https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Komering (Ulu), Perjaya Village

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:kge  Glottocode: kome1238 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
13 back word info      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
57 husband      
63 name      
79 stick/wood      
90 to dig      
149 red      
150 yellow      
163 new      
173 at      
196 to count      
200 Four word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
51 to sit bijoŋ   28  
8 to turn word info biluk   24  
130 star bintɑŋ   43  
142 heavy biɑʔ   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
99 feather bulu   1  
114 leaf buluŋ   18  
129 moon bulɑn   1  
154 short word info buntɑʔ   35  
26 hair word info buo̟ʔ   1  
97 bird buruŋ   17  
112 rotten word info busuʔ   56  
116 flower buŋɑ   1  
117 fruit buɑh   1  
54 man/male bɑkɑs   37  
115 root bɑkɑʔ   2  
153 big bɑlɑk   21  
141 wet bɑsoh   1  
120 stone bɑtu   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
55 woman/female bɑy   1  
87 to swell word info bɑyoh   1  
30 mouth bɑŋʊʔ   16  
60 father bɑʔ   13  
83 to work word info bɘgɑwi   21  
171 to hide word info bɘjɑmoʔ   24  
89 to hold word info bɘkom   66  
91 to buy bɘli   1  
80 to split word info bɘlɑh   1  
50 to dream bɘnipi   1  
166 correct, true bɘnoʁ   1  
8 to turn word info bɘputoʁ   53  
16 intestines bɘtoŋ   45  
14 belly bɘtɔŋ   29  
159 wide bɘʁɑʔ   50  
43 ear cupɪŋ   15, 51  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
94 to throw word info cɑpɑʔ   57  
175 above di      
167 night dibiŋi   1  
181 where? word info dipɑ   9  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
126 lake dɑnɑw   1  
176 below dɘbɑh   1  
174 in, inside dɘlom   1  
105 tail gundɑŋ   48  
104 fat/grease gɑjih   60  
25 neck gɑlɑh   33  
134 thunder gɘgoʁ   1  
107 worm (earthworm) gɘloŋ   15  
42 to suck hisoʔ   1  
151 green hujɑ̝w   25  
24 head hulu   1  
47 to yawn huɑphuɑpɑn   19  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
168 day huʁɑni   37  
146 ash hɑbu   1  
109 mosquito hɑgɑs   56  
147 black hɑlom   55  
11 dust hɑlɘpuʔ   1  
101 to fly hɑmboʁ   52  
148 white hɑndɑʔ   25  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
17 liver hɑti   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
164 good hɘlɑw   82  
121 sand hɘni   1  
59 mother induʔ   10  
31 tooth ipɔn   1  
16 intestines isi   44  
111 fish iwɑ   25  
58 wife iŋgomɑn   25  
27 nose iʁʊŋ   1  
118 grass jukuʔ   2  
194 how? word info juʔsipɑ   20  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
180 far jɑwoh   1  
135 lightning kilɑʔ   1  
82 dull, blunt kudul   80  
186 you kuti   34  
108 louse word info kutu   1  
77 to scratch word info kuykuy   19  
186 you kuɲɪn   34  
191 all kuɲɪ̃n   22  
132 fog kɑbut   1  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
66 to tie up, fasten kɑʁoʔ   44  
157 thick word info kɘdo̟l   45  
170 when? word info kɘmɘdɑ   38  
100 wing kɘpi   52  
4 leg/foot kʊkʊt   29  
201 Five word info limɑ   1  
161 shy, ashamed liom   40  
5 to walk lɑpɑh   42  
124 sea lɑwoʔ   6  
110 spider lɑwɑh   1  
9 to swim lɑŋuy   1  
128 sky lɑŋɪʔ   1  
61 house lɘmbɑhɑn   33  
195 no, not mawat   48  
195 no, not maʔwat   48  
69 to hunt word info mbuʁu   23  
34 to cry miwɑŋ   9  
52 to stand miɲjɑʔ   38  
29 to sniff, smell munduŋ   34  
35 to vomit mutɑh   1  
73 to steal mɑliŋ   16  
97 bird mɑnoʔ   1  
75 to die, be dead mɑti   1  
45 eye mɑtɑ   1  
36 to spit mɘlɘtoʔ   41  
37 to eat mɘŋɑn   1, 14  
28 to breathe mɘŋɑs   50  
123 to flow məhɑɲũʔ   42  
33 to laugh məhɑ̃   23  
32 tongue m̩ɑ   1  
202 Six word info n:om   1  
183 thou niku   1  
156 thin word info nipis   1  
93 to pound, beat word info nutu   20  
84 to plant nɑnom   2  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
44 to hear nɘŋis   1  
70 to shoot word info nɪmbɑk   49  
85 to choose pilih   1  
88 to squeeze word info pioh   55  
203 Seven word info pitu   1  
206 Ten word info puluh   5  
127 woods/forest pulɑn   71  
1 hand puŋũ   17  
138 warm word info pɑnɑs   1  
74 to kill pɑtiko   15  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
179 near pɘdok   65  
48 to sleep pɘdom   16  
78 to cut, hack word info pɘloʔ   72  
19 shoulder pɪŋpɪŋ   16  
185 we word info sikɑm   2, 65  
178 that sino   1  
190 other sumɑ̃ŋ   22  
144 to burn word info suɑh   64  
205 Nine word info suɑy   5  
177 this   29  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
137 to blow word info sɘbuh   50  
210 One Thousand word info sɘʁibu   5  
209 One Hundred word info sɘʁɑtus   4  
68 needle sɨʁoʔ   13  
197 One word info s̩ɑy   1, 61  
155 long word info tijɑŋ   102  
102 rat tikus   22  
187 they tiɑn   11  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
162 old word info tuhɑ   1  
71 to stab, pierce tujɑh   22  
86 to grow word info tuoh   1, 25  
48 to sleep tuʁʊy   1  
104 fat/grease tɑbohtɑboh   23  
98 egg tɑhluy   1  
169 year tɑhun   1  
81 sharp tɑjom   1  
65 rope tɑli   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
169 year tɑun   1  
72 to hit word info tɘgom   64  
52 to stand tɘgɑʔ   26  
199 Three word info tɘlu   1  
133 rain tɘʁɑy   35  
15 bone tʊhlɑn   1  
106 snake ulɑ̝y   2  
59 mother umɑʔ   10  
125 salt uyɑh   15  
204 Eight word info wɑlu   3  
122 water word info wɑy   2  
184 he/she yɑnɑ   1  
40 to drink ŋinum   1  
139 cold word info ŋison   20  
64 to say ŋumuŋ   15  
38 to chew word info ŋɑɲol   13  
46 to see ŋɘliɑʔ   19, 23  
140 dry word info ŋɘluh   63  
41 to bite ŋɘʁoh   1  
6 road/path ŋəʁɑyɑ   1  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
193 if ɑmon   10  
56 child ɑnɑʔ   1  
188 what? word info ɑpi   1  
143 fire ɑpuy   1  
96 dog ɑsu   1  
136 wind ɑŋin   1  
18 breast ɪmɛ̃ʔ   36  
29 to sniff, smell ɲium   20  
67 to sew word info ɲɨʁu̠ʔ   45  
182 I ɲ̩ɑʔ   7  
162 old word info ʁuni   89  
158 narrow ʁupɪʔ   40  
198 Two word info ʁuɑ   1  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
23 blood ʁɑh   1  
185 we word info ʁɑm   23  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
152 small ʁɘnɪʔ   65  
192 and ʁɪʔ   42  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: