https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Komering (Kayu Agung Pendatang)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:kge  Glottocode: kome1238 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 3 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
11 dust      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
38 to chew word info      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
54 man/male      
78 to cut, hack word info      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
90 to dig      
95 to fall word info      
126 lake      
129 moon      
134 thunder      
168 day      
171 to hide word info      
186 you      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
196 to count      
199 Three word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
1 hand puŋũ   17  
4 leg/foot kukʊt   29  
5 to walk mɑpɑh   42  
6 road/path lɑŋlɑye   1  
7 to come mɔgɔ   27  
8 to turn word info biluk   24  
8 to turn word info putɑʁ   53  
9 to swim nɑŋuy   1  
10 dirty kɑmɑh   35  
12 skin bɑbɑʔ   18  
13 back word info tɑŋkuyuŋ   41  
14 belly botoŋ   29  
15 bone tuhlɑn   1  
16 intestines isi   44  
17 liver hɑti   1  
18 breast susu   1  
19 shoulder piŋpiŋ   16  
22 to fear ɑbɑy   14  
23 blood oʁɑh   1  
24 head hulu   1  
25 neck gɑlɑh   33  
26 hair word info buoʔ   1  
27 nose iyuŋ   1  
29 to sniff, smell sium   20  
30 mouth ŋɑ̃ŋẽ   14  
31 tooth kɔdis   26  
32 tongue ome   1  
32 tongue ɔme   1  
33 to laugh mɑ̃hẽ   23  
34 to cry miwɑŋ   9  
35 to vomit mutɑh   1  
36 to spit ŋəhutop   41  
37 to eat mõŋɑ̃n   1, 14  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite gigit   21  
42 to suck hisop   1  
43 ear cupiŋ   15, 51  
44 to hear kədoŋyɑn   1  
45 eye mɑte   1  
46 to see onɑ      
47 to yawn huɑʔ   19  
48 to sleep tuwoy   1  
50 to dream ŋipi   1  
51 to sit mɔjoŋ   28  
52 to stand temogi   14  
55 woman/female sobɑy   1, 108  
56 child ɑnɑʔ   1  
57 husband lɑki   28  
58 wife obi   41  
59 mother ond̯oʔ   10  
60 father bɑpɑʔ   5  
61 house benue   22  
62 thatch/roof hɑtop   1  
63 name gɔlow   10  
64 to say ŋumuŋ   15  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten kɑʁut   44  
67 to sew word info ɲowʊt   45  
68 needle sowop   13  
69 to hunt word info bəbuʁu   23  
70 to shoot word info timb̯ɑk   49  
71 to stab, pierce pɑgɑs   3  
71 to stab, pierce tujɑh   22  
72 to hit word info pukul   27  
73 to steal mɑliŋ   16  
74 to kill mɑtiʔi   15  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive huweʔ   1  
77 to scratch word info kuykuy   19  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info bolɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
82 dull, blunt kudʊl   80  
83 to work word info begwɑy   21  
84 to plant tɑnom   2  
85 to choose milih   1  
88 to squeeze word info pioh   55  
89 to hold word info bɔkom   66  
91 to buy boli   1  
92 to open, uncover buke   1  
93 to pound, beat word info nutu   20  
94 to throw word info ɲɑmpɑk   57  
94 to throw word info ɲɑmpɑʔ   57  
96 dog ɑsu   1  
97 bird mɑnoʔ   1  
98 egg tɑhlui   1  
99 feather bulu   1  
100 wing kɔpi   52  
101 to fly məhɑbo   52  
102 rat tikus   22  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
104 fat/grease bɑŋi   59  
105 tail buntʊt   50  
106 snake ulɑy   2  
107 worm (earthworm) gɔloŋ   15  
108 louse word info kutu   1  
109 mosquito ɲẽʔɲẽʔ   55  
110 spider lɑwɑh   1  
111 fish puɲu   62  
112 rotten word info busuʔ   56  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
114 leaf buluŋ   18  
115 root wɑkɑt   2  
116 flower buŋe   1  
117 fruit buɑh   1  
118 grass jukut   2  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand hɔni   1  
122 water word info wɑy   2  
123 to flow təhɑɲõt   42  
124 sea lɑwot   6  
125 salt siye   1  
127 woods/forest pulɑn   71  
128 sky lɑŋin̯t   1  
130 star bintɑŋ   43  
130 star bǝntuhan   1  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
132 fog kɑbut   1  
133 rain hujɑn   1  
135 lightning kilɑt   1  
136 wind ɑŋin   1  
137 to blow word info sɔbu   50  
138 warm word info pɑnɑs   1  
139 cold word info ŋison   20  
140 dry word info koʁiŋ   22  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑt   1  
143 fire ɑpuy   1  
144 to burn word info pʊlpʊl   18  
145 smoke word info hɑsop   49  
146 ash hɑbu   1  
147 black hɑʁoŋ   56  
148 white hɑnd̯ɑʔ   25  
149 red sulʊh   61  
150 yellow kuɲoy   1  
151 green hujow   25  
152 small ʁoniʔ   65  
153 big bɑlok   21  
154 short word info mobɑh   61  
155 long word info tojɑŋ   102  
156 thin word info tipɪs   1, 44  
157 thick word info ɑmol   46  
158 narrow ʁupɪt   40  
159 wide boʁɑt   50  
160 painful, sick sɑkit   1  
161 shy, ashamed mɑlu   20  
162 old word info tuhe   1  
162 old word info mũnĩ   89  
163 new ompɑy   17  
164 good holow   82  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
166 correct, true bonor   1  
167 night debiŋi   1  
169 year tɑhun   1  
170 when? word info idan   1  
172 to climb word info cɑkɑt   59  
173 at di   20  
174 in, inside dolom   1  
175 above dɑtɑs   1  
176 below debɑhɑn   1  
177 this ije   1  
178 that ini   1  
179 near podok   65  
180 far jɑwoh   1  
181 where? word info dekude   43  
182 I oɲɑʔ   7  
183 thou niku   1  
184 he/she oye   1  
185 we word info sikɑm   2, 65  
185 we word info kite   1  
187 they honti   11  
188 what? word info oɲi   1  
189 who? word info sɑpe   12  
195 no, not homaʔ   48, 60  
197 One word info osɑy   1, 61  
198 Two word info ʁuwe   1  
200 Four word info opɑt   1  
201 Five word info lime   1  
202 Six word info onom   1  
203 Seven word info pitu   1  
204 Eight word info wɑlu   3  
205 Nine word info siwe   5  
206 Ten word info puluh   5  
209 One Hundred word info səʁɑtus   4  
210 One Thousand word info səʁibu   5  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: