 to grow word info tuoh   1, 25  
197 One word info s̩ɑy   1, 61  
59 mother induʔ   10  
59 mother umɑʔ   10  
193 if ɑmon   10  
155 long word info tijɑŋ   102  
187 they tiɑn   11  
189 who? word info sɑpɑ   12  
38 to chew word info ŋɑɲol   13  
60 father bɑʔ   13  
68 needle sɨʁoʔ   13  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
64 to say ŋumuŋ   15  
74 to kill pɑtiko   15  
107 worm (earthworm) gɘloŋ   15  
125 salt uyɑh   15  
43 ear cupɪŋ   15, 51  
19 shoulder pɪŋpɪŋ   16  
30 mouth bɑŋʊʔ   16  
48 to sleep pɘdom   16  
73 to steal mɑliŋ   16  
1 hand puŋũ   17  
97 bird buruŋ   17  
12 skin bɑwɑʔ   18  
114 leaf buluŋ   18  
47 to yawn huɑphuɑpɑn   19  
77 to scratch word info kuykuy   19  
46 to see ŋɘliɑʔ   19, 23  
84 to plant nɑnom   2  
106 snake ulɑ̝y   2  
115 root bɑkɑʔ   2  
118 grass jukuʔ   2  
122 water word info wɑy   2  
185 we word info sikɑm   2, 65  
29 to sniff, smell ɲium   20  
93 to pound, beat word info nutu   20  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
139 cold word info ŋison   20  
194 how? word info juʔsipɑ   20  
83 to work word info bɘgɑwi   21  
153 big bɑlɑk   21  
71 to stab, pierce tujɑh   22  
102 rat tikus   22  
190 other sumɑ̃ŋ   22  
191 all kuɲɪ̃n   22  
33 to laugh məhɑ̃   23  
69 to hunt word info mbuʁu   23  
104 fat/grease tɑbohtɑboh   23  
185 we word info ʁɑm   23  
8 to turn word info biluk   24  
171 to hide word info bɘjɑmoʔ   24  
58 wife iŋgomɑn   25  
111 fish iwɑ   25  
148 white hɑndɑʔ   25  
151 green hujɑ̝w   25  
52 to stand tɘgɑʔ   26  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
51 to sit bijoŋ   28  
4 leg/foot kʊkʊt   29  
14 belly bɘtɔŋ   29  
177 this   29  
204 Eight word info wɑlu   3  
25 neck gɑlɑh   33  
61 house lɘmbɑhɑn   33  
29 to sniff, smell munduŋ   34  
186 you kuti   34  
186 you kuɲɪn   34  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
133 rain tɘʁɑy   35  
154 short word info buntɑʔ   35  
18 breast ɪmɛ̃ʔ   36  
54 man/male bɑkɑs   37  
168 day huʁɑni   37  
52 to stand miɲjɑʔ   38  
170 when? word info kɘmɘdɑ   38  
209 One Hundred word info sɘʁɑtus   4  
158 narrow ʁupɪʔ   40  
161 shy, ashamed liom   40  
36 to spit mɘlɘtoʔ   41  
5 to walk lɑpɑh   42  
123 to flow məhɑɲũʔ   42  
192 and ʁɪʔ   42  
130 star bintɑŋ   43  
16 intestines isi   44  
66 to tie up, fasten kɑʁoʔ   44  
16 intestines bɘtoŋ   45  
67 to sew word info ɲɨʁu̠ʔ   45  
157 thick word info kɘdo̟l   45  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
105 tail gundɑŋ   48  
195 no, not maʔwat   48  
195 no, not mawat   48  
70 to shoot word info nɪmbɑk   49  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
205 Nine word info suɑy   5  
206 Ten word info puluh   5  
210 One Thousand word info sɘʁibu   5  
28 to breathe mɘŋɑs   50  
137 to blow word info sɘbuh   50  
159 wide bɘʁɑʔ   50  
100 wing kɘpi   52  
101 to fly hɑmboʁ   52  
8 to turn word info bɘputoʁ   53  
88 to squeeze word info pioh   55  
147 black hɑlom   55  
109 mosquito hɑgɑs   56  
112 rotten word info busuʔ   56  
94 to throw word info cɑpɑʔ   57  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
124 sea lɑwoʔ   6  
104 fat/grease gɑjih   60  
140 dry word info ŋɘluh   63  
72 to hit word info tɘgom   64  
144 to burn word info suɑh   64  
152 small ʁɘnɪʔ   65  
179 near pɘdok   65  
89 to hold word info bɘkom   66  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
182 I ɲ̩ɑʔ   7  
127 woods/forest pulɑn   71  
78 to cut, hack word info pɘloʔ   72  
82 dull, blunt kudul   80  
164 good hɘlɑw   82  
162 old word info ʁuni   89  
34 to cry miwɑŋ   9  
181 where? word info dipɑ   9  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: