https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Paiwan (Stimul L04)

Source/Author:  Li (2004) 
Identifiers:  ISO-639-3:pwn  Glottocode: paiw1248 
Notes:  Li, Paul Jen-kuei. 2004. "Basic Vocabulary for Formosan Languages and Dialects." In Li, Paul Jen-kuei. 2004. Selected Papers on Formosan Languages. Taipei, Taiwan: Institute of Linguistics, Academia Sinica. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 203
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austronesian:Paiwan 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 10 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand Lima   1, 64  
2 left kaviri   1, 42  
3 right kanavaɬ   1, 67  
4 leg/foot dapaɬ   55  
5 to walk dəmavac   23  
6 road/path daLan   1  
7 to come maŋətəz   36  
8 to turn word info mavaLidi   61  
9 to swim ləmaŋuy   1  
10 dirty pənaliʔ   96  
11 dust      
12 skin ʔalic   2  
13 back word info caLag   70  
14 belly tiyaɬ   1  
15 bone cuʔəLal   1  
16 intestines vu   52  
17 liver ʔacay   1  
18 breast tutu   1  
19 shoulder ʔavan   1  
20 to know, be knowledgeable kəməlaŋ   73  
21 to think kinəmənəm   28, 34  
22 to fear marəkut   59  
23 blood damuʔ   20  
24 head ʔuLu   1  
25 neck Liʔu   1  
25 neck udun   60  
26 hair word info ʔuvaɬ *qubaN 52  
27 nose ŋudus   42, 44  
28 to breathe minasi   58  
29 to sniff, smell səməʔu   59  
30 mouth aŋaɬ   69  
31 tooth alis   2  
32 tongue səma   1  
33 to laugh pədəLi   77  
34 to cry ʔəmauŋ   53  
35 to vomit mutaʔ   1  
36 to spit səmudiLay   78  
37 to eat kəman   1  
38 to chew word info ʔəməLəʔəL   2  
38 to chew word info mapu   48  
39 to cook word info kəmsa   73  
40 to drink təməkəL   44  
41 to bite kəmac   1  
42 to suck səmaŋərup   46  
43 ear caLiŋa   1  
44 to hear kiLaŋda   49  
45 eye maca   1  
46 to see pacun   75  
47 to yawn məsuaw   1  
48 to sleep taʔəd   75  
49 to lie down word info      
50 to dream səpi   1  
51 to sit ʔəmiLad   92  
52 to stand migacuɬ   51  
53 person/human being      
54 man/male uʔalay   1  
55 woman/female vavayan   1, 105  
56 child kakəɖiyan   56  
57 husband      
58 wife      
59 mother kina   1, 27  
60 father kama   1, 23  
61 house umaʔ   1  
62 thatch/roof ʔaliv   53  
63 name ŋadan   1  
64 to say ʔivu      
65 rope kaciya      
66 to tie up, fasten vənəŋət   81  
67 to sew word info cəmaʔis   1, 52  
68 needle      
69 to hunt word info ʔəmalup   1  
70 to shoot word info pənanaʔ   1  
71 to stab, pierce      
72 to hit word info dəmukuL   80  
73 to steal cəmakaw   1  
74 to kill ʔəmci   56  
75 to die, be dead macay   1  
76 to live, be alive valwalut   54  
77 to scratch word info gəmucguc   62  
78 to cut, hack word info səmʔas   59  
78 to cut, hack word info vənakaɬ      
79 stick/wood kasiv   1  
80 to split word info mapədi   70  
81 sharp raday   55  
82 dull, blunt      
83 to work word info karakuda   27  
84 to plant təmaLəm   2  
85 to choose pəniLiʔ   1  
86 to grow word info məʔaca   40  
87 to swell word info minəvaLak   46  
88 to squeeze word info maʔaʔiziŋ   62  
89 to hold word info kəmaLaɖay   81  
90 to dig kəmaLi   1  
91 to buy vənəLi   1  
92 to open, uncover səmuʔələv   52  
93 to pound, beat word info pənaysu   35  
94 to throw word info vənuluʔ   29  
95 to fall word info makəLu      
96 dog vatu   1  
97 bird ʔayaʔayam   2  
98 egg ʔəciLu   1  
99 feather paLal   58  
100 wing paLal   10  
101 to fly mipərəpər   65  
102 rat      
103 meat/flesh vutuɬ   66  
104 fat/grease ʔaLum   58  
105 tail iku   1  
106 snake ʔatuvi   57  
107 worm (earthworm) ʔatuɖay   55  
108 louse word info kucu   1  
109 mosquito cacarag   70  
110 spider kumakuma   53  
111 fish ciʔaw   30  
112 rotten word info macəmu   82  
113 branch word info riciŋ   42  
114 leaf asaw   10  
115 root kapaz   24  
116 flower      
117 fruit vaŋal   31  
118 grass cəməL   3  
119 earth/soil kadunaŋan ground 31  
120 stone ʔacilay   37  
121 sand vudas   72  
122 water word info zalum   1  
123 to flow səʔalud   53  
124 sea lavək   51  
125 salt ʔatiya   1  
126 lake Latuk   32  
127 woods/forest      
128 sky tarivavaw   68  
129 moon ʔilas   2  
130 star vituʔan   1  
131 cloud word info ʔərəpus   82  
132 fog      
133 rain ʔudal   1  
134 thunder cəraraʔ   70  
135 lightning Ladap   3  
136 wind vaLi   2  
137 to blow word info dəmapəs   31  
138 warm word info cəmulu hot 83  
139 cold word info laləʔəL   86  
140 dry word info namətad   90  
141 wet təvətəvəŋ   77  
142 heavy sadəLuŋ   3, 53  
143 fire sapuy   1  
144 to burn word info malama   79  
145 smoke word info cəvuɬ   65  
146 ash ʔavu   1  
147 black ʔucəŋəcəŋəL Expected final [ɬ]. -EG 2  
148 white vutəʔitəʔiɬ   80  
149 red ʔudidiɬ   78  
150 yellow      
151 green liluwaluwas   58  
152 small kəɖikəɖi   2  
153 big kuɖakuɖaL   69  
154 short word info ɖikit   75  
155 long word info Laɖuʔ *Naduq 1  
156 thin word info lusəpisəpit   1  
157 thick word info kuɖəmədəməL   21  
158 narrow talikəɖi   55  
159 wide taliʔaca   53  
160 painful, sick saʔətu   80  
161 shy, ashamed səmiyaʔ   1  
162 old word info vuLuvuluŋ   102  
163 new vaʔuwan   1  
164 good naŋuwaʔ   90  
165 bad, evil saLutuk   69  
166 correct, true paʔuLid   64  
167 night ʔacəməcəmət   59  
168 day muʔadadaw day 1  
168 day ʔadaw sun 1  
169 year caviɬ   22  
170 when? word info nuŋida   1  
171 to hide word info      
172 to climb word info ləvavaw   43  
173 at      
174 in, inside itaLat   40  
175 above vavaw   2  
176 below təku   68  
177 this aycu   14  
178 that azuwa   13  
179 near dədət   83?  
180 far cada   41  
181 where? word info inuwan   1  
181 where? word info inu   1  
182 I tiakən   1  
182 I -akən   x  
183 thou tisun   1  
183 thou -sun   x  
184 he/she timadu   17  
185 we word info titən inclusive 1  
185 we word info -itən inclusive 1  
185 we word info -amən exclusive 2  
185 we word info tiamən exclusive 2  
186 you timun   1?  
187 they tiamadu   26  
188 what? word info anəma   16  
189 who? word info tima   2  
190 other ʔaLiʔaLi other person 24  
190 other zuma other person 1  
191 all pənulat   58  
192 and kati   51  
193 if nu   2  
194 how? word info kinuda   1  
195 no, not pasaLiw no 88  
195 no, not ini not 3  
196 to count səmupu   3  
197 One word info ita   1  
198 Two word info ɖusa   1  
199 Three word info təLu   1  
200 Four word info səpat   1  
201 Five word info Lima   1  
202 Six word info unəm   1  
203 Seven word info pitu   1  
204 Eight word info aLu   3  
205 Nine word info siva   5  
206 Ten word info puLuʔ   5  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: