https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Komering (Ulu), Perjaya Village

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:kge  Glottocode: kome1238 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above di      
191 all kuɲɪ̃n   22  
192 and ʁɪʔ   42  
146 ash hɑbu   1  
173 at      
13 back word info      
165 bad, evil jɑhɑt   1  
14 belly bɘtɔŋ   29  
176 below dɘbɑh   1  
153 big bɑlɑk   21  
97 bird buruŋ   17  
97 bird mɑnoʔ   1  
147 black hɑlom   55  
23 blood ʁɑh   1  
15 bone tʊhlɑn   1  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
18 breast ɪmɛ̃ʔ   36  
56 child ɑnɑʔ   1  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
139 cold word info ŋison   20  
166 correct, true bɘnoʁ   1  
168 day huʁɑni   37  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
96 dog ɑsu   1  
140 dry word info ŋɘluh   63  
82 dull, blunt kudul   80  
11 dust hɑlɘpuʔ   1  
43 ear cupɪŋ   15, 51  
119 earth/soil tɑnoh   1  
98 egg tɑhluy   1  
204 Eight word info wɑlu   3  
45 eye mɑtɑ   1  
180 far jɑwoh   1  
104 fat/grease gɑjih   60  
104 fat/grease tɑbohtɑboh   23  
60 father bɑʔ   13  
99 feather bulu   1  
208 Fifty word info      
143 fire ɑpuy   1  
111 fish iwɑ   25  
201 Five word info limɑ   1  
116 flower buŋɑ   1  
132 fog kɑbut   1  
200 Four word info      
117 fruit buɑh   1  
164 good hɘlɑw   82  
118 grass jukuʔ   2  
151 green hujɑ̝w   25  
26 hair word info buo̟ʔ   1  
1 hand puŋũ   17  
184 he/she yɑnɑ   1  
24 head hulu   1  
142 heavy biɑʔ   1  
61 house lɘmbɑhɑn   33  
194 how? word info juʔsipɑ   20  
57 husband      
182 I ɲ̩ɑʔ   7  
193 if ɑmon   10  
174 in, inside dɘlom   1  
16 intestines isi   44  
16 intestines bɘtoŋ   45  
126 lake dɑnɑw   1  
114 leaf buluŋ   18  
2 left      
4 leg/foot kʊkʊt   29  
135 lightning kilɑʔ   1  
17 liver hɑti   1  
155 long word info tijɑŋ   102  
108 louse word info kutu   1  
54 man/male bɑkɑs   37  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
129 moon bulɑn   1  
109 mosquito hɑgɑs   56  
59 mother induʔ   10  
59 mother umɑʔ   10  
30 mouth bɑŋʊʔ   16  
63 name      
158 narrow ʁupɪʔ   40  
179 near pɘdok   65  
25 neck gɑlɑh   33  
68 needle sɨʁoʔ   13  
163 new      
167 night dibiŋi   1  
205 Nine word info suɑy   5  
195 no, not maʔwat   48  
195 no, not mawat   48  
27 nose iʁʊŋ   1  
162 old word info tuhɑ   1  
162 old word info ʁuni   89  
197 One word info s̩ɑy   1, 61  
209 One Hundred word info sɘʁɑtus   4  
210 One Thousand word info sɘʁibu   5  
190 other sumɑ̃ŋ   22  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
53 person/human being      
133 rain tɘʁɑy   35  
102 rat tikus   22  
149 red      
3 right      
6 road/path ŋəʁɑyɑ   1  
115 root bɑkɑʔ   2  
65 rope tɑli   1  
112 rotten word info busuʔ   56  
125 salt uyɑh   15  
121 sand hɘni   1  
124 sea lɑwoʔ   6  
203 Seven word info pitu   1  
81 sharp tɑjom   1  
154 short word info buntɑʔ   35  
19 shoulder pɪŋpɪŋ   16  
161 shy, ashamed liom   40  
202 Six word info n:om   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
128 sky lɑŋɪʔ   1  
152 small ʁɘnɪʔ   65  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
106 snake ulɑ̝y   2  
110 spider lɑwɑh   1  
130 star bintɑŋ   43  
79 stick/wood      
120 stone bɑtu   1  
105 tail gundɑŋ   48  
206 Ten word info puluh   5  
178 that sino   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
187 they tiɑn   11  
157 thick word info kɘdo̟l   45  
156 thin word info nipis   1  
177 this   29  
183 thou niku   1  
199 Three word info tɘlu   1  
134 thunder gɘgoʁ   1  
41 to bite ŋɘʁoh   1  
137 to blow word info sɘbuh   50  
28 to breathe mɘŋɑs   50  
144 to burn word info suɑh   64  
91 to buy bɘli   1  
38 to chew word info ŋɑɲol   13  
85 to choose pilih   1  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
196 to count      
34 to cry miwɑŋ   9  
78 to cut, hack word info pɘloʔ   72  
75 to die, be dead mɑti   1  
90 to dig      
50 to dream bɘnipi   1  
40 to drink ŋinum   1  
37 to eat mɘŋɑn   1, 14  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
123 to flow məhɑɲũʔ   42  
101 to fly hɑmboʁ   52  
86 to grow word info tuoh   1, 25  
44 to hear nɘŋis   1  
171 to hide word info bɘjɑmoʔ   24  
72 to hit word info tɘgom   64  
89 to hold word info bɘkom   66  
69 to hunt word info mbuʁu   23  
74 to kill pɑtiko   15  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh məhɑ̃   23  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
84 to plant nɑnom   2  
93 to pound, beat word info nutu   20  
64 to say ŋumuŋ   15  
77 to scratch word info kuykuy   19  
46 to see ŋɘliɑʔ   19, 23  
67 to sew word info ɲɨʁu̠ʔ   45  
70 to shoot word info nɪmbɑk   49  
51 to sit bijoŋ   28  
48 to sleep pɘdom   16  
48 to sleep tuʁʊy   1  
29 to sniff, smell munduŋ   34  
29 to sniff, smell ɲium   20  
36 to spit mɘlɘtoʔ   41  
80 to split word info bɘlɑh   1  
88 to squeeze word info pioh   55  
71 to stab, pierce tujɑh   22  
52 to stand miɲjɑʔ   38  
52 to stand tɘgɑʔ   26  
73 to steal mɑliŋ   16  
42 to suck hisoʔ   1  
87 to swell word info bɑyoh   1  
9 to swim lɑŋuy   1  
21 to think      
94 to throw word info cɑpɑʔ   57  
66 to tie up, fasten kɑʁoʔ   44  
8 to turn word info biluk   24  
8 to turn word info bɘputoʁ   53  
35 to vomit mutɑh   1  
5 to walk lɑpɑh   42  
83 to work word info bɘgɑwi   21  
47 to yawn huɑphuɑpɑn   19  
32 tongue m̩ɑ   1  
31 tooth ipɔn   1  
207 Twenty word info      
198 Two word info ʁuɑ   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
122 water word info wɑy   2  
185 we word info sikɑm   2, 65  
185 we word info ʁɑm   23  
141 wet bɑsoh   1  
188 what? word info ɑpi   1  
170 when? word info kɘmɘdɑ   38  
181 where? word info dipɑ   9  
148 white hɑndɑʔ   25  
189 who? word info sɑpɑ   12  
159 wide bɘʁɑʔ   50  
58 wife iŋgomɑn   25  
136 wind ɑŋin   1  
100 wing kɘpi   52  
55 woman/female bɑy   1  
127 woods/forest pulɑn   71  
107 worm (earthworm) gɘloŋ   15  
169 year tɑhun   1  
169 year tɑun   1  
150 yellow      
186 you kuti   34  
186 you kuɲɪn   34  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: