https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Komering (Kayu Agung Pendatang)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:kge  Glottocode: kome1238 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 3 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
11 dust      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
38 to chew word info      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
54 man/male      
78 to cut, hack word info      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
90 to dig      
95 to fall word info      
126 lake      
129 moon      
134 thunder      
168 day      
171 to hide word info      
186 you      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
196 to count      
199 Three word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
83 to work word info begwɑy   21  
61 house benue   22  
8 to turn word info biluk   24  
130 star bintɑŋ   43  
142 heavy biɑt   1  
91 to buy boli   1  
80 to split word info bolɑh   1  
166 correct, true bonor   1  
14 belly botoŋ   29  
159 wide boʁɑt   50  
92 to open, uncover buke   1  
99 feather bulu   1  
114 leaf buluŋ   18  
105 tail buntʊt   50  
26 hair word info buoʔ   1  
112 rotten word info busuʔ   56  
116 flower buŋe   1  
117 fruit buɑh   1  
130 star bǝntuhan   1  
12 skin bɑbɑʔ   18  
153 big bɑlok   21  
60 father bɑpɑʔ   5  
141 wet bɑsoh   1  
120 stone bɑtu   1  
104 fat/grease bɑŋi   59  
89 to hold word info bɔkom   66  
69 to hunt word info bəbuʁu   23  
43 ear cupiŋ   15, 51  
172 to climb word info cɑkɑt   59  
167 night debiŋi   1  
176 below debɑhɑn   1  
181 where? word info dekude   43  
173 at di   20  
174 in, inside dolom   1  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
175 above dɑtɑs   1  
41 to bite gigit   21  
25 neck gɑlɑh   33  
63 name gɔlow   10  
107 worm (earthworm) gɔloŋ   15  
42 to suck hisop   1  
164 good holow   82  
195 no, not homaʔ   48, 60  
187 they honti   11  
151 green hujow   25  
133 rain hujɑn   1  
24 head hulu   1  
76 to live, be alive huweʔ   1  
47 to yawn huɑʔ   19  
146 ash hɑbu   1  
148 white hɑnd̯ɑʔ   25  
145 smoke word info hɑsop   49  
17 liver hɑti   1  
62 thatch/roof hɑtop   1  
147 black hɑʁoŋ   56  
121 sand hɔni   1  
170 when? word info idan   1  
177 this ije   1  
178 that ini   1  
16 intestines isi   44  
27 nose iyuŋ   1  
118 grass jukut   2  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
180 far jɑwoh   1  
135 lightning kilɑt   1  
185 we word info kite   1  
140 dry word info koʁiŋ   22  
82 dull, blunt kudʊl   80  
4 leg/foot kukʊt   29  
108 louse word info kutu   1  
77 to scratch word info kuykuy   19  
150 yellow kuɲoy   1  
132 fog kɑbut   1  
10 dirty kɑmɑh   35  
79 stick/wood kɑyu   1  
66 to tie up, fasten kɑʁut   44  
31 tooth kɔdis   26  
100 wing kɔpi   52  
44 to hear kədoŋyɑn   1  
201 Five word info lime   1  
57 husband lɑki   28  
124 sea lɑwot   6  
110 spider lɑwɑh   1  
128 sky lɑŋin̯t   1  
6 road/path lɑŋlɑye   1  
85 to choose milih   1  
34 to cry miwɑŋ   9  
154 short word info mobɑh   61  
35 to vomit mutɑh   1  
37 to eat mõŋɑ̃n   1, 14  
162 old word info mũnĩ   89  
73 to steal mɑliŋ   16  
161 shy, ashamed mɑlu   20  
97 bird mɑnoʔ   1  
5 to walk mɑpɑh   42  
45 eye mɑte   1  
75 to die, be dead mɑti   1  
74 to kill mɑtiʔi   15  
33 to laugh mɑ̃hẽ   23  
7 to come mɔgɔ   27  
51 to sit mɔjoŋ   28  
101 to fly məhɑbo   52  
183 thou niku   1  
93 to pound, beat word info nutu   20  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
9 to swim nɑŋuy   1  
58 wife obi   41  
32 tongue ome   1  
163 new ompɑy   17  
59 mother ond̯oʔ   10  
202 Six word info onom   1  
46 to see onɑ      
200 Four word info opɑt   1  
197 One word info osɑy   1, 61  
184 he/she oye   1  
188 what? word info oɲi   1  
182 I oɲɑʔ   7  
23 blood oʁɑh   1  
88 to squeeze word info pioh   55  
203 Seven word info pitu   1  
19 shoulder piŋpiŋ   16  
179 near podok   65  
72 to hit word info pukul   27  
206 Ten word info puluh   5  
127 woods/forest pulɑn   71  
8 to turn word info putɑʁ   53  
1 hand puŋũ   17  
111 fish puɲu   62  
71 to stab, pierce pɑgɑs   3  
138 warm word info pɑnɑs   1  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
144 to burn word info pʊlpʊl   18  
185 we word info sikɑm   2, 65  
29 to sniff, smell sium   20  
205 Nine word info siwe   5  
125 salt siye   1  
55 woman/female sobɑy   1, 108  
68 needle sowop   13  
149 red sulʊh   61  
18 breast susu   1  
160 painful, sick sɑkit   1  
189 who? word info sɑpe   12  
137 to blow word info sɔbu   50  
210 One Thousand word info səʁibu   5  
209 One Hundred word info səʁɑtus   4  
52 to stand temogi   14  
102 rat tikus   22  
70 to shoot word info timb̯ɑk   49  
156 thin word info tipɪs   1, 44  
155 long word info tojɑŋ   102  
162 old word info tuhe   1  
15 bone tuhlɑn   1  
71 to stab, pierce tujɑh   22  
48 to sleep tuwoy   1  
98 egg tɑhlui   1  
169 year tɑhun   1  
81 sharp tɑjom   1  
65 rope tɑli   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
84 to plant tɑnom   2  
13 back word info tɑŋkuyuŋ   41  
123 to flow təhɑɲõt   42  
106 snake ulɑy   2  
115 root wɑkɑt   2  
204 Eight word info wɑlu   3  
122 water word info wɑy   2  
40 to drink ŋinum   1  
50 to dream ŋipi   1  
139 cold word info ŋison   20  
64 to say ŋumuŋ   15  
30 mouth ŋɑ̃ŋẽ   14  
36 to spit ŋəhutop   41  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
22 to fear ɑbɑy   14  
157 thick word info ɑmol   46  
56 child ɑnɑʔ   1  
143 fire ɑpuy   1  
96 dog ɑsu   1  
136 wind ɑŋin   1  
32 tongue ɔme   1  
67 to sew word info ɲowʊt   45  
94 to throw word info ɲɑmpɑk   57  
94 to throw word info ɲɑmpɑʔ   57  
109 mosquito ɲẽʔɲẽʔ   55  
152 small ʁoniʔ   65  
158 narrow ʁupɪt   40  
198 Two word info ʁuwe   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: