https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Komering (Kayu Agung Pendatang)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:kge  Glottocode: kome1238 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 3 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above dɑtɑs   1  
191 all      
192 and      
146 ash hɑbu   1  
173 at di   20  
13 back word info tɑŋkuyuŋ   41  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
14 belly botoŋ   29  
176 below debɑhɑn   1  
153 big bɑlok   21  
97 bird mɑnoʔ   1  
147 black hɑʁoŋ   56  
23 blood oʁɑh   1  
15 bone tuhlɑn   1  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
18 breast susu   1  
56 child ɑnɑʔ   1  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
139 cold word info ŋison   20  
166 correct, true bonor   1  
168 day      
10 dirty kɑmɑh   35  
96 dog ɑsu   1  
140 dry word info koʁiŋ   22  
82 dull, blunt kudʊl   80  
11 dust      
43 ear cupiŋ   15, 51  
119 earth/soil tɑnoh   1  
98 egg tɑhlui   1  
204 Eight word info wɑlu   3  
45 eye mɑte   1  
180 far jɑwoh   1  
104 fat/grease bɑŋi   59  
60 father bɑpɑʔ   5  
99 feather bulu   1  
208 Fifty word info      
143 fire ɑpuy   1  
111 fish puɲu   62  
201 Five word info lime   1  
116 flower buŋe   1  
132 fog kɑbut   1  
200 Four word info opɑt   1  
117 fruit buɑh   1  
164 good holow   82  
118 grass jukut   2  
151 green hujow   25  
26 hair word info buoʔ   1  
1 hand puŋũ   17  
184 he/she oye   1  
24 head hulu   1  
142 heavy biɑt   1  
61 house benue   22  
194 how? word info      
57 husband lɑki   28  
182 I oɲɑʔ   7  
193 if      
174 in, inside dolom   1  
16 intestines isi   44  
126 lake      
114 leaf buluŋ   18  
2 left      
4 leg/foot kukʊt   29  
135 lightning kilɑt   1  
17 liver hɑti   1  
155 long word info tojɑŋ   102  
108 louse word info kutu   1  
54 man/male      
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
129 moon      
109 mosquito ɲẽʔɲẽʔ   55  
59 mother ond̯oʔ   10  
30 mouth ŋɑ̃ŋẽ   14  
63 name gɔlow   10  
158 narrow ʁupɪt   40  
179 near podok   65  
25 neck gɑlɑh   33  
68 needle sowop   13  
163 new ompɑy   17  
167 night debiŋi   1  
205 Nine word info siwe   5  
195 no, not homaʔ   48, 60  
27 nose iyuŋ   1  
162 old word info tuhe   1  
162 old word info mũnĩ   89  
197 One word info osɑy   1, 61  
209 One Hundred word info səʁɑtus   4  
210 One Thousand word info səʁibu   5  
190 other      
160 painful, sick sɑkit   1  
53 person/human being      
133 rain hujɑn   1  
102 rat tikus   22  
149 red sulʊh   61  
3 right      
6 road/path lɑŋlɑye   1  
115 root wɑkɑt   2  
65 rope tɑli   1  
112 rotten word info busuʔ   56  
125 salt siye   1  
121 sand hɔni   1  
124 sea lɑwot   6  
203 Seven word info pitu   1  
81 sharp tɑjom   1  
154 short word info mobɑh   61  
19 shoulder piŋpiŋ   16  
161 shy, ashamed mɑlu   20  
202 Six word info onom   1  
12 skin bɑbɑʔ   18  
128 sky lɑŋin̯t   1  
152 small ʁoniʔ   65  
145 smoke word info hɑsop   49  
106 snake ulɑy   2  
110 spider lɑwɑh   1  
130 star bintɑŋ   43  
130 star bǝntuhan   1  
79 stick/wood kɑyu   1  
120 stone bɑtu   1  
105 tail buntʊt   50  
206 Ten word info puluh   5  
178 that ini   1  
62 thatch/roof hɑtop   1  
187 they honti   11  
157 thick word info ɑmol   46  
156 thin word info tipɪs   1, 44  
177 this ije   1  
183 thou niku   1  
199 Three word info      
134 thunder      
41 to bite gigit   21  
137 to blow word info sɔbu   50  
28 to breathe      
144 to burn word info pʊlpʊl   18  
91 to buy boli   1  
38 to chew word info      
85 to choose milih   1  
172 to climb word info cɑkɑt   59  
7 to come mɔgɔ   27  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
196 to count      
34 to cry miwɑŋ   9  
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead mɑti   1  
90 to dig      
50 to dream ŋipi   1  
40 to drink ŋinum   1  
37 to eat mõŋɑ̃n   1, 14  
95 to fall word info      
22 to fear ɑbɑy   14  
123 to flow təhɑɲõt   42  
101 to fly məhɑbo   52  
86 to grow word info      
44 to hear kədoŋyɑn   1  
171 to hide word info      
72 to hit word info pukul   27  
89 to hold word info bɔkom   66  
69 to hunt word info bəbuʁu   23  
74 to kill mɑtiʔi   15  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh mɑ̃hẽ   23  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive huweʔ   1  
92 to open, uncover buke   1  
84 to plant tɑnom   2  
93 to pound, beat word info nutu   20  
64 to say ŋumuŋ   15  
77 to scratch word info kuykuy   19  
46 to see onɑ      
67 to sew word info ɲowʊt   45  
70 to shoot word info timb̯ɑk   49  
51 to sit mɔjoŋ   28  
48 to sleep tuwoy   1  
29 to sniff, smell sium   20  
36 to spit ŋəhutop   41  
80 to split word info bolɑh   1  
88 to squeeze word info pioh   55  
71 to stab, pierce pɑgɑs   3  
71 to stab, pierce tujɑh   22  
52 to stand temogi   14  
73 to steal mɑliŋ   16  
42 to suck hisop   1  
87 to swell word info      
9 to swim nɑŋuy   1  
21 to think      
94 to throw word info ɲɑmpɑk   57  
94 to throw word info ɲɑmpɑʔ   57  
66 to tie up, fasten kɑʁut   44  
8 to turn word info biluk   24  
8 to turn word info putɑʁ   53  
35 to vomit mutɑh   1  
5 to walk mɑpɑh   42  
83 to work word info begwɑy   21  
47 to yawn huɑʔ   19  
32 tongue ome   1  
32 tongue ɔme   1  
31 tooth kɔdis   26  
207 Twenty word info      
198 Two word info ʁuwe   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
122 water word info wɑy   2  
185 we word info sikɑm   2, 65  
185 we word info kite   1  
141 wet bɑsoh   1  
188 what? word info oɲi   1  
170 when? word info idan   1  
181 where? word info dekude   43  
148 white hɑnd̯ɑʔ   25  
189 who? word info sɑpe   12  
159 wide boʁɑt   50  
58 wife obi   41  
136 wind ɑŋin   1  
100 wing kɔpi   52  
55 woman/female sobɑy   1, 108  
127 woods/forest pulɑn   71  
107 worm (earthworm) gɔloŋ   15  
169 year tɑhun   1  
150 yellow kuɲoy   1  
186 you      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: